Varstvo osebnih podatkov

Politika varstva osebnih podatkov

  1. Splošno

Dne 25.05.2018 je začela veljati Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: GDPR), ki prinaša nova pravila. Nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) dodaja podrobna določila skladno z veljavno Uredbo. Pravila GDPR,  med drugim izredno zahtevajo vašo izrecno, nedvoumno in konkretno privolitev za pošiljanje vabil in ostalo obveščanje.

  1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno z veljavno zakonodajo in GDPR, je Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.

  1. Varovanje osebnih podatkov in hramba

Občina Ig (v nadaljevanju: občina) v skladu z GDPR in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) zagotavlja ustrezno varovanje in zavarovanje osebnih podatkov občanov.

Vaše osebne podatke varno shranjujemo in smo v ta namen sprejeli vse varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo in nedovoljenim spreminjanjem. Vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam v obsegu, ki presega zakonsko dovoljene okvire ali vaše soglasje oz. privolitev. Vaši osebni podatki se bodo hranili do vašega preklica oz. le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali. Če ni določen rok hrambe ali če poteče rok hrambe, ki je določen za hrambo osebnih podatkov, se osebni podatki blokirajo ali izbrišejo v skladu z zahtevami GDPR.

Svojo privolitev, ki ste jo podali v zvezi z uporabo ali obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko kadarkoli prekličete. V ta namen nam lahko vaš zahtevek kadarkoli pošljete na e-mail: info@obcina-ig.si ali z navadno pošto na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.

  1. Pravice posameznika

Vsak posameznik ima pravico do preklica privolitve, pravico do vpogleda in informiranosti glede lastnih osebnih podatkov, popravka in dopolnitve, omejitve obdelave ali izbrisa osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig ali preko elektronske pošte info@obcina-ig.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Posameznik pa lahko ugovor zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

  1. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Občini Ig je Denis Balažič in je dosegljiv na e-naslovu: info@intelektum.eu ali tel.: 02/6209840.

  1. Ravnanje v primeru kršitev

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo občina nemudoma izvedla vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih pa bo o tem obvestila ter o tem seznanila pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji tj. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Občina Ig, dne 25. 5. 2023
OBRAZCI

Politika varstva osebnih podatkov – Občina Ig-maj 2023;

Zahteva_za_seznanitev_z_lastnimi_osebnimi_podatki

Zahteva_za_prenosljivost_podatkov

Zahteva_za_popravek_lastnih_osebnih_podatkov

Zahteva_za_izbris_lastnih_osebnih_podatkov

Pritožba zaradi kršitve varstva osebnih podatkov

Prijava_krsitve_varstva_osebnih_podatkov__Obrazec_ZIN_PRIJAVA__021

OBRAZEC Obvestilo o kršitvi