2005

Katalog informacij javnega značaja – predpisi Občine Ig – 2005

 1. Javni razpis – rekonstrukcija – gradnja občinskih cest
 2. Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje dejavnosti patronažnega zdravstvenega varstva – popravek
 3. Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje dejavnosti patronažnega zdravstvenega varstva
 4. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2005
 5. Odlok o spremembah Odloka o plačilu komunalnega prispevka
 6. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2004
 7. Popravek odloka o uvedbi uličnega sistema v naselju Ig
 8. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Ig za leto 2005
 9. Sklep o sprejetju programa komunalnega opremljanja zemljišča v območju opremljanja VS 18/3 Rogatec
 10. Sklep o sprejetju programa opremljanja za izgradnjo kanalizacije v območju opremljanja naselja Ig
 11. Sklep o sprejetju programa opremljanja za izgradnjo vodovodnega omrežja v območju opremljanja Visoko – Rogatec
 12. Sklep o ukinitvi javnega dobra – Iška vas
 13. Sklep o ukinitvi javnega dobra – Golo
 14. Sklep o začetku priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Ig in Prostorskega reda Občine Ig
 15. Sklep o sprejetju programa opremljanja zemljišč za del območja VS 16/4-1 Verteh
 16. Sklep o sprejetju programa opremljanja za izgradnjo komunalne infrastrukture za območje VS 14/12 Podgozd
 17. Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom v občinski upravi občine Ig
 18. Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig v letu 2006
 19. Javni razpis za zbiranje prijav za organizacijo in izvedbo občinskih prireditev in izrednih prireditev v letu 2006 v občini Ig
 20. Javni razpis za dodelitev sredstev zbranih na dobrodelnem koncertu v Občini Ig
 21. Pravilnik za dodelitev sredstev zbranih na dobrodelnih akcijah v Občini Ig
 22. Javna dražba za prodajo kompleksa zemljišč za poslovno obrtno dejavnost v prostorsko ureditvenem območju VP 14/2 k.o. Ig