Lokalne volitve

Lokalne volitve 2018

Poročilo občinske volilne komisije o izvedbi lokalnih volitev 2018

JAVNA OBJAVA KANDIDATOV ZA ŽUPANA, ČLANE OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOV SVETOV VAŠKIH SKUPNOSTI ZA LOKALNE VOLITVE 2018

Lokalne volitve_2018

 

POTRJENE KANDIDATURE

 VLOŽENE KANDIDATURE

Obrazci za lokalne volitve

Ugotovitveni sklep o številu podpisov podpore.

Sklep o določitvi volišč in njihovih območij.

Plakatiranje lokalne volitve 2018.

Rokovnik in navodila za izvedbo lokalnih volitev, objavljen na spletni strani Državne volilne komisije.

Soglasje kandidata za člana volilnega odbora; skrajni rok za  vložitev pravilno in popolno izpolnjenega obrazca je  četrtek,  13. 9. 2018.

Skladno z Navodili o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 47/2018) sta določena obrazca za dajanje podpore in sicer:

– obrazec LV-1 Podpora, ki jo da volivec kandidaturi za župana občine (Uradni list RS, št. 47/2018)
– obrazec LV-2 Podpora, ki jo da volivec kandidaturi, listi kandidatov oziroma predlagatelju za volitve članov občinskega sveta (Uradni list RS, št. 47/2018)

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 26. redni seji dne 7. 3. 2018 sprejel  S K L E P  o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ig.  (Uradni list RS, št. 17/2018)

V Občinsko volilno komisijo Občine Ig za obdobje 2018 – 2022 se imenuje:

 – za predsednika: Kovačič Igor
– za namestnika predsednika: Femec Katja
– za člana: Strle Franc
– za namestnika člana: Čuden Uroš
– za člana: Toni Gregor
– za namestnica člana: Virant Anamarija
– za članico: Krnc Katja
– za namestnico članice: Škulj Marija
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 Sklep o imenovanju komisije