Katalog informacij javnega značaja

Zakonske podlage

Osnovni podatki o katalogu

Naslov: Govekarjeva cesta 6
Pošta: 1292 Ig
Telefon: 01 2802 300
Faks: 01 2802 322
Elektronska pošta: info@obcina-ig.si
Župan: Zlatko Usenik
Odgovorna uradna oseba: Janez Miklič, direktor občinske uprave
Datum prve objave kataloga: 1. 12. 2004
Datum zadnje spremembe: 29. 01. 2024
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.obcina-ig.si
Druge oblike kataloga: Tiskana verzija je dostopna na Občini Ig

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

a) Organigram in podatki o organizaciji občine Ig
Delovno področje občine: katalog pristojnosti občin
Značilnosti lokalne samouprave v Sloveniji povezava
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: povezava
Organigram povezava
Kratek opis delovnega področja Delovanje občinske uprave-2022

Poslovnik Občinskega sveta Občine Ig, (Uradni list RS, št. 36/2016
Statut Občine Ig, (Uradni list RS, št. 36/2016);
Kodeks ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Občine Ig; spletna stran 14. 9. 2022 in 5. 10. 2022

b) Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Janez Miklič, direktor občinske uprave telefon: 01 280 2304, info@obcina-ig.si
Andreja Zdravje
Špela Likovnik
telefon: 01 280 2324, info@obcina-ig.si
telefon: 01 280 2308, info@obcina-ig.si
Seznam uradnih oseb Seznam uradnih oseb OU Občine Ig_2023
c) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja samoupravne lokalne skupnosti
Državni predpisi povezava na zakonodajo
Predpisi evropske skupnosti povezava na evropsko zakonodajo
Predpisi lokalne skupnosti po letih, javne objave 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
d) Seznam predlogov predpisov
Predlogi predpisov lokalne skupnosti Predlogi predpisov so dostopni na
Občini Ig v tiskani obliki kot delovno gradivo za
seje Občinskega sveta Občine Ig
e) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov Lokalni energetski koncept Občine Ig-2021; sprejet na 22. redni seji OS Občine Ig, z dne, 15. 12. 2021. Lek začne veljati z dnem sprejetja.

Investicijski program-Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju; projekt -Na-kolih – projekt je dostopen na Občini Ig in kot gradivo za 32. sejo
Strategija razvoja turizma v Občini Ig 2018-2027Lokalni energetski koncept Občine Ig LEK

Strategija zobozdravstva za leto 2010
Občinski program varnosti Občine Ig (leto 2009)
Strategija prostorskega razvoja Občine Ig

Načrt zaščite in reševanja Občine Ig ob potresu

Načrt zaščite in reševanja Občine Ig za poplave – 2008

 Ocena ogroženosti ob jedrski ali radiološki nesreči občine Ig;

Okoljsko  poročilo za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red Občine Ig; 2007;

Okoljsko  poročilo za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red Občine Ig;

Okoljska presoja – sklepne ugotovitve;   Povzetek okoljskega poročila;     Viri;  Revizijski odgovor; Karte so na vpogled na Občini Ig;

Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda občine Ig;  MATRIKA – Krimsko hribovje-Menišija 190107;   MATRIKA – Ljubljansko barje 190107;MATRIKA NS Draga pri Igu190107 ;  Priloga 1Priloga 2Priloga 3.1Priloga 3.2; Priloga 4Priloga 5;  Ostale priloge so na vpogled na Občini Ig;

Strategija razvoja turizma v Občini Ig 2018-2027

f) Seznam vrst upravnih postopkov
Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava Katalog postopkov
g) Seznam javnih evidenc s katerimi upravlja organ
Ime evidence Prostorski informacijski sistem PISO
Opisi in pogoji dostopa do evidence Dostop za vse občane preko spleta
h) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Ime informatizirane zbirke Vodenje postopkov in pisarniško poslovanje
Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč
Priprava odločb za višino plačila staršev k programu vrtcev
Finančni programi
i) Druge informacije javnega značaja
Javna naročila in objave Leto 2019
Javno naročilo: Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju– INTERPRETACIJSKI CENTER; Javna objava na portalu Javnih naročil
Leto 2018Javno naročilo:  Projekt za PGD za PZI dokumentacijo v sklopu naloge: “Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju“. Št. JN000766/2018-W01 
Javno naročilo: Izgradnja in sanacija komunalne infrastrukture v Iški vasi, št. JN002659/2018-B01 
Javno naročilo: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI v sklopu naloge: »Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju«, št. JN000766/2018-K01
Javno naročilo:  Izgradnja in sanacija komunalne infrastrukture v Iški vasi in Tomišlju, št. JN001211/2018-B01Leto 2017Javno naročilo:  Vzdrževanje vodovodnih in kanalizacijskega sistema v  Občini Ig; št. JN008514/2017-W01
Javno naročilo: Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda v Tomišlju;  št: JN001744/2017-W01;
Javno naročilo: Rekonstrukcija vodovoda Zapotok, vodovoda Škrilje – Ledine in vodovoda Iška vas – Staje – Ig; št: JN007744/2017-W01
Javno naročilo: Vzdrževanje vodovodnih in kanalizacijskega sistema v Občini Ig, št. JN008514/2017-W01
Javno naročilo:  Protipoplavni nasip Brest in Tomišelj ter AB zid pri objektu Brest 36: št.  JN006624/2017-W01
                                  Ponovitev javnega razpisa: Protipoplavni nasip Brest in Tomišelj ter AB zid pri objektu Brest 36:  JN007466/2017-W01
Javno naročilo: Popravilo in vzdrževanje naprav za odpadno vodo; št. JN004746/2017-C03;
Javno naročilo za izbiro izvajalca prizidave in delne rekonstrukcije Osnovne šole Ig, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki;   št. JN008916/2017-K01;
Javno naročilo male vrednosti “ureditev lokalnih cest v Občini  Ig”: št:  JN006659/2017-X01 
Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene št.: JN005849/2017-C01
Nakup električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom št. JN005848/2017-C01;
Storitve odstranjevanja snega, št. JN003082/2017-C02; dosje JN1172/2015 ;

Leto 2016
Javno naročilo – Male vrednosti – Storitve vzdrževanja naprav javne razsvetljave in semaforjev NMV1527/2016
Javno naročilo – Male vrednosti za izbiro izvajalca gradnje “prizidka k obstoječemu gasilskemu domu” JN 001694/2016
Javno naročilo – Male vrednosti za izbiro izvajalca gradnje kanala Iška vas in kanala Tomišelj JN 1258/2016
Javno naročilo – Redno vzdrževanje javne razsvetljave in novoletna okrasitev na območju Občine Ig, NMV1527/2016

Leto 2015
Javno naročilo – Izvajanje storitev rednega obratovanja in tekočega vzdrževanja vodovodnih in kanalizacijskega sistema v Občini Ig, Portal JN775/2015;Javno naročilo – avtobusni prevozi šolskih otrok v občini Ig, Portal JN3852/2015; JN6047/2015Javno naročilo – Vzdrževanje vodovodnih in kanalizacijskega sistema v Občini Ig, Portal JN 5090/2015; JN7856/2015Javno naročilo – zavarovalne storitve NMV990/2015Leto 2014
Javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje za projekt “Celovita ureditev območja centra naselja Ig park, trg in otroško igrišče“, Portal JN 1011/2014;Javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje za projekt “Večnamensko igrišče Brest“, Portal JN 2510/2014Javno naročilo naročilo za izbiro izvajalca letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Ig, Portal JN10272/2014;Leto 2013
Javni razpis: Izgradnja kanalizacije, komunalnih priključkov in pločnik na Cesti na Kurešček. JN1813/2013;Javno naročilo – Filtracija pitne vode na vodovodu Golo-Zapotok, Portal javnih naročil JN5649/2013;Javno naročilo – Hidropostaja Golec – ureditev tlačnih razmer, Portal javnih naročil 6912/2013;Javno naročilo – Javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje za “Sanacijo vodovoda v naseljih Brest, Matena Tomišelj, Strahomer – odsek Strahomer, rekonstrukcija javne razsvetljave Vrbljene, Portal javnih naročil JN 16278/2013Leto 2012
Javni razpis za dobavo električne energije za leto 2013, 2014 in 2015 Portal javnih naročil: JN10592/2012;
Javno naročilo – Rekonstrukcija občinskih cest v letu 2012, Portal javnih naročil: JN5004/2012;Javno naročilo – Obnova vodovodov v letu 2012, Portal javnih naročil: JN5063/2012;Javno naročilo – Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig, Portal javnih naročil: JN7938/2012;Javno naročilo – Izdelava projektne dokumentacije in gradnja montažnega nizkoenergetskega vrtca Ig, Portal javnih naročil: JN 8228/2012; Vse objave;Javno naročilo – Vrtina RNŽ-1/2012 Rogatec, Portal javnih naročil: JN9108/2012;Javno naročilo – Sanacija vodovodnega omrežja za naselje Golec; izboljšanje tlačnih razmer, I. faza, Portal javnih naročil: JN 9659/2012;Javno naročilo – Dobava električne energije za leto 2013, 2014 in 2015, Portal javnih naročil: JN 10592/2012;Javno naročilo – Strokovni nadzor pri gradnji montažnega nizkoenergetskega vrtca Ig, Portal javnih naročil: JN 11672/2012;
Leto 2011
Dobava električne energije za leto 2011 in 2012, Portal JN754/2011
Prevoz šolskih otrok v občini Ig, Portal JN 4247/2011
Letno poročilo o izvajanju zakona o dostopu o informacij javnega značaja v letu 2011
Leto 2010
Izgradnja vodovoda v Ledinah pri Škriljah, Portal JN6969/2010
Novogradnja dovozne ceste mimo KZ Ig (Gasilska ulica) s priključkom na državno cesto Škofljica – Ig R3 728/1148
Leto 2009
Redno vzdrževanje vodovodnih in kanalizacijskega sistema v občini Ig, Portal JN1812/2009
Leto 2008
Izgradnja vodovoda po cesti Na grad in prestavitev prečrpalnice v naselju Ig, Portal JN10513/2008
Stroškovnik občine povezava
Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja

Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Poslovni čas občinske uprave
Občine Ig
  • Ponedeljek: 7.30 – 15.30
  • Torek: 7.30 – 15.30
  • Sreda: 7.30 – 17.30
  • Četrtek: 7.30 – 15.30
  • Petek: 7.30 – 13.30
Uradne ure občinske uprave
Občine Ig
  • Ponedeljek: 8.00 – 12.00
  • Sreda: 8.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
  • Petek: 8.00 – 12.00

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij ali vsebinskih
sklopov
Višina sredstev, namenjenih za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča zapuščenih živali, najdenih na območju občine.