Župan in podžupanji

Župan

Izvoljeni župan Občine Ig je:

  • ZLATKO USENIK

Vaša vprašanja, predloge, pobude, kritike in pohvale sprejemam na elektronski naslov: zlatko.usenik@obcina-ig.si.
V času uradnih ur sem dosegljiv na telefon: 01 2802 302.
Lahko pa pokličete na telefon sprejmne pisarne in se dogovorite za termin srečanja na telefon: 01 2802 300.

Ugotovitveni sklep o izvolitvi župana

Pristojnosti

Župan predstavlja in zastopa občino. Mandat župana traja 4 leta. Župan opravlja z zakonom predpisane naloge in sicer:

Predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja proračuna, skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta. Odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja občine, skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine, Predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja uprave za te naloge, Imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave, Usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave, Opravlja druge zadeve, ki so določene z zakonom in statutom Občine Ig. Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske uprave pa neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.

Podžupanji

MIRA ŽAGAR, funkcijo opravlja nepoklicno.

ZUHRA JOVANOVIČ, funkcijo opravlja nepoklicno.

Podžupanji bosta skladno s sklepom župana opravljali delo in naloge iz pristojnosti župana.