Skupna občinska uprava – 5G

S 1. 1. 2020 je pričela delovati Skupna občinska uprava občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Škofljica, Ig in Dobrepolje (Skupna občinska uprava – 5G). Organ skupne občinske uprave opravlja naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, notranje revizije, varstva okolja, urejanja prostora in civilne zaščite. Skupni organ soustanoviteljic ima sedež na Taborski cesti 1, 1290 Grosuplje, kjer ima tudi delovne prostore.

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava 5G«

Spletna stran 5G

Poročilo skupne občinske uprave 5G za leto 2021

Poročilo skupne občinske uprave 5G za leto 2020

Zajeta slika1.PNG

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Tel.: 01 788 87 57

E-pošta: inspektorat@grosuplje.si

Uradne ure:

Skupna občinska uprava – 5G, Taborska cesta 1, Grosuplje, v sredo od 14.00 do 16.00,

Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica, v četrtek od 11.00 do 12.00,

Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica, v sredo od 9.00 do 11.00,

Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig, v ponedeljek od 9.00 do 11.00,

Občina Dobrepolje, Videm 35, Videm, v četrtek od 8.00 do 9.00;

Uradne ure po telefonu za občane so vsak dan od ponedeljka do petka od 8.30 do 9.30.

Medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo je prekrškovni organ občin ustanoviteljic, ki so vključene v skupno upravo za izvajanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva.

Naloge medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva se izvajajo na področju občinskih cest, kanalizacije, plakatiranja, zapuščenih vozil, vključevanja v redni odvoz in ravnanja s komunalnimi odpadki, oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, urejanja pokopališč, pokopališke in pogrebne dejavnosti, nad gradnjami, za katere po gradbeni zakonodaji ni predpisano gradbeno dovoljenje ter na podlagi drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.

Medobčinsko inšpekcijsko nadzorstvo izvajajo inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Medobčinski inšpektorji vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z državnimi in občinskimi predpisi posamezne občine ustanoviteljice.

Obrazci za pisne vloge, s katerimi se lahko stranke obračajo na medobčinski inšpekcijsko nadzorstvo, se vlagajo po pošti, osebno v poslovnem času ali v elektronski obliki na naslov: inspektorat@grosuplje.si

Obrazec: Prijava nepravilnosti

MEDOBČINSKO REDARSTVO

Tel.: 01 788 87 53

e-pošta: redarstvo@grosuplje.si

Uradne ure po telefonu za občane so vsak dan od ponedeljka do petka od 8.30 do 9.30.

Občinski redarji opravljajo nadzor nad spoštovanjem določb Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Zakona o javnem redu in miru, Zakonu o zaščiti živali ter odlokov občin ustanoviteljic in skrbijo za javno varnost in javni red na območju občin.

Zakon o občinskem redarstvu, ki je pričel veljati s 1. 1. 2007 je organizacijski predpis, s katerim je urejena pristojnost občine glede ustanovitve in organizacije ter določitve delovnega področja in nalog občinskega redarstva. Delovno področje in naloge občinskega redarstva določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis.

Občinski redarji so pooblaščene uradne osebe, ki opravljajo naloge skladno z Zakonom o občinskem redarstvu in so pristojni:

 • nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
 • varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
 • skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 • varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
 • vzdrževati javni red in mir.

Pri opravljanju nalog in pooblastil občinski redarji lahko sodelujejo s policisti.

Občinski redar ima pri opravljanju nalog naslednja pooblastila:

 • opozorilo
 • ustna odredba
 • ugotavljanje identitete
 • varnostni pregled osebe
 • zaseg predmetov
 • zadržanje osebe
 • uporaba telesne sile, sredstev za vklepanje in vezanje ter plinskega razpršilca(prisilna sredstva).

Občinski redarji pri opravljanju nalog s področja prometa izvajajo ukrepe, določene z Zakonom o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2, Uradni list RS, št. 82/2013, 68/2016, 54/2017 in 3/2018-odl.US), Zakonom o cestah – ZCes-1 (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) ter ukrepe, določene z občinskimi predpisi, ki urejajo promet v skladu z zakonom.

Po Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2, Uradni list RS, št. 82/2013, 68/2016, 54/2017 in 3/2018-odl.US) občinski redarji zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega cestnega prometa na cestah v naselju (vključno z nekategoriziranimi cestami, ki so dane v javno uporabo), na občinskih cestah zunaj naselja in nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za javni cestni promet.

Po Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2, Uradni list RS, št. 82/2013 in 68/2016) lahko občinski redarji izvajajo nadzor nad najvišjimi dovoljenimi hitrostmi izključno s samodejnimi napravami za nadzor prometa, s katerimi se prekrški slikovno dokumentirajo, pri tem pa nimajo pravice voznika ustaviti.

Pogosta vprašanja_redarstvo

PODROČJE UREJANJA PROSTORA IN VARSTVA OKOLJA

Tel.: 01 788 87 50

e-pošta: maja.jansa@grosuplje.si 

                 miha.drobnic@grosuplje.si

Naloge varstva okolja so:

 • priprava dokumentacije, potrebne za prijavo na razpise za evropska in druga sredstva,
 • priprava, vodenje, spremljanje drugih projektov s področja varstva okolja,
 • priprava občinskih programov varstva okolja,
 • strokovne naloge v zvezi z zagotavljanjem varstva okolja,
 • pripravlja ukrepe, smernice in priporočila s področij varstva okolja,
 • zagotavlja informiranje, osveščanje in izobraževanje javnosti o stanju varstva okolja in ohranjanju narave,
 • druge naloge s področja varstva okolja v skladu z veljavnimi predpisi.

Naloge urejanja prostora so:

 • sodelovanje pri pripravi strokovnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih gradiv s področja urejanja prostora;
 • priprava strokovnih podlag in koordinacija dela na področju načrtovanja in izvajanja razvoja občin v povezavi z regionalnimi agencijami in drugimi institucijami na tem področju,
 • priprava dokumentacije, potrebne za prijavo na razpise za evropska in druga sredstva,
 • priprava, vodenje, spremljanje drugih projektov s področja urejanja prostora,
 • izvajanje nalog občinskega urbanista, v skladu z veljavno zakonodajo,
 • druge naloge s področja urejanja prostora v skladu z veljavnimi predpisi.

Obrazec prijave nepravilnosti