Medobčinski inšpektorat

Uradne ure medobčinskega inšpektorata in redarstva namenjene poslovanju s strankami so:

 • v sredo od 14.00 do 16.00 ure, na sedežu MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA, Taborska cesta 1, Grosuplje
 • v ponedeljek od 9.00 do 11.00 ure, na sedežu OBČINE IG, Govekarjeva cesta 6, Ig
 • v sredo od 9.00 do 11.00 ure, na sedežu OBČINE ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3, Škofljica

Uradne ure po telefonu za občane občin so vsak dan od ponedeljka do petka od 7.30 do 8.30 na tel. št. 01/7888-750, fax. 01/7888-764.

Obrazci za pisne vloge,  s katerimi se lahko stranke obračajo na medobčinski inšpektorat in redarstvo se nahajajo na sedežih občin ter na spletnih straneh občin, in se vlagajo po pošti ali osebno v poslovnem času vseh treh občin ali v elektronski obliki na naslov: inspektorat@grosuplje.si

 

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje
Tel.: +386 (1) 788 87 50, GSM:+ 386 (31) 655 592
borut.soba@grosuplje.si

mag.  Borut Šoba,
Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva
www.grosuplje.si, www.obcina-ig.si, www.skofljica.si

 

Prijava nepravilnosti – obrazec

Medobčinski inšpektorat in redarstvo izvaja za občine soustanoviteljice naloge inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo predpisi občin soustanoviteljic skladno z zakoni in predpisi, ki se nanašajo na posamezna področja v pristojnosti treh občin, na naslednjih področjih:

 1. oskrba s pitno vodo,
 2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
 3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
 4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
 5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
 6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
 7. izgradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest in javnih poti,
 8. urejanje in vzdrževanje pokopališč,
 9. pokopališka in pogrebna dejavnost,
 10. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,
 11. urejanje, vzdrževanje in upravljanje javnih tržnic in plakatnih mest,
 12. oskrba s plinom,
 13. urejanje javnih parkirišč,
 14. javna razsvetljava v naseljih,
 15. upravljanje javnih stanovanj in večstanovanjskih zgradb,
 16. mirujoči promet v naseljih in parkiranje,
 17. občinske takse,
 18. turistične takse,
 19. zimska služba,
 20. uporaba zastave in grba,
 21. označevanje cest, ulic, naselij in zgradb,
 22. nadzor varnega in neoviranega cestnega promet v naseljih,
 23. varovanje cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
 24. skrb za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 25. varovanje javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine,
 26. vzdrževanje javnega reda in miru,
 27. sodelovanje z republiškimi inšpektorji v okviru preprečevanja nedovoljenih gradbenih posegov, predvsem na področju posegov v občinska zemljišča in ceste,
 28. in na drugih področjih, ki jih določijo občinski in drugi predpisi.

V skupni upravi so trenutno zaposleni sledeči uslužbenci.

mag. Borut ŠOBA, 
Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva
Telefon: 01/7888-757, GSM: 031 655 592

Leonida GOROPEVŠEK, univ. dipl. inž. arh.
inšpektorica
telefon: 01/78 88 795, GSM: 041 685 538

Mihael PRELC
redar
GSM: 031 381 747

Tone PEČJAK
redar
GSM: 031 655 595

Luka POTOKAR,  dipl. pol. (UN)
svetovalec
telefon: 01/ 7888 796