Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
  • nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor ima 5 članov. Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine (vaških skupnosti), direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.

Delo nadzornega odbora je javno.

Poslovnik o delu Nadzornega odbora-2023

Nadzorni odbor za mandat 2022–2026

Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Ig (10. 1. 2023)

Sestava:

Anita Nikolić
Nataša Pangerc
Peter Premk
Klemen Golob
Simon Starček

Sklici sej Nadzornega odbora

Sklic 10. redne seje NO 10. 4. 2024 
Sklic 9. redne seje NO 4. 3. 2024 
Sklic 8. redne seje NO 29. 1. 2024 
Sklic 7. redne seje NO 11. 12. 2023
Sklic 6. redne seje NO, 6. 11. 2023 
Sklic 5. redne seje NO, 25. 9. 2023 
Sklic 4. redne seje NO, 30. 8. 2023
Sklic 3. redne seje NO, 26. 6. 2023
Sklic 2. redne seje NO, 20. 3. 2023
Sklic 1. redne seje NO, 22. 2. 2023

Sklic konstitutivne seje NO 2022-2026, sreda 25. 1. 2023;

Zapisniki sej Nadzornega odbora

Zapisnik 9. redne seje NO, 4. 3. 2024 
Zapisnik 8. redne seje NO 29. 1. 2024
Zapisnik 7. redne seje NO 11. 12. 2023
Zapisnik 6. redne seje NO 6. 11. 2023
Zapisnik 5. redne seje NO, 25. 9. 2023 
Zapisnik 4. redne seje NO 30. 8. 2024
Zapisnik 3. redne seje NO 26. 6. 2023 
Načrt dela NO za leto 2023 
Zapisnik 2. redne seje NO, 20. 3. 2023 
Zapisnik 1. redne seje NO, 22. 2. 2023 
Zapisnik konstitutivne seje NO

Poročila Nadzornega odbora

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad izvajanjem priporočil NO
Končno poročilo o opravljenem nadzoru financiranja prevozov v šolo v Občini Ig
Končno poročilo nad izvajanjem javne službe javna razsvetljava
Poročilo NO za leto 2023

Nadzorni odbor za mandat 2018–2022

Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Ig (potrjen na 2. redni seji Občinskega sveta dne 13. 2. 2018)

Sklep o imenovanju nadomestnega člana (potrjen na 16. redni seji Občinskega sveta dne 16. 12. 2020)

Odstopna izjava Anton Dvoršak (26. 11. 2021)

Sestava:

dr. Simon Starček
Klemen Golob
Anita Nikolić
dr. Uroš Gojkovič

Sklici sej Nadzornega odbora

Sklic 24. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 23. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 22. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 21. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 20. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 19. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 18. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 17. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 16. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 15. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 14. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 13. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 12. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 11. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 10. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 9. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 8. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 7. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 6. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 5. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 4. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 3. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 2. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 1. seje Nadzornega odbora Občine Ig;

Sklic 1. konstitutivne seje Nadzornega odbora

Zapisniki sej Nadzornega odbora

Zapisnik 24. redne seje nadzornega odbora

Zapisnik 23. redne seje nadzornega odbora

Zapisnik 22. redne seje nadzornega odbora

Zapisnik 21. redne seje nadzornega odbora

Zapisnik 20.  redne seje nadzornega odbora

Zapisnik 19. redne seje Nadzornega odbora

Zapisnik 18. redne seje Nadzornega odbora

Zapisnik 17. redne seje Nadzornega odbora

Zapisnik 16. redne seje Nadzornega odbora

Zapisnik 15. redne seje Nadzornega odbora

Zapisnik 14. redne seje Nadzornega odbora

Zapisnik 13. redne seje Nadzornega odbora

Zapisnik 12. redne seje Nadzornega odbora

Zapisnik 11. redne seje Nadzornega odbora

Zapisnik 10. redne seje Nadzornega odbora

Zapisnik 9. redne seje Nadzornega odbora

Zapisnik izredne seje Nadzornega odbora

Zapisnik 8. redne seje Nadzornega odbora

Zapisnik 7. redne seje Nadzornega odbora

Zapisnik 6. redne seje Nadzornega odbora

Zapisnik 5. redne seje Nadzornega odbora

Zapisnik 4. redne seje Nadzornega odbora

Zapisnik 3. redne seje Nadzornega odbora

Zapisnik 2. redne seje Nadzornega odbora

Zapisnik 1. redne seje Nadzornega odbora

Poročila Nadzornega odbora

Poročilo o delu NO Občine Ig za leto 2022

Povzetek končnega poročila o opravljenem izrednem nadzoru nad finančnim poslovanjem Vrtca Ig (10. 7. 2022)

Sklep o izvedbi nadzora (31. 3. 2022)

Poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2021 (12. 2. 2022)

Končno poročilo o nadzoru: Izvajanje knjižnične dejavnosti, ki se financira iz občinskih sredstev v občini Ig v obdobju 2016-2022 (3. 5. 2021)

Končno poročilo o nadzoru: Izvajanje gospodarskih javnih služb na področju ravnanja z odpadki v obdobju 2017-2019 (20. 4. 2021)

Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2020 (10. 1. 2021)

Končno poročilo o nadzoru: Učinkovitost upravljanja s tveganji (25. 11. 2020)

Poročilo o nadzoru: Zadolževanje Občine Ig v letih 2017 in 2018 (23. 12. 2019)

Poročilo o nadzoru: Oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v občini Ig v letih 2017 in 2018 (22. 12. 2019)

Zaključno poročilo o nadzoru: Realizacija priporočil … (17. 7. 2019)

Sklici sej Nadzornega odbora 2016, 2017 in 2018

Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Ig
Nadzorni odbor Občine Ig, se je konstituiral na svoji konstitutivni seji v sredo, 27.01.2016.

Poslovnik Nadzornega odbora – prenehal veljati leta 2023

Sklic 2. dopisne seje Nadzornega odbora

Sklic 23. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 22. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 21. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 20. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 19. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 18. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 17. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 16. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 15. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 14. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 13. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 12. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 11. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 10. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 9. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 8. redne seje Nadzornega odbora 

Sklic 7. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 6. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 5. redne seje Nadzornega odbora 

Sklic 4. redne seje Nadzornega odbora 4. julij 2016

Sklic 3. seje Nadzornega odbora Občine Ig, ki bo v sredo, 04.05.2016 ob 18. uri v sejni sobi Centra Ig. Vabilo

Sklic 2. seje Nadzornega odbora  Občine Ig, ki bo v sredo, 30.03.2016 ob 18.00 uri v sejni sobi Centra Ig. Vabilo..

Zapisniki sej Nadzornega odbora in Poročila 2016, 2017 in 2018

Zapisnik 23. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 22. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 21. redne seje  Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 20. redne seje  Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 19. redne seje Nadzornega odbora Občina Ig

Zapisnik 18. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 17. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 16. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 15. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 14. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 13. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 12. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 11. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 10. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 9. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 8. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 7. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 6. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 1. izredne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 5. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 4. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 3. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 2. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 1. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Sklep o izvedbi nadzora

Poročila Nadzornega odbora

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad izvajanjem knjižnične dejavnosti od 2016-2020.pdf

Poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2018

Poročilo o opravljenem nadzoru učinkovitosti strateškega načrtovanja v Občini Ig

Poročilo o opravljenem nadzoru učinkovitosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev  občine v OŠ Ig v letih 2016 in 2017

POROČILO o opravljenem nadzoru izplačil funkcionarjem ter izvrševanje načrta integritete občine Ig v letih 2016 in 2017

Poročilo o opravljenem poslovanju režijskega odbora v letu 2016

Zaključno poročilo o opravljenem nadzoru namenske in smotrne porabe sredstev vaških odborov  v občini Ig v obdobju  2014 – 2016

Poročilo o opravljenem nadzoru Gasilska zveza IG – Končno

Program dela nadzornega odbora občine za leto 2018

Poročilo o delu NO za leto 2017

Zaključno poročilo o opravljenem nadzoru nad poslovanjem javnega vzgojno – varstvenega zavoda Vrtec Ig  v letih 2014 in 2015

Zaključno poročilo o opravljenem nadzoru gospodarnosti upravljanja s premoženjem v Občini Ig v letu 2015 in 2016

Zaključno poročilo o opravljenem nadzoru nad izvedbo socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v letu 2014 in 2015

Zaključno poročilo o opravljenem nadzoru nad upravljanjem sistema NUSZ v letu 2013 in 2014

Program dela Nadzornega odbora 2017

Poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2016

Poročilo o pregledu in podaji mnenja k finančnim načrtom in zaključnim računom uporabnikov proračunskih sredstev Občine Ig

Poročilo o pregledu finančnega načrta ter zaključnega računa za leto 2015

Program dela Nadzornega odbora Občine Ig za leto 2016

Poročilo nadzornega odbora Občine Ig

Leto 2015

Sklep o imenovanju 2015

Program dela nadzornega odbora Občine Ig za leto 2015

Poročilo o nadzoru 1-2015

Zapisnik konstitutivne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Leto 2014

Dodatek – Nadzor ZR proračuna Občine Ig za 2012

Nadzor vsebine in izvajanja avtorskih in podjemnih pogodb

Nadzor ZR proračuna Občine Ig za 2013

Nadzor priporočil glede nadzora občinske uprave nad izvajanjem pogodbenih določil

Nadzor priporočil NO v mandatu 2010 – 2014

Končno poročilo 2014

Leto 2013

Nadzor tekočega in investicijskega vzdrževanja

Nadzor ZR proračuna Občine Ig za 2012

Nadzor bilance stanja 2012

Nadzor dohodkov od premoženja in kritje stroškov

Končno poročilo 2013

Leto 2012

Nadzor ZR proračuna Občine Ig za 2011

Nadzor izvajanja predpisov s področja predšolske vzgoje in varstva otrok

Nadzor gospodarjenja s stanovanji Občine Ig

Nadzor poslovanja Režijskega obrata

Končno poročilo 2012

Leto 2011

Nakup zemljišča Kmetijska zadruga IG

Nakup zemljišča – Center Ig

Zaključni račun 2010

Nadzor stroškov dodatne dejavnosti OŠ Ig

Končno poročilo 2011