Obrazci in vloge

Prostor

 • Plačilo upravne takse: 35,00 EUR
 • TRR: SI56 0123 7437 0309 114
 • Sklic: SI11 75361-7111002
 • Ime in naslov: Občina Ig – Upravna taksa, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

Zahtevo se lahko odda na info@obcina-ig.si, osebno ali po pošti na naslov Občine Ig.
Lokacijska informacija vam bo posredovana preko klasične pošte. 

POJASNILA MOP K IZDAJI LOKACIJSKE INFORMACIJE  – dopis

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), povezava: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3971?sop=2021-01-3971
Pravilnik o lokacijski informaciji, povezava: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2300/pravilnik-o-lokacijski-informaciji

PRIJAVA PRIČETKA GRADNJE ZAČASNEGA SKLADIŠČNEGA OBJEKTA; na podlagi Pravilnika o začasnih objektih (Ul RS št. 92/2022)
Vloga za prijavo začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta (Ig)
Plačilo upravne takse: 22,60 eur

GRADBENO DOVOLJENJE ZA NEZAHTEVNE OBJEKTE:

Na Upravno enoto vložite skladno z Gradbenim zakonom spodnji dve vlogi:

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte  – PRILOGA 6 (izpolni vlagatelj)
Vloga za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim aktom  – PRILOGA 9 (odgovor pripravi urbanistična služba Občine Ig)

Komunala, ceste, odmiki

VLOGA ZA  ZAPORO OBČINSKE CESTE ZARADI GRADNJE 

 VLOGA ZA  IZDAJO SOGLASJA K PREKOPU OBČINSKE CESTE ALI ZEMLJIŠČA

VLOGA ZA  ZAPORO OBČINSKE CESTE ZARADI PRIREDITVE

    VLOGA ZA  PROMETNO SOGLASJE

 VLOGA ZA  PROJEKTNE POGOJE ZA PROMET

VLOGA ZA IZDAJO POTRDIL O POGOJIH ZA SPREMINJANJE MEJE PARCELE

DRUGE VLOGE IN SOGLASJA

 • Druge vloge za izdajo soglasja
 • Plačilo upravne takse: 22,70 EUR
 • TRR: SI56 0123 7437 0309 114
 • Sklic: SI11 75361-7111002
 • Ime in naslov: Občina Ig – Upravna taksa, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

Komunalni prispevek

VLOGA ZA IZRAČUN IN ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

VLOGA ZA  SPREMEMBO PODATKOV PRI ODMERI NADOMESTILA ZA ODMERO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
Vloga za spremembo podatkov pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
Plačilo upravne takse: ni potrebno

Obvestilo Ministrstva za finance za plačevanje taks:  Plačevanje na negotovinski plačilnih mestih UJPlačam

Družbene dejavnosti

Režijski obrat

Mostiščar

Vloga za najem prostorov

Dovolilnica za vožnjo in parkiranje Iški vintgar

Vloge s področja turizma, gostinstva, obratovalni čas, takse, prireditve

Splošna vloga

 • Splošni obrazec
 • Plačilo upravne takse:  4,50 EUR
 • TRR: SI56 0123 7437 0309 114
 • Sklic: SI11 75361-7111002
 • Ime in naslov: Občina Ig – Upravna taksa, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig