Vodovod kanalizacija (Režijski obrat – RO)

Vodovod, kanalizacija – 24-urna dežurna služba:

DEŽURNA ŠTEVILKA: 041 408407

Praznjenje greznic in MKČN:

PETROL d.d. 01 471 4200, 01 471 4232 ali e-pošta: greznice@petrol.si

E-mail: rezijski.obrat@obcina-ig.si

Katja Ivanuš
Tel: 01 2802 315
Faks: 01 2802 322
E-mail: katja.ivanus@obcina-ig.si
Štefan Gorenčič
Tel: 01 2802  314
Faks: 01 2802 322
E-mail: stefan.gorencic@obcina-ig.si
Tina Škulj
Tel: 01 2802 315
Faks: 01 2802 300
E-mail: tina.skulj@obcina-ig.si

Operativnega programa za odvajanje in čiščenje odpadnih voda za celotno območje občine Ig

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Ig

Sklep o potrditvi operativnega programa odvajanja in čiščenja

Variantne rešitve za odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Občina Ig je v letošnjem letu (2020) naročila izdelavo variantnih rešitev in operativnega programa za odvajanje in čiščenje odpadnih voda za celotno območje občine Ig, kjer še ni zgrajeno kanalizacijsko omrežje.
Izvajalci, podjetje Vodar, d.o.o. iz Celja, so pripravili variantne rešitve, ki so jih občinskim svetnikom in vaškim svetom predstavili preko videokonference, v sredo, 11.11.2020.

Predstavitev je bila sicer mišljena v živo v dvorani v Centru Ig, vendar epidemiološke razmere le tega niso dopuščale.

Vabimo vas k pregledu dokumentov in ogledu posnetka videokonference https://www.youtube.com/watch?v=QOVUvxJpXgE&feature=youtu.be

Študija variant, Ig, 19.11.2020

Pregledna situacija delovnih enot, IG

Zapotok_VSE

Visoko in Rogatec nad Želimljami_VSE

Sarsko, Dobravica, Draga in Kremenica_VSE

Iška vas in Iška_VSE

Selnik, Golo, Škrilje, Podgozd in Suša_VSE

Gornji Ig_VSE

Študija variant, Ig, 12.11.2020

PETROL

PETROL – cenik storitve občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig od 1.4.2023

Elaborat o cenah predračunski 202

VODOVOD

Projektiranje – tehnična izvedba in uporaba javnega vodovodnega sistema

Oskrba s pitno vodo:

OBVEŠČANJE JAVNOSTI GLEDE NA ZAHTEVE UREDBE O PITNI VODI (UR. L. RS, ŠT. 61/2023)

Obveščanje javnosti glede na zahteve Uredbe o pitni vodi, priloga 4 dopolnjeno

Načrt vzorčenja 2023

Trdota vode

Zdravstvena ustreznost pitne vode – Visoko maj 2024

Zdravstvena ustreznost pitne vode Iška vas april 2024

Zdravstvena ustreznost pitne vode – Gornji Ig maj 2024

Zdravstvena ustreznost pitne vode Golo – Zapotok april 2024

Zdravstvena ustreznost pitne vode CVS Brest marec 2024

Zdravstvena ustreznost pitne vode – Brezova noga maj 2024

KANALIZACIJA

Projektiranje – tehnična izvedba in uporaba javnega kanalizacijskega sistema

Čiščenje in odvajanje odpadne komunalne vode:

Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2023

Sklep o potrditvi elaborata 2023

Sklep o potrjenih in zaračunanih cenah 2023

Cenik od 1.7.2023

 

Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2022

Sklep o potrditvi elaborata 2022

Cenik 1.7.2022

 

Elaborat o obikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2021

Sklep o potrditvi elaborata 2021 

Sklep o potrjenih in zaračunanih cenah 2021

Cenik 1.7.2022

 

Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020

Sklep o potrditvi elaborata 2020

Sklep o potrjenih in zaračunanih cenah 1.7.2020

Cenik 1.7.2020

 

Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019

Sklep o potrditvi elaborata 2019

Sklep o potrjenih in zaračunanih cena 1.6.2019

Cenik od 1.6.2019

Trajniki

Skladno z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih se z dnem 31.12.2012 ukinja poslovanje z direktnimi obremenitvami DB. Direktne bremenitve bodo nadomestile SEPA direktne obremenitve (SDD).

Zato vas obveščamo, da bomo od dne 01.01.2013 izvajali direktno obremenitev po pravilih SEPA (SDD). V zvezi s SDD, ki jih bomo izvajali od tega dne, se bodo uporabljali vsi členi v splošnih pogojih bank, ki se nanašajo na SDD. Ne glede na širša pravila v shemi SDD, bomo še naprej izvajali direktne obremenitve na predvidene dneve, kot je že ustaljena praksa. Skladno s pravili sheme SDD vse spremembe oziroma ukinitev vašega soglasja za direktno bremenitev urejate na Občini Ig, pri spodaj navedenih osebah,  v času uradnih ur in ne več pri vaši banki, in sicer od vključno 18.12.2012 dalje.

Soglasje za direktno obremenitev

Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo in zaračunanih cenah odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Ig 2017

Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske vode za leto 2017

Tisti, ki že plačujete stroške vode in kanalščine preko trajnega naloga NE potrebujete oddajati novih pooblastil občini, ker nam jih bo na osnovi pogodbe posredovala Uprava za javna plačila, katera jih bo prejela od bank.

Enako se lahko za vsa morebitna vprašanja glede višine zneskov SDD ali drugih vprašanj  v zvezi z izvršitvijo posamezne SDD obrnete na naše kontaktne osebe:

Bojana BIRSA, e-pošta: bojana.birsa@obcina-ig.si

Tanja LENARŠIČ, e-pošta: tanja.lenarsic@obcina-ig.si

Telefon: 01 2802 320, 2802 306

Sprememba plačnika komunalnih storitve

Informacijo o spremembi lastništva lahko posredujete na obrazcu, ki ga najdete na spletni strani občine. Obrazec lahko pošljete po pošti, po elektronski pošti na naslov rezijski.obrat@obcina-ig.si ali vložite osebno na Občini Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig.

Sprememba mora vsebovati:

 • verodostojno listino, ki izkazuje lastništvo (Kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, sklep o dedovanju, ZK izpisek, ki ni starejši od treh mesecev)
 • stanje obračunskega vodomera ob primopredaji

Poravnane morajo biti vse zapadle obveznosti do primopredaje.

Reklamacija računa

Če na računu ugotovite nepravilnost, ga morate reklamirati v osmih dneh po njegovem prejemu. Reklamacija mora vsebovati podatke o številki računa, številko odjemnega mesta, stanja vodomera na dan reklamacije in vzrok zanjo.

Reklamacijo lahko oddate po pošti na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig, po faksu 01/2802-322, po elektronski pošti: rezijski.obrat@obcina-ig.si, osebno na občini v času uradnih ur.

Stanje vodomera lahko sporočite do 2. v mesecu za prejšnji mesec:

 

Poročilo o trdoti vode v Občini Ig
Letno poročilo o spremljanju skladnosti pitne vode na sistemih za oskrbo s pitno vodo v občini Ig:
Trdota vode

Letno poročilo o spremljanju skladnosti pitne vode na sistemih za oskrbo s pitno vodo v občini Ig:
Skladno s 34. členom Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 25/09) je Režijski obrat Občine Ig z izvajalcem kontrole zdravstvene ustreznosti in skladnosti pitne vode na vodovodnih sistemi občine Ig, Zavodom za zdravstveno varstvo Ljubljano, pripravilo poročila o rezultatih laboratorijskih preskusov pitne vode za leto:

Letno poročilo 2009

Letno poročilo 2010

Letno poročilo 2011

Letno poročilo 2012

Letno poročilo 2013

Letno poročilo 2014

Letno poročilo 2015

Letno poročilo 2016

Letno poročilo 2017

Letno poročilo 2018

Letno poročilo 2019

Letno poročilo 2020

Letno poročilo 2021

Letno poročilo 2022

Letno poročilo 2023

Zbiri_preskusov_notranjega_nadzora CVS Brest

Zbiri_preskusov_notranjega_nadzora VS Golo Zapotok

Zbiri_preskusov_notranjega_nadzora VS Iška vas

Zbiri_preskusov_notranjega_nadzora VS Visoko – Rogatec

Obvestilo

Zaščita vodomerov pred zmrzaljo
Zaradi nizkih temperatur je zmrzal pogosti krivec za poškodbe na vodomeru. Kot upravljavci vodovodnega omrežja ne prevzemamo odgovornosti za tovrstne poškodbe, zato vas opozarjamo, da sami poskrbite za preventivno zaščito za vgrajene vodomere, saj ste stroške zamenjave v tovrstnih primerih dolžni poravnati sami.
Kaj je potrebno za zaščito pred zmrzaljo:

 • Dovolj globoki vodomerni jaški z izoliranim pokrovom;
 • Dodatna zaščita nad vodomerom z izolacijskimi materiali.

Kontrola stanja na vodomeru
Ob popisu je bilo ugotovljenih veliko okvar na hišnih vodovodnih priključkih, kar je imelo za posledico veliko porabo vode in s tem velik znesek na računu.
Dobro je vedeti…

 • Na kakšen način uredite spremembo plačnika storitve?
 • Kako opravite reklamacijo računa?
 • Letno poročilo o skladnosti pitne vode na oskrbovalnih območjih v upravljanju režijskega obrata občine Ig
 • Navodila za prekuhavanje vode
 • Projektiranje, tehnična izvedba in uporaba javnega vodovodnega sistema
 • Projektiranje, tehnična izvedba in uporaba javnega kanalizacijskega sistema
 • Vaša vprašanja o novem upravljanju vodovoda in kanalizacije pošljite na: rezijski.obrat@obcina-ig.si
 • Cenik za obračunavanje vode in kanalščine.
 • Občinski svet je na svoji 11. redni seji sprejel Odlok o ustanovitvi režijskega obrata

Delovno področje režijskega obrata:
Režijski obrat lahko pokriva naslednja delovna področja:

 • odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda – Program odvajanja komunalne in odpadne vode 2017-2020,
 • vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov, tržnic, igrišč, avtobusnih postajališč,
 • urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti, zelenih površin in površin za pešce,
 • upravljanje in vzdrževanje nepremičnin,
 • komunalno opremljanje in gospodarjenje z zemljišči,
 • zimska služba,
 • urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
 • vodenje programa javnih del,
 • plakatiranje in obveščanje,
 • urejanje pokopališč in pokopališka in pogrebna dejavnost,
 • oskrba industrijskih porabnikov z vodo in oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi.

Režijski obrat lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so opredeljene v odloku o gospodarskih javnih službah in zakonu.