Župan in podžupana

Župan

zupan-igŽupan Občine Ig je:

  • Janez Cimperman

Veseli me, da ste obiskali spletno stran Občine Ig, kjer boste našli pomembne informacije o delu občinske uprave, potrebne obrazce in vloge, ter utrip ižanskega življenja.
Občina Ig ima bogato zgodovino, o čemer priča bogata in raznolika kulturna dediščina. Obiskovalci pa se boste lahko naužili tudi naravnih lepot. Prijazni občani, vam bodo vedeli povedati marsikaj iz bogate zakladnice. Na preprost in zanimiv način vam poskušamo pričarati lepote naše občine, njen razvoj in načrte, ki jih bomo uresničili v prihodnosti.

Naš cilj je, da se bo občina tudi v prihodnje dobro razvijala in tako dvigovala kvaliteto življenja ižancev ter postajala bolj prepoznavna tako z gospodarskega, komunalnega ter turističnega vidika. Če boste podrobneje pogledali, boste vse to našli na straneh, ki ste jih pravkar odprli. Pobrskajte po njih in poiščite želeno informacijo.

Spoštovani obiskovalci, na vas se obračam, da nam s svojimi predlogi pomagate k ustvarjanju zanimivejših vsebin naše spletnih strani.

Kot župan si bom tudi v prihodnje prizadeval ustvarjati prijazno okolje in dobro počutje za svoje občane, kakor tudi za obiskovalce Občine Ig.

Vaša vprašanja, predloge, pobude, pohvale sprejemam na elektronski naslov: janez.cimperman@obcina-ig.si

Pristojnosti

Župan predstavlja in zastopa občino. Mandat župana traja 4 leta. Župan opravlja z zakonom predpisane naloge in sicer:

Predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja proračuna, skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta. Odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja občine, skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine, Predlaga ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča direktorja uprave za te naloge, Imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave, Usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave, Opravlja druge zadeve, ki so določene z zakonom in statutom Občine Ig. Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske uprave pa neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.

Podžupana

Anton Modic

Franc Toni

Pristojnosti

Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina najmanj enega podžupana. Podžupana izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.

Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti. Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.

Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta. Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.

Funkcijo lahko opravlja poklicno ali nepoklicno.

Sklep o imenovanju podžupana Občine Ig; Uradni list RS št. 38/2019

Skip to content