Projekti in investicije

EU PROJEKTI

PROJEKTI OBČINE IG – PROJEKTI CLLD LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM

1
V okviru izvajanja strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem je za sofinanciranje s sredstvi EU bil izbran in potrjen naveden projekt, ki je sofinanciran s sredstvi  CLLD iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 NAZIV PROJEKTA: Dvorana Ig – Tehnična oprema
ODPRTJE DOMA KULTURE IG

 CILJI PROJEKTA:

Izvedba projekta prispeva k tematskemu področju Strategije lokalnega razvoja: Razvoj osnovnih storitev na podeželju in uresničuje cilj Zmanjšati razvojne razlike med urbanimi in podeželskimi naselji, ustvariti privlačno bivalno okolje in dvigniti kvaliteto bivanja na podeželju v okviru ukrepa: Investicijska vlaganja v lokalno javno infrastrukturo.

OPIS PROJEKTA:

V Občini Ig delujejo številna društva, vendar pa je v občini občutno pomanjkanje prostorov za potrebe kulturnih, izobraževalnih, socialnih in podobnih prireditev na občinski in medobčinski ravni. Zato se je Občina Ig odločila, da s prizidanimi površinami in z ureditvijo obstoječih površin nad gasilskim domom Ig zagotovi primerne prostore. Za enkrat se kulturne, družabne, izobraževalne in druge prireditve v občini izvajajo v športni dvorani Ig, domovih krajanov, kulturnih dvoranah  Golo in Iška vas, ter v gasilskih domovih. Občina Ig je v letu 2016 začela fazno graditi prizidek h gasilskemu domu, gradbeno obrtniška dela so se izvajala tudi v letu 2017 in tudi v letu 2018. Za tehnično opremo, ki zajema svetlobno, tonsko in video tehniko smo pridobili  sredstva tudi iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja .

 PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA

Z izgradnjo  Dvorane Ig in z izvedbo tehnične opreme v Dvorani Ig (predmet sofinanciranja) bodo pridobljeni novi tehnično opremljeni prostori v občini za delovanje kulturnih, izobraževalnih, socialnih dejavnosti ter za izvedbo prireditev in drugih aktivnosti na občinski in regijski ravni.   Projekt z implementacijo prispeva k ciljem po dvigu kulturne, izobraževalne ravni prebivalcev ter socialne vključenosti prebivalcev občine in regije. S tem bo ohranjena tudi identiteta podeželja in zmanjšana razlika med glavnim mestom Ljubljana in Občino Ig in njenimi naselji.

Z novo lokalno infrastrukturo (tehnično opremljena Dvorana Ig) bodo posredno zagotovljena tudi nova delovna mesta oz. bodo izboljšane zaposlitvene možnosti.

Odobreni znesek sofinanciranja ter stopnja sofinanciranja: do 99.952,31 € oz. v višini 85 % skupnih upravičenih stroškov operacije.

POVEZAVE:

Spletna stran: Program razvoja podeželja
Spletna stran: Evropske komisije, namenjene EKSRP.

2

V okviru izvajanja strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem je za sofinanciranje s sredstvi EU bil izbran in potrjen naveden projekt, ki je sofinanciran s sredstvi  CLLD iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

NAZIV PROJEKTA: ZAPOTOK (obnova doma borcev in mladine Zapotok – zamenjava oken, vhodnih vrat in ureditev zunanje terase)

 CILJI PROJEKTA:

Izvedba projekta prispeva k tematskemu področju Strategije lokalnega razvoja: Razvoj osnovnih storitev na podeželju in uresničuje cilj Zmanjšati razvojne razlike med urbanimi in podeželskimi naselji, ustvariti privlačno bivalno okolje in dvigniti kvaliteto bivanja na podeželju v okviru ukrepa: Vlaganja v podporo razvoja trajnostnega turizma.

Cilj naložbe je obnova Doma borcev in mladine Zapotok, s čimer  bo zagotovljena energetsko varčnejša uporaba stavbe in izboljšanje pogojev bivanja otrok na letovanju in prebivalstva, ki bo vsakodnevno koristilo prostore za medsebojno druženje in izvajanje različnih aktivnosti.

 OPIS PROJEKTA:

Dom borcev in mladine Zapotok je objekt, ki je bil zgrajen leta 1935. Prvotni namen objekta je bil v tistem obdobju izvajanje vzgojno izobraževalne dejavnost, kasneje in tudi danes pa je objekt namenjen letovanju predšolskih in šolskih otrok ter mladine in izvajanju drugih družbenih vsebin. Sedaj z njim upravlja Občina Ig. Namembnost objekta je ostala nespremenjena, v njem se izvajajo ob šolske oz. prostočasne dejavnosti tabornikov, skavtov in drugih zaključenih skupin, predvsem mladih. Objekt bo prednostno namenjen izvajanju  dejavnosti za predšolske, šolske otroke in mladino, ter družbenemu življenju prebivalcev na območju Kureščka in celotne Občine Ig.

PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA

Z obnovo objekta bo lokalna skupnost Ig pridobila prenočitvene zmogljivosti, ki bodo prispevale k razvoju trajnostnega turizma v občini Ig. Povečala se bo pestrost izvajanja dejavnosti in kakovost bivanja otrok in drugih zaključenih skupin v objektu.  Ohranila se bo identiteta podeželja na pragu glavnega mesta. Povečala se bo socialna vključenost ranljivih skupin na podeželju. Omogočeno bo aktivno in zdravo preživljanje prostega časa otrok in vse generacijsko povezovanje. Dolgoročno bo obnova objekta vplivala na možnost novih zaposlitev, saj je predvideno vsaj eno delovno mesto pri upravljanju s stavbo.

Odobreni znesek sofinanciranja ter stopnja sofinanciranja: do 59.241,98 € oz. v višini 85 % skupnih upravičenih stroškov operacije.
Podpisana pogodba z izvajalcem del, novica je objavljena na spletni strani.

POVEZAVE:

Spletna stran: Program razvoja podeželja
Spletna stran: Evropske komisije, namenjene EKSRP.

3
 NAZIV PROJEKTA: GREMO V ZAPOTOK

NOSILEC PROJEKTA: Občina Ig

PARTNER PROJEKTA: Športna zveza Ig

 CILJI PROJEKTA:
Izvedba projekta prispeva k tematskemu področju Strategije lokalnega razvoja: večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin v okviru ukrepa: zagotoviti aktivno in zdravo življenje otrok in starostnikov.

OPIS PROJEKTA:
Občina Ig bo v času poletnih počitnic skupaj s partnerjem Športno zvezo Ig, organizirala varstvo otrok od 2. do 6. razreda osnovnih šol s poudarkom na športno-gibalnih aktivnostih, razvijanju ustvarjalnosti ter zagotavljanju možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti.

Prednost pri vključitvi bodo imeli otroci socialno ogroženih družin, katerim starši ne morejo zagotoviti počitnikovanja oz. tudi ne varstva v času njihove odsotnosti. Z vključitvijo v enotedensko varstvo bodo otroci deležni kakovostnega preživljanja prostega časa na lokaciji dom Zapotok in v njegovi neposredni bližini.

 PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA
Izvedba 5 dnevnega / 8 urnega varstva otrok (do 60 otrok) z bogatimi športno gibalnimi in ustvarjalnimi aktivnostmi s strokovnim vodenje (mentorji).

Prenovljeno bo športno igrišče ob objektu in nabavljena dodatna športna oprema za potrebe kvalitetnega izvajanja športno gibalnih aktivnosti ter računalniška oprema za potrebe izobraževanja in usposabljanja otrok.

Odobreni znesek sofinanciranja s sredstvi EKSRP ter stopnja sofinanciranja: do 10.792,08 € oz. v višini do 85 % skupnih upravičenih stroškov operacije.

Povezave:

– Spletna stran EVROPSKE KOMISIJE Razvoj podeželja | Evropska komisija (europa.eu)
– 
Spletna stran PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA Sporočila za javnost (program-podezelja.si)

4

STALNA RAZSTAVA V INTERPRETACIJSKEM CENTRU

 

Povezava na https://www.eu-skladi.si/