Obrazci in vloge

Prostor

 VLOGA ZA IZDAJO MNENJA O SKLADNOSTI S PROSTORSKIM AKTOM – PRILOGA 9

Vloga za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim aktom-priloga 9 
Plačilo upravne takse: ni potrebno

Na Upravno enoto vložite skladno z Gradbenim zakonom spodnji dve vlogi:

Priloga -6 dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte 
Vloga za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim aktom-priloga 9 (odgovor pripravi urbanistična služba Občine Ig)

Komunala, ceste, odmiki

VLOGA ZA  ZAPORO OBČINSKE CESTE ZARADI GRADNJE 

 VLOGA ZA  IZDAJO SOGLASJA K PREKOPU OBČINSKE CESTE ALI ZEMLJIŠČA

VLOGA ZA  ZAPORO OBČINSKE CESTE ZARADI PRIREDITVE

    VLOGA ZA  PROMETNO SOGLASJE

 VLOGA ZA  PROJEKTNE POGOJE ZA PROMET

VLOGA ZA IZDAJO POTRDIL O POGOJIH ZA SPREMINJANJE MEJE PARCELE

DRUGE VLOGE IN SOGLASJA

  • Druge vloge za izdajo soglasja
  • Plačilo upravne takse: 22,70 eur
  • TRR: SI56 0123 7437 0309 114
  • Sklic: SI11 75361-7111002
  • Ime in naslov: Občina Ig – Upravna taksa, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

Komunalni prispevek

VLOGA ZA IZRAČUN IN ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ

VLOGA ZA  SPREMEMBO PODATKOV PRI ODMERI NADOMESTILA ZA ODMERO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

Vloga za spremembo podatkov pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
Plačilo upravne takse: ni potrebno

Obvestilo Ministrstva za finance za plačevanje taks:  Plačevanje na negotovinski plačilnih mestih UJPlačam

Družbene dejavnosti

Režijski obrat

Mostiščar

Vloga za najem prostorov

Dovolilnica za vožnjo in parkiranje Iški vintgar

Vloge s področja turizma, gostinstva, obratovalni čas, takse, prireditve

Splošna vloga

  • Splošni obrazec
  • Plačilo upravne takse:  4,50 eur
  • TRR: SI56 0123 7437 0309 114
  • Sklic: SI11 75361-7111002
  • Ime in naslov: Občina Ig – Upravna taksa, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
Skip to content