Občinska uprava

Kazalo

Direktor občinske uprave

Janez Miklič
Tel: 01 280 2304
Faks: 01 280 2322
E-Mail: janez.miklic@obcina-ig.si

Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonito delo občinske uprave in dosledno izvajanje Zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku.

Neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč. Med delavce v občinski upravi razporeja delo in skrbi za delovno disciplino.

Izdaja odločbe na 1. stopnji ter opravlja zahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini. Lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.

Sprejemna pisarna

Petra Mihelič Jakič
Tel: 01 280 2300
Faks: 01 280 2322
E-mail: info@obcina-ig.si

Uradne ure:
Ponedeljek: od 8. do 12. ure.
Sreda: od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure.
Petek od 8. do 12. ure.

V sprejemni pisarni so vam na voljo splošne informacije: o načinu poslovanja organa javne uprave pri odločanju v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi.

Na voljo so vam OBRAZCI in VLOGE ter navodila za njihovo izpolnjevanje ter informacije o predpisanih prilogah.

Pisne vloge se sprejemajo ves poslovni čas. Na posamezno vlogo se plača upravna taksa, katero nakažete na račun Občine Ig, na podlagi plačilnega naloga UPN obrazca,  kateri vam je na voljo v sprejemni pisarni. V sprejemni pisarni se evidentira vaša prispela in odposlana pošta ter drugi dokumenti.

Družbene dejavnosti

Polona Skledar
Tel: 01 280 2310
Faks: 01 280 2322
E-mail: polona.skledar@obcina-ig.si

Področje dela DRUŽBENE DEJAVNOSTI obsega:

 • koordiniranje in nadziranje dela izvajalcev na delovnem področju
 • sodelovanje pri pripravi delovnih programov na področju predšolske vzgoje, izobraževanja,
 • pripravljanje in spremljanje programov družbenih dejavnosti, investicij in investicijskega vzdrževanja, ki se financirajo iz proračuna,
 • socialne dejavnosti in zdravstvo v okviru pristojnosti lokalnih skupnosti,
 • sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami občinskega sveta,
 • vodenje postopkov javnih razpisov,
 • priprava odlokov in pravilnikov s področja dela,
 • vodenje upravnega postopka s področja dela na prvi stopnji,
 • vodenje evidenc in drugih aktov s področja dela,
 • opravljanje del po nalogu župana ali direktorja občinske uprave

Komunalne dejavnosti

Uroš Čuden
Tel.: 01 280 2312
Faks.: 01 280 2322
E-mail: uros.cuden@obcina-ig.si

Komunalne dejavnosti zajemajo naslednja področja:

 • Komunalni nadzor – Zunanji videz in urejenost naselja in divja odlagališča smeti.
 • Cestna dejavnost – Ceste, skupaj z napravami, opremo in vzdrževanjem: lokalne, javne poti, poljske poti
 • Javna razsvetljava – Javna razsvetljava
 • Okoljevarstvo – Okoljevarstvo
 • Informiranje o dejavnostih na zgoraj omenjenih področjih
 • Izdajanje mnenj k prometni ureditvi
 • Izdajanje odločb o zaporah občinskih cest in javnih površin
 • Izdajanje soglasij k prekopu občinskih cest oz. zemljišč

Oskrba s plinom v Občini IG

ZBIRNI CENTER MATENA

Zbirni center Matena je odprt:

 • v zimskem času, od meseca OKTOBRA do meseca MARCA ob SREDAH od 9.00 do 13.00 ure ter od 14.00 do 17.00 ure;
 • v letnem času, od meseca APRILA do meseca SEPTEMBRA ob SREDAH od 9.00 do 13.00 ure ter od 15.00 do 19.00 ure
 • Zbirni center je odprt tudi vsako prvo soboto v mesecu od 9.00 do 12.00 ure (v primeru, da je ta dan praznik, bo zbirni center zaprt).

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Ig (Uradni list RS št. 104/2013)
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Ig
Načrt javne razsvetljave 

Odlok o občinskih cestah  leto -99

Občani lahko pri omenjeni službi dobijo naslednje informacije:

 • zimska služba
 • letno vzdrževanje cest
 • čistilne akcije

Občani lahko:

 • javijo motnje na javni razsvetljavi
 • javijo lokacije divjih odlagališč odpadkov
 • javijo poškodovanje javne lastnine (označbe, napeljave, objekti…)

Gospodarske dejavnosti, občinska uprava in splošne zadeve

Špela Likovnik
Tel.: 01 280 2308
Faks.: 01 280 2322
E-mail: spela.likovnik@obcina-ig.si

V okviru gospodarskih in splošnih zadev ter občinske uprave sodi:

 • sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami občinskega sveta
 • vodenje postopkov javnih razpisov
 • priprava odlokov in pravilnikov s področja dela
 • opravljanje splošnih nalog za občinsko upravo
 • vodenje upravnega postopka s področja dela na prvi stopnji
 • vodenje evidenc in drugih aktov s področja dela
 • gospodarjenje s stanovanji in občinskim premoženjem
 • izračun komunalnega prispevka
 • opravljanje del po nalogu župana ali direktorja občinske uprave

Kmetijstvo

Andreja Zdravje
Tel.: 01 280 2324
Faks.: 01 280 2322
E-mail: andreja.zdravje@obcina-ig.si

Opis dela na področju kmetijstva:

 • izvajanje nalog na področju kmetijstva in gozdarstva,
 • priprava javnih razpisov iz področja dela,
 • koordiniranje in nadziranje dela izvajalcev na svojem področju;
 • sodelovanje z LAS – CIZA Sožitje med mestom in podeželjem,
 • spremljanje zakonodaje in zagotavljanje poslovanja v skladu z zakoni in predpisi;
 • sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami občinskega sveta;
 • sodelovanje pri pripravi odlokov in pravilnikov s področja dela;
 • opravljanje nalog s področja javnih služb (gasilci, civilna zaščita);
 • sodelovanje pri občinskem glasilu Mostiščar
 • opravljanje del po nalogu župana ali direktorja občinske uprave.

Ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč so objavljene na Upravni enoti in na spletni strani: eUprave; (izbrati je potrebno zavihek: ponudba za prodajo in institucijo: Upravna enota Ljubljana)

Komasacija kmetijskih zemljišč

Občina Ig je skupaj z občinami Grosuplje, Ivančno Gorico, Mestno občino Ljubljana in Škofljico podpisala sporazum o lokalni akcijski skupini (LAS) LEADER Sožitje med mestom in podeželjem:

Na podlagi sprejetega Letnega izvedbenega načrta za leto 2009 Leader LAS-a sta se iz naše občine prijavila dva društva in sicer: TD Krim in Društvo žena in deklet na podeželju Ig. TD Krim bo izvedlo projekt pod naslovom: Etnološki muzej od pluga do kruha, ki bo sofinanciran s strani Leader sredstev v višini 50% vrednosti projekta.

Društvo žena in deklet na podeželju Ig pa se je prijavilo z dvema projektoma in sicer: “Žene Ižanskega podeželja na spletu” in “Ko zadiši po peki na Ižanskem – knjiga receptov”. Oba projekta bosta prav tako sofinancirana s strani Leader sredstev najmanj v višini 50% vrednosti projekta.

Ti projekti predstavljajo začetek Leader pristopa v naši občini iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Prebivalce naše občine zato vzpodbujamo, da naj pristopijo s svojimi projekti v Leader LAS in tako prispevajo k dvigu kvalitete življenja na podeželju

V letu 2010 so bili z Letnim izvedbenim načrtom za leto 2010 iz Občine Ig predlagani, potrjeni in realizirani sledeči projekti:

 • Otroške radosti na kmetiji; nosilec projekta Turistična kmetija Petek. Projekt je bil 40 % sofinanciran z Leader sredstvi.
 • Več v Iški vasi, nosilec projekta Občina Ig. Obnovljena je bila fasada in urejena zunanjost Doma krajanov v Iški vasi. Projekt je bil 50 % sofinanciran z Leader sredstvi.
 • V deželi koliščarjev, nosilec projekta Društvo Fran Govekar Ig. Projekt je bil 50 % sofinanciran z Leader sredstvi.

Več o projektih vseh občin vam je na voljo na spletni strani: www.ciza.si

Požarna varnost in zaščita

Andreja Zdravje
Tel.: 01 280 2324
Faks.: 01 280 2322
E-mail: andreja.zdravje@obcina-ig.si

Dežurna telefonska številka SAMO ZA TISTE, ki bi zaradi koronavirusa potrebovali pomoč pri oskrbi s hrano oz. zdravili: 051 456 464. 
Psihološka pomoč-ZD Ljubljana , številke so na voljo v priponki.

Požarna varnost in zaščita:

 • Gasilstvo
 • Štab civilne zaščite
  • Matej Mahkovec, Brest, Ig – poveljnik
  • Andrej Auber, Cesta na Kurešček 6, Ig – namestnik poveljnika
  • Predsednik GZ Ig, Tone Modic, Kot 8, Ig – član
  • Katja Ivanuš, Kremenica 1, Ig članica – režijski obrat
  • Vesna Podlipec, Golo 29, Ig Članica – enota za prvo pomoč
  • Jurij Purkat, Brest 14, Ig Član – enota za zveze
  • Marija (Mojca) Kučič, Iška 144, Ig – enota reševalnih psov
  • Jože Meglič, Strahomer 11, Ig Član – enota za RKB,
  • Anton Pucihar, Škrilje 29/a, Ig – svetovalec
 • Obramba

Seznam vseh intervencij GZ Ig v letu 2012

Bolničarji in poverjeniki v Občini Ig

Sprejeti načrti zaščite in reševanja

POTRJEN DELNI občinski načrt ZiR ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Ig – 2020

Regijski načrt ZiR ob pojavu epidemije oz pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v ljubljanski regiji

Državni načrt Zir ob pojavu epidemija_pandemija_23_7
Na podlagi Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.list RS, št. 3/02, 17/02, 17/06) je občinska uprava sprejela nov:

OCENA OGROŽENOSTI – Občina Ig – verzija 1.0 -april 2019

Ocena potresne ogroženosti Občine Ig – 2015

Turizem

Maja Zupančič
Tel: 01 280 2318
E-mail: maja.zupancic@obcina-ig.si

unesco_logo_blueV sklop gospodarske dejavnosti v Občini Ig spada turizem in gostinstvo. To področje pokriva sledeče dejavnosti:

 •  samostojna priprava in organizacija občinskih prireditev, od poziva za sodelovanje do izvedbe
 •  skrb za občinska priznanja,
 •  skrb za protokolarne dogodke občine,
 •  vodenje postopkov za dodeljevanja sredstev s področja turizma,
 • pripravljanje predpisov z delovnega področja,
 • spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev z delovnega področja,
 • priprava in izvedba javnih razpisov za prireditve društev in za turistična društva
 • priprava koledarja prireditev v občini,
 • priprava promocijskega gradiva za občino,
 • vodenje poročil o turistični taksi,
 • obratovalni čas gostinskih objektov
 • gospodarjenje in upravljanje z učnimi potmi
 • skrb za povezovanje in sodelovanje pri regionalni koordinaciji projektov, pri katerih sodeluje občina (Regionalna razvojna agencijo LUR, Zavod Krajinski park Ljubljansko barje, vključevanje v aktivnosti RDO-Turizem Ljubljana)
 • aktivnosti na področju pobratenj občine
 • opravljanje drugih nalog s področja turizma, ki sodijo v pristojnost občinske uprave,
 • sodelovanje pri delovanju delovnih teles na področju turizma,
 • planiranje in nadzor nad porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog na področju turizma,
 • priprava predstavitev občine na sejmih in drugih prireditvah

Strategija razvoja turizma v Občini Ig 2018-2027

Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Ig; ponudnik prenočišč nakaže pobrano turistično in promocijsko takso na poseben račun Občine Ig (SI56 0123 7845 0000 007, sklic: SI19 davčnaštevilka-07129) do 25. v mesecu za pretekli mesec.

Finančno računovodska služba

Bojana Birsa
Tel: 01 280 2306
Faks: 01 280 2322
E-mail: bojana.birsa@obcina-ig.si
Tanja Lenaršič
Tel: 01 280 2320
Faks: 01 280 2322
E-mail: tanja.lenarsic@obcina-ig.si

Urbanizem

Natalija Skok
Tel: 01 280 2316
Faks: 01 280 2322
E-mail: natalija.skok@obcina-ig.si


ODLOK O PROSTORSKEM REDU OBČINE IG
Odlok  o Strategiji prostorskega razvoja Občine Ig; Uradni list RS, št. 35/2012;
Odlok o prostorskem redu Občine Ig; Uradni list RS, št. 35/2012;

Grafični del je dostopen na portalu PISO.

 • Okoljsko poročilo Strategije prostorskega razvoja Občine Ig:

Odlocba-MOP-CPVO-za izd SPRO-PRO-potrditev plana
00_kazalo_2007
00_naslovnica_2007
00_uvod_2007
01_02_izhodisca_podatki_2007
03_okoljska_presoja_2007
04_sk presoja_sklepne_ugot_2007
05_povzetek_2007
06_viri_2007
dopolnitev OP izjava

Dodatek koridor 250408

Poročilo barjanski okarcek 230807

Presoja IG

Karte razredov poplavne in erozijske nevarnosti na območjih ob potokih Iška, Iščica in Draščica v občini Ig:

Grafične priloge:

Karte razredov poplavne in erozijske nevarnosti so dostopne na Atlasu okolja oz. https://podatki.gov.si/dataset/integralna-karta-razredov-poplavne-nevarnosti-ikrpn

SD OPN-3


Sprejeti OPPN-ji / PMP-ji:

OPPN-ji v pripravi:


 • OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za območji VR1/SK 2 in VR4/K1 v občini Ig
SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Sklep o začetku priprave OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za območji VR1/SK 2 in VR4/K1 v občini Ig

Obvestilo o dodelitvi identifikacijske številke prostorskemu aktu

Ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana in mnenje o obveznosti izvedbe CPVO

Izhodišča za pripravo OPPNPRIPRAVO OPPN

 • OPPN za območji KU-8 IN KU-9

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPPN) 

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območji KU-8 in KU-9

Obvestilo o ID številki v zbirki prostorskih aktov

Izhodišča za pripravo OPPN KU-8 in KU-9

JAVNA RAZGRNITEV

Javno-naznanilo_KU-8-in-KU-9

Dopolnjen_osnutek_OPPN-KU-8_KU-9-avgust-2022

Povzetek_za_javnost_Dopolnjen_osnutek_OPPN_avgust

Sklep o podaljšanju_21.11.2022

Sklep o podaljšanju_20.12.2022

Opredelitev do prejetih pripomb v javni razgrnitvi

Stališča in pojasnila do podanih pripomb iz JR za območje OPPN KU-9 in KU-9

 • OPPN za območji IG 14-1 in IG 14-5

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPPN) ZA OBMOČJI IG 14-1 IN IG 14-5 V OBČINI IG:

Sklep o začetku Ig 14-1 in Ig 14-5

Obvestilo o ID-številki v zbirki prostorskih aktov

Izhodišča za pripravo OPPN Ig 14-1 in Ig 14-5

Okoljsko poročilo  – osnutek

 • OPPN za del območja IG 11-3/SC (Rastuka II)

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja IG11-3/SC (Rastuka II)

2019-11-15 OPPN 113 – dopolnjeni osnutek ZA JAVNO RAZGRNITEV (1)

 • OPPN za območje IG 09-1 del in IG 09-2 – Doma starejših občanov Ig 

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPPN) ZA OBMOČJE IG 09-1 DEL in IG 09-2:

Sklep o pripravi OPPN IG 09-1 del in IG 09-2

Obvestilo o ID-številki v zbirki prostorskih aktov

Izhodišča za začetek postopka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP IG 09-1-del in IG 09-2

JAVNA RAZGRNITEV

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območji IG 09-1-del in IG 09-2-del

ODLOK ZA OPPN DEL IG 09 (osnutek)

1.Izsek iz kartografskega dela PRO

2.Geodetski načrt

3.Vplivi in povezave s sosednjimi območji

4.Ureditvena situacija

5.Prometna situacija

6.Zbirni načrt komunalne infrastrukture

7.Parcelacija

Priloge OPPN

POVZETEK ZA JAVNOST julij 2022

 

 • SD OLN za območje VP 14/2

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE VP 14/2

Sklep o začetku priprave SD OLN VP 14/2

Dopolnitev sklepa o začetku priprave SD OLN VP 14/2

Obvestilo o ID-številki v zbirki prostorskih aktov

Izhodisca za SD OLN VP 14/2

Predlog ureditvene situacije

Januar 2021 – Pojasnilo Ministrstva za okolje in prostor glede Prostorskega informacijskega sistema, elektronskega poslovanja, gradbene parcele in prehodnega obdobja