Obrazci in vloge

Na tem mestu so zbrani upravni postopki z navodili, vlogami in obrazci, ki jih potrebujete za uspešno izvedbo upravnih postopkov po posameznih področjih dela v občinski upravi.

Izpolnjene vloge vložite po pošti ali osebno v času poslovnega časa v glavni pisarni. Vlogo lahko pošljete tudi po e-pošti na naslov info@obcina-ig.si.

  • Namen plačila: Plačilo upravne takse za: navedite namen takse
  • TRR: SI56 0123 7437 0309 114
  • Sklic: SI11 75361-7111002
  • Ime in naslov: Občina Ig – Upravna taksa, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig

Pravna podlaga: Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO)

Obvestilo Ministrstva za finance za plačevanje taks: Plačevanje na negotovinski plačilnih mestih UJPlačam

ObrazecUpr. taksa
Zahteva za izdajo lokacijske informacije (ZUreP-3);
Lokacijska informacija vam bo posredovana preko klasične pošte. 
Pojasnila MOP k izdaji lokacijske informacije
pdf35,00 €
Prijava pričetka gradnje začasnega skladiščnega objekta; na podlagi Pravilnika o začasnih objektih (Ul RS št. 92/2022)pdf22,60 €
Gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte skladno z Gradbenim zakonom (GZ)Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte  – PRILOGA 6 (izpolni vlagatelj)
Vloga za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim aktom  – PRILOGA 9 (odgovor pripravi urbanistična služba Občine Ig)
ObrazecUpr. taksa
Vloga za zaporo občinske ceste zaradi gradnjepdf29,50 €
Vloga za izdajo soglasja k prekopu občinske ceste ali zemljiščapdf40,80 €
Vloga za zaporo občinske ceste zaradi prireditvepdf44,50 €
Vloga za prometno soglasjepdf/
Vloga za projektne pogoje za prometpdf/
Vloga za izdajo potrdil o pogojih za spreminjanje meje parcelepdf4,50 €
Druge vloge in soglasjapdf22,70 €
Vloga za izračun in odmero komunalnega prispevkapdf22,60 €
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)pdf/
Obrazec NUSZ pritožba
Vloga za 5-letno oprostitev NUSZ
VlogeObrazecUpr. taksa
Splošna vlogadocx4,50 €