Občinska uprava

Kazalo

Direktor občinske uprave

Janez Miklič
Tel: 01 28 02 304
Faks: 01 28 02 322
E-Mail: janez.miklic@obcina-ig.si

Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonito delo občinske uprave in dosledno izvajanje Zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku.

Neposredno vodi občinsko upravo, organizira in koordinira delo delavcev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč. Med delavce v občinski upravi razporeja delo in skrbi za delovno disciplino.

Izdaja odločbe na 1. stopnji ter opravlja zahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini. Lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.

Sprejemna pisarna

V sprejemni pisarni Marjana Župec
Tel: 01 28 02 300
Faks: 01 28 02 322
E-mail: info@obcina-ig.si

Uradne ure:
Ponedeljek: od 8. do 12. ure.
Sreda: od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure.
Petek od 8. do 12. ure.

V sprejemni pisarni so vam na voljo splošne informacije: o načinu poslovanja organa javne uprave pri odločanju v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi.

Na voljo so vam OBRAZCI in VLOGE ter navodila za njihovo izpolnjevanje ter informacije o predpisanih prilogah.

Pisne vloge se sprejemajo ves poslovni čas. Na posamezno vlogo se plača upravna taksa, katero nakažete na račun Občine Ig, na podlagi plačilnega naloga UPN obrazca,  kateri vam je na voljo v sprejemni pisarni. V sprejemni pisarni se evidentira vaša prispela in odposlana pošta ter drugi dokumenti.

Družbene dejavnosti

Polona Skledar
Tel: 01 28 02 310
Faks: 01 28 02 322
E-mail: polona.skledar@obcina-ig.si

Področje dela DRUŽBENE DEJAVNOSTI obsega:

 • koordiniranje in nadziranje dela izvajalcev na delovnem področju
 • sodelovanje pri pripravi delovnih programov na področju predšolske vzgoje, izobraževanja,
 • pripravljanje in spremljanje programov družbenih dejavnosti, investicij in investicijskega vzdrževanja, ki se financirajo iz proračuna,
 • socialne dejavnosti in zdravstvo v okviru pristojnosti lokalnih skupnosti,
 • sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami občinskega sveta,
 • vodenje postopkov javnih razpisov,
 • priprava odlokov in pravilnikov s področja dela,
 • vodenje upravnega postopka s področja dela na prvi stopnji,
 • vodenje evidenc in drugih aktov s področja dela,
 • opravljanje del po nalogu župana ali direktorja občinske uprave

Komunalne dejavnosti

Uroš Čuden
Tel.: 01 28 02 312
Faks.: 01 28 02 322
E-mail: uros.cuden@obcina-ig.si

Oskrba s plinom v Občini IG

ZBIRNI CENTER MATENA

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Ig ( Uradni list RS št. 104/2013)
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Ig
Načrt javne razsvetljave 

Odlok o občinskih cestah  leto -99

Komunalne dejavnosti zajemajo naslednja področja:

 • Komunalni nadzor – Zunanji videz in urejenost naselja, ravnanje s plodno zemljo, divja odlagališča smeti, odvajanje odpadnih in padavinskih voda in reklamni napisi.
 • Cestna dejavnost – Ceste, skupaj z napravami, opremo in vzdrževanjem: lokalne, javne poti, poljske poti
 • Javna razsvetljava – Javna razsvetljava
 • Okoljevarstvo – Okoljevarstvo
 • Informiranje o dejavnostih na zgoraj omenjenih področjih
 • Izdajanje prometnih soglasij za posege ob občinskih cestah
 • Izdajanje odločb o zaporah občinskih cest in javnih površin
 • Izdajanje soglasij k prekopu občinskih cest oz. zemljišč

Občani lahko pri omenjeni službi dobijo naslednje informacije:

 • kdaj in kako s čistilnimi akcijami
 • postavitev reklamnih panojev in plakatiranje (dovoljenje)
 • zimska služba
 • letno vzdrževanje cest

Občani lahko:

 • javijo motnje na javni razsvetljavi
 • javijo lokacije divjih odlagališč odpadkov
 • javijo poškodovanje javne lastnine (označbe, napeljave, objekti…)

Gospodarske dejavnosti, občinska uprava in splošne zadeve

Marjetka Pintarič Župec
Tel.: 01 28 02 308
Faks.: 01 28 02 322
E-mail: marjetka@obcina-ig.si

V okviru gospodarskih in splošnih zadev ter občinske uprave sodi:

 • sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami občinskega sveta
 • vodenje postopkov javnih razpisov
 • priprava odlokov in pravilnikov s področja dela
 • opravljanje splošnih nalog za občinsko upravo
 • vodenje upravnega postopka s področja dela na prvi stopnji
 • vodenje evidenc in drugih aktov s področja dela
 • gospodarjenje s stanovanji in občinskim premoženjem
 • izračun komunalnega prispevka
 • opravljanje del po nalogu župana ali direktorja občinske uprave

Kmetijstvo

Andreja Zdravje
Tel.: 01 28 02 324
Faks.: 01 28 02 322
E-mail: andreja.zdravje@obcina-ig.si

Opis dela na področju kmetijstva:

 • izvajanje nalog na področju kmetijstva in gozdarstva,
 • priprava javnih razpisov iz področja dela,
 • koordiniranje in nadziranje dela izvajalcev na svojem področju;
 • sodelovanje z LAS – CIZA Sožitje med mestom in podeželjem,
 • spremljanje zakonodaje in zagotavljanje poslovanja v skladu z zakoni in predpisi;
 • sodelovanje z občinskim svetom, odbori in komisijami občinskega sveta;
 • sodelovanje pri pripravi odlokov in pravilnikov s področja dela;
 • opravljanje nalog s področja javnih služb (gasilci, civilna zaščita);
 • sodelovanje pri občinskem glasilu Mostiščar
 • opravljanje del po nalogu župana ali direktorja občinske uprave.

Občina Ig je skupaj z občinami Grosuplje, Ivančno Gorico, Mestno občino Ljubljana in Škofljico podpisala sporazum o lokalni akcijski skupini (LAS) LEADER Sožitje med mestom in podeželjem:

Na podlagi sprejetega Letnega izvedbenega načrta za leto 2009 Leader LAS-a sta se iz naše občine prijavila dva društva in sicer: TD Krim in Društvo žena in deklet na podeželju Ig. TD Krim bo izvedlo projekt pod naslovom: Etnološki muzej od pluga do kruha, ki bo sofinanciran s strani Leader sredstev v višini 50% vrednosti projekta.

Društvo žena in deklet na podeželju Ig pa se je prijavilo z dvema projektoma in sicer: “Žene Ižanskega podeželja na spletu” in “Ko zadiši po peki na Ižanskem – knjiga receptov”. Oba projekta bosta prav tako sofinancirana s strani Leader sredstev najmanj v višini 50% vrednosti projekta.

Ti projekti predstavljajo začetek Leader pristopa v naši občini iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Prebivalce naše občine zato vzpodbujamo, da naj pristopijo s svojimi projekti v Leader LAS in tako prispevajo k dvigu kvalitete življenja na podeželju

V letu 2010 so bili z Letnim izvedbenim načrtom za leto 2010 iz Občine Ig predlagani, potrjeni in realizirani sledeči projekti:

 • Otroške radosti na kmetiji; nosilec projekta Turistična kmetija Petek. Projekt je bil 40 % sofinanciran z Leader sredstvi.
 • Več v Iški vasi, nosilec projekta Občina Ig. Obnovljena je bila fasada in urejena zunanjost Doma krajanov v Iški vasi. Projekt je bil 50 % sofinanciran z Leader sredstvi.
 • V deželi koliščarjev, nosilec projekta Društvo Fran Govekar Ig. Projekt je bil 50 % sofinanciran z Leader sredstvi.

Več o projektih vseh občin vam je na voljo na spletni strani: www.ciza.si

Požarna varnost in zaščita

Andreja Zdravje
Tel.: 01 28 02 324
Faks.: 01 28 02 322
E-mail: andreja.zdravje@obcina-ig.si

Požarna varnost in zaščita:

 • Gasilstvo
 • Štab civilne zaščite
  • Anton Pucihar, Škrilje 29/a, Ig – poveljnik
  • Andrej Auber, Cesta na Kurešček 6, Ig – namestnik poveljnika
  • Predsednik GZ Ig, Tone Modic, Kot 8, Ig – član
  • Katja Ivanuš, Kremenica 1, Ig članica – izdelava načrtov zaščite in reševanja
  • Vesna Podlipec, Golo 29, Ig Članica – enota za prvo pomoč
  • Jurij Purkat, Brest 14, Ig Član – enota za zveze
  • Jože Meglič, Strahomer 11, Ig Član – enota za RKB
 • Obramba

Seznam vseh intervencij GZ Ig v letu 2012

Bolničarji in poverjeniki v Občini Ig

Sprejeta načra zaščite in reševanja

Na podlagi Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.list RS, št. 3/02, 17/02, 17/06) je občinska uprava sprejela nov:

Ocena potresne ogroženosti Občine Ig – 2015

Turizem

Marica Zupan
Tel: 01 28 02 318
Faks: 01 28 02 322
E-mail: marica.zupan@obcina-ig.si

unesco_logo_blueV sklop gospodarske dejavnosti v Občini Ig spada turizem in gostinstvo. To področje pokriva sledeče dejavnosti:

 •  samostojna priprava in organizacija občinskih prireditev, od poziva za sodelovanje do izvedbe
 •  skrb za občinska priznanja,
 •  skrb za protokolarne dogodke občine,
 •  vodenje postopkov za dodeljevanja sredstev s področja turizma,
 • pripravljanje predpisov z delovnega področja,
 • spremljanje uradnih objav, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev z delovnega področja,
 • priprava in izvedba javnih razpisov za prireditve društev in za turistična društva
 • priprava koledarja prireditev v občini,
 • priprava promocijskega gradiva za občino,
 • vodenje poročil o turistični taksi,
 • obratovalni čas gostinskih objektov
 • gospodarjenje in upravljanje z učnimi potmi
 • skrb za povezovanje in sodelovanje pri regionalni koordinaciji projektov, pri katerih sodeluje občina ( Regionalna razvojna agencijo LUR, Zavod Krajinski park Ljubljansko barje, vključevanje v aktivnosti RDO-Turizem Ljubljana)
 • aktivnosti na področju pobratenj občine
 • opravljanje drugih nalog s področja turizma, ki sodijo v pristojnost občinske uprave,
 • sodelovanje pri delovanju delovnih teles na področju turizma,
 • planiranje in nadzor nad porabo sredstev proračuna, potrebnih za izvajanje nalog na področju turizma,
 • priprava predstavitev občine na sejmih in drugih prireditvah,
 • priprava podlage za izdajo odločb o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in vodenje vse potrebne evidence,
 • reševanje pritožb s področja NUSZ.

Strategija razvoja turizma v Občini Ig 2018-2027

Finančno računovodska služba

Bojana Birsa
Tel: 01 28 02 306
Faks: 01 28 02 322
E-mail: bojana.birsa@obcina-ig.si

Tanja Lenaršič
Tel: 01 28 02 320
Faks: 01 28 02 322
E-mail: tanja.lenarsic@obcina-ig.si

Urbanizem

Natalija SKOK
Tel: 01 28 02 316
Faks: 01 28 02 322
E-mail: natalija.skok@obcina-ig.si

OPPN – Ig-01-09; Banija
Popravek Sklepa o začetku priprave OPPN za del območja IG 01-9

OPPN Ig -povzetek za javnost Ig-01-09;
OPPN Ig 2 odlok-DOPOLNJEN OSNUTEK;
OPPN Ig-3-04-ureditvena situacija;