Občinski svet

Mandat 20222026

ČLANI OBČINSKEGA SVETA

 1. Jože CIBER
 2. Jožica DROBNIČ
 3. Zdravko GRMEK
 4. Alenka JERAJ
 5. Zuhra JOVANOVIČ
 6. Simon KRAJZEL
 7. Marija (Mojca) KUČIČ
 8. Rado LOVŠIN
 9. Mirko MERZEL
 10. Anton MODIC
 11. mag. Aleš TOLAR
 12. Jože VIRANT
 13. Mira ŽAGAR
 14. Marija ŽUPEC

Sklep potrditev mandatov občinski svet 2022

SEJE OBČINSKEGA SVETA

8. redna seja – 20. 9. 2023

SKLIC 8. redne seje

DNEVNI RED:

 1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
 2. Obravnava in potrditev zapisnika 7. seje z dne 15. 6. 2023
 3. Realizacija sklepov 7. seje
 4. Seznanitev s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Ig v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023
 5. Obravnava in potrditev Rebalansa 2 Proračuna Občine Ig za leto 2023 (hitri postopek)
 6. Obravnava in potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja IG 14-3/SC (skrajšan postopek)  PRILOGA 5_Obrazložitev , PRILOGA 5_Gradivo
 7. Obravnava in potrditev Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka OPPN za del območja IG 14-3/SC (2. branje)  PRILOGA 6_Obrazložitev
 8. Obravnava in potrditev Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju zdravstvene dejavnosti otroško šolskega dispanzerja na območju Občin Ig in Škofljica (hitri postopek) PRILOGA 7_Obrazložitev
 9. Obravnava in potrditev Sprememb Odloka o ustanovitvi javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig (skrajšan postopek)  PRILOGA 8_Obrazložitev , PRILOGA 8_Gradivo (2)
 10. Obravnava in potrditev cenika za oddajo prostorov v Vrtcu Ig  PRILOGA 9_Obrazložitev
 11. Obravnava in potrditev predloga Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna Občinska uprava 5G« (hitri postopek)  PRILOGA 10_Obrazložitev
 12. Obravnava in potrditev Sklepa o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena   PRILOGA 11_Obrazložitev
 13. Obravnava in potrditev Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra  PRILOGA 12_Obrazložitev
 14. Pobude in vprašanja

1. dopisna seja – 21. 7. 2023

Sklic 1. dopisne seje in gradivo

DNEVNI RED:

 1. Obravnava in potrditev predloga Odloka o porabi proračunske rezerve Občine Ig za leto 2023

Zapisnik 1. dopisne seje

7. redna seja – 15. 6. 2023

Sklic 7. redne seje

DNEVNI RED:

 1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
 2. Obravnava in potrditev zapisnika 6. seje
 3. Realizacija sklepov 6. seje
 4. Obravnava in potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2023PRILOGA 3_Gradivo
 5. Obravnava in potrditev Dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2023
 6. Obravnava in potrditev Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
 7. Seznanitev s predlogom projekta Energetske zadruge Sončni Ig in obravnava predloga soglasja k ustanovitvi Energetske zadruge Sončni Ig z.o.o. – PRILOGA 6_Gradivo
 8. Pobude in vprašanja

Zapisnik 7. redne seje

6. redna seja – 10. 5. 2023

Sklic 6. redne seje

DNEVNI RED:

 1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
 2. Obravnava in potrditev zapisnika 5. seje
 3. Realizacija sklepov 5. seje
 4. Obravnava in potrditev Dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območji KU – 8 in KU – 9 (1. branje) – PRILOGA 3_ObrazložitevPRILOGA 3_Povzetek za javnost , PRILOGA 3_Stališča in pojasnila do podanih pripomb iz JR za območje OPPN KU-9 in KU-9
 5. Obravnava in potrditev sklepa o določitvi poletnih rezervacij v Vrtcu Ig – PRILOGA 4_Obrazložitev , PRILOGA 4_Gradivo
 6. Predstavitev kandidatinj za ravnateljico Osnovne šole Ig – PRILOGA 5_Pridobitev mnenja za kandidate za ravnatelja
 7. Pobude in vprašanja

Zapisnik 6. redne seje

5. redna seja – 19. 4. 2023

Sklic 5. redne seje

DNEVNI RED:

 1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
 2. Obravnava in potrditev zapisnika 3. seje in 4. seje
 3. Realizacija sklepov 4. seje 
 4. Obravnava in potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 14/2 (2. branje) – PRILOGA 3_Obrazložitev, PRILOGA 3_1_Predlog OLN za obmocje urejanja VP 14-2 Ig, PRILOGA 3_2_spr OLN_NOVO STANJE-3, PRILOGA 3_3_spr OLN_NOVO STANJE-4, PRILOGA 3_5_spr OLN_NOVO STANJE-6, PRILOGA 3_6_spr OLN_NOVO STANJE-7
 5. Obravnava in potrditev Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka OPPN za del območja IG 14-3/SC (1. branje) – PRILOGA 4_Obrazložitev, PRILOGA 4_Gradivo
 6. Obravnava in potrditev IP-a in novelacijo DIIP-a za gradnjo 4-oddelčnega prizidka k Vrtcu Ig – PRILOGA 5_Obrazložitev
 7. Obravnava in potrditev predloga nove ekonomske cene za programe v Vrtcu IgPRILOGA 6_Obrazložitev
 8. Obravnava in potrditev Letnega programa športa v Občini Ig za leto 2023PRILOGA 7_Obrazložitev, PRILOGA 7_LPŠ-merila, PRILOGA 7_LPŠ-tabele
 9. Obravnava in potrditev Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne Šole IgPRILOGA 8_Obrazložitev
 10. Obravnava in potrditev dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2023PRILOGA 9_Obrazložitev
 11. Obravnava in potrditev Sklepa ukinitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomenaPRILOGA 10_Obrazložitev
 12. Obravnava in potrditev dopolnitve Kadrovskega načrta Občine Ig za leto 2023PRILOGA 11_Obrazložitev
 13. Obravnava in potrditev Zaključnega računa Občine Ig za leto 2022
 14. Obravnava in potrditev Rebalansa 1 Proračuna Občine Ig za leto 2023
 15. Pobude in vprašanja

Zapisnik 5. redne seje

4. redna seja – 15. 3. 2023

Sklic 4. redne seje

DNEVNI RED:

 1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
 2. Obravnava in potrditev zapisnika 3. seje
 3. Realizacija sklepov 3. seje
 4. Obravnava in potrditev Elaborata o cenah storitev obvezne občinske gospodarske službe čiščenja komunalne in padavinske vode za leto 2023 v občini IgPRILOGA 3_Obrazložitev, PRILOGA 3_Primerjava cen, PRILOGA 3_Sklep
 5. Obravnava in potrditev predloga Letnega programa kulture Občine Ig za leto 2023  – PRILOGA 4_Obrazložitev
 6. Obravnava in potrditev predloga Sprememb Akta o ustanovitvi Javnega zavoda Vrtec IgPRILOGA 5_Obrazložitev
 7. Obravnava in potrditev predloga Sprememb Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec IgPRILOGA 6_Obrazložitev
 8. Obravnava in potrditev soglasja k Ceniku uporabe večnamenskega prostora in telovadnice Vrtca IgPRILOGA 7_Obrazložitev
 9. Seznanitev s poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Ig za leto 2022
 10. Seznanitev z aktualnimi projekti
 11. Pobude in vprašanja

Zapisnik 4. seje

3. redna seja – 15. 2. 2023

Sklic 3. redne seje

DNEVNI RED:

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 2. seje 
3. Realizacija sklepov 2. seje
4. Obravnava in potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 14/2 (1. branje) PRILOGA 3_Obrazložitev in gradivo
5. Obravnava in potrditev predlogov za imenovanje predstavnikov v Svet Osnovne šole Ig  – PRILOGA 4_Zapisnik Komisije
6. Obravnava in potrditev predlogov za imenovanje predstavnikov v Svet Vrtca Ig
7. Obravnava in potrditev predlogov za imenovanje članov v začasni Uredniški odbor Mostiščar
8. Obravnava in potrditev predloga financiranja političnih strank in neodvisne liste
9. Obravnava in potrditev predlogov za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2023 – PRILOGA 6_Obrazločitev
10. Seznanitev z aktualnimi projekti
11. Pobude in vprašanja

Zapisnik 3. seje

2. redna seja – 10. 1. 2023

Sklic 2. redne seje

DNEVNI RED:

 1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
 2. Obravnava in potrditev zapisnika konstitutivne seje z dne 14. 12. 2022
 3. Obravnava in potrditev predlogov za imenovanje članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Ig
 4. Obravnava in potrditev predlogov za imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Ig
 5. Obravnava in potrditev predlogov za imenovanje članov v Izdajateljski svet glasila Mostiščar
 6. Obravnava in potrditev predlogov za imenovanje članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ig (PRILOGA točke 3.-6)
 7. Obravnava in potrditev predloga cene socialnovarstvenih storitev za leto 2023 (PRILOGA 2_Obrazložitev)
 8. Predstavitev idejne zasnove športnega igrišča pri OŠ Ig (PRILOGA 3_Obrazložitev)
 9. Predstavitev problematike projekta Morostig-a
 10. Seznanitev s potekom gradnje brvi čez Ižico
 11. Pobude in vprašanja

Zapisnik 2. redne seje

Konstitutivna seja – 14. 12. 2022

Sklic konstitutivne seje

 DNEVNI RED:

 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
 2. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana
 3. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet, volitev župana in volitev vaških svetov
 4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta
 5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
 6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Zapisnik konstitutivne seje

Arhiv do 2022