Aktualno

Krožišče KPD
Dela na izgradnji krožišča KPD napredujejo v polnem teku. Obrisi novega krožišča so že vidni. Obvoz je še vedno urejen po cesti Ig - Brest - Tomišelj - Vrbljene - Iška vas. Rok za dokončanje del je 15.8.2020.    Preberi več >>

TV Ljubljana na obisku na Igu
V torek. 7. julija je v središču Iga potekal vklop v jutranji program TV Ljubljana v katerem so predstavljali občino Ig. Gosta programa sta bila župan Janez Cimperman in strokovna sodelavka za turizem Maja Zupančič, ki sta predstavila občinske projekte ter znamenitosti občine Ig. Vabljeni k ogledu ... Preberi več >>

Poziv za priklop na kanalizacijsko omrežje
Na območjih, kjer je zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje je v skladu s 13. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Ig (Ur. list RS, št. 41/2009, 24/2012) priključitev objektov na javno kanalizacijo obvezna.Če se lastniki objektov ne priključijo na ... Preberi več >>

Zdravje v občini Ig
Najnovejši podatki o zdravju občanov naše občine so objavljeni na spletni strani NIJZ na povezavi: http://obcine.nijz.si/Vsebina.aspx?leto=2020&id=53 Preberi več >>

Sprememba cen komunalnih storitev
Občinski svet Občine Ig se je na 12. seji dne, 10. 6. 2020, seznanil z Elaboratom o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020 ter dal pozitivno mnenje k cenam storitev obvezne občinske gospodarske javne ... Preberi več >>

Gradnja krožišča napreduje
V tem tednu se je na območju gradnje krožišča pri KPD-ju poleg del po terminskem planu, izvedla prestavitev Ravnikarjevega spomenika padlim v NOB.Gradnjo sicer budno spremljajo arheologi, ki so naleteli na ostaline iz različnih obdobij - od antike do polpretekle zgodovine.  Preberi več >>