Občinski svet

Mandat 20222026

ČLANI OBČINSKEGA SVETA

 1. Jože CIBER
 2. Jožica DROBNIČ
 3. Zdravko GRMEK
 4. Alenka JERAJ
 5. Zuhra JOVANOVIČ
 6. Simon KRAJZEL
 7. Marija (Mojca) KUČIČ
 8. Rado LOVŠIN
 9. Mirko MERZEL
 10. Anton MODIC
 11. mag. Aleš TOLAR
 12. Jože VIRANT
 13. Mira ŽAGAR
 14. Marija ŽUPEC

Sklep potrditev mandatov občinski svet 2022

SEJE OBČINSKEGA SVETA

2. redna seja – 10. 1. 2023

Sklic 2. redne seje

DNEVNI RED:

 1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
 2. Obravnava in potrditev zapisnika konstitutivne seje z dne 14. 12. 2022
 3. Obravnava in potrditev predlogov za imenovanje članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Ig
 4. Obravnava in potrditev predlogov za imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Ig
 5. Obravnava in potrditev predlogov za imenovanje članov v Izdajateljski svet glasila Mostiščar
 6. Obravnava in potrditev predlogov za imenovanje članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ig (PRILOGA točke 3.-6)
 7. Obravnava in potrditev predloga cene socialnovarstvenih storitev za leto 2023 (PRILOGA 2_Obrazložitev)
 8. Predstavitev idejne zasnove športnega igrišča pri OŠ Ig (PRILOGA 3_Obrazložitev)
 9. Predstavitev problematike projekta Morostig-a
 10. Seznanitev s potekom gradnje brvi čez Ižico
 11. Pobude in vprašanja

Konstitutivna seja – 14. 12. 2022

Sklic konstitutivne seje

 DNEVNI RED:

 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
 2. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana
 3. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet, volitev župana in volitev vaških svetov
 4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta
 5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
 6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Zapisnik konstitutivne seje

Arhiv do 2022

Skip to content