Javne objave

Javna razprava o Osnutku poslovnika Nadzornega odbora

Objavljeno:

Javna razprava o Osnutku poslovnika Nadzornega odbora
Smernice za vključevanje deležnikov v pripravo predpisov, ki jih je v letu 2015 izdalo Ministrstvo za javno upravo, določajo, da je za oblikovanje premišljenih in učinkovitih predpisov v njihovo pripravo nujno vključevanje javnosti. Ob tem so z izrazom »predpisi« mišljeni tako zakoni, uredbe, pravilniki ipd., kot tudi razvojni in strateški dokumenti.

Priloženo objavljamo Osnutek poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Ig, ki je bil pripravljen na podlagi ugotovitev strokovnega nadzora občinskih splošnih aktov s strani Ministrstva za javno upravo, za obdobje 2013-2017.

Naprošamo zainteresirano javnost za odziv na objavljen Osnutek poslovnika o delu Nazornega odbora Občine Ig s podajo stališč in komentarjev na dokument, ki bo v javni razpravi 30 dni.

Nadzorni odbor Občine Ig

Osnutek Poslovnika NO_30.8.2023

Javno naznanilo

Objavljeno:

Javno naznanilo

Objavljeno:

Javna razprava Proračun Občine Ig za leto 2023

Objavljeno:

Občinski svet je na 29. redni seji sprejel sklep, da se o Predlogu proračuna Občine Ig za leto 2023 in o Predlogu Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2023 opravi javna razprava. Predlog bo v javni razpravi do vključno 10. 11. 2022.

PRORAČUN OBČINE IG ZA LETO 2023

Poziv zainteresirane javnosti k pričetku postopka komasacije

Postopek komasacije kmetijskih zemljišč. Poziv vsem kmetom, ki želite, da se prične postopek komasacije na posameznem območju naše občine.
Prosimo vas, da nam vašo namero s parcelno številko in katastrsko občino, sporočite na Občino Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, ali na elektronski naslov: info@obcina-ig.si.
Komasacija kmetijskih zemljišč

 

Filtriraj po vrsti razpisa:

Potekle javne objave od 2020

Potekle javne objave 2013–2019

Ugotovitvena odločba – parc. 406/7, k.o. Ig

 

JAVNI RAZPIS:

Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju – Gradnja koliščarske naselbine z ojezeritvijo in povezovalno potjo / Rok za oddajo: 28. 9. 2020

Povezava do objave na portalu E-naročanje: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=367449

Oznaka naročila: JN005631/2020-B01

1_arhitektura_PZI AOP_02_18_2

2_STATIKA_PZI

3_VG ureditve_pdf

4_fotovoltaika_pdf

5_AO-4-20-KA-PZI

Kolišča_vodilna_DGD

Kolišča DGD

Kolišča_arhitektura_DGD

KOLIŠČA_kopije pridobljenih soglasij in mnenj

PGD ojezeritev

Kolišča_zasaditev_pregledni prikaz

Kolišče_hidrogeološko in geotehnično_poročilo

POZIV 

Poziv za javno zbiranje ponudb za najem nepremičnine parcelna št. *259 in 26/5 obe k.o. Iška vas s stavbo na naslovu Iška 28  /  Rok za oddajo:  18. 8. 2020 do 10.00

Poziv_najem Iška 28

POPRAVEK 31. 7. 2020

JAVNI RAZPIS

Javni razpis o koriščenju Športne dvorane Ig v letu 2020/21. / Rok za oddajo 20. 7. 2020

JR Najem dvorane – 2020

Obrazec 1 – TERMINI 2020/21

NAMERA

Občina Ig objavlja Namero o sklenitvi neposredne pogodbe – 2020 – 6  objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 12. 08. 2020

Občina Ig objavlja Namero o sklenitvi neposredne pogodbe – 2020- 5 objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 08. 07. 2020

Občina Ig objavlja Namero o sklenitvi neposredne pogodbe – 2020-4 objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 08. 07. 2020

Občina Ig objavlja Namera o sklenitvi neposredne pogodbe-2020-2; objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 11.06.2020

Občina Ig objavlja Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2020-3; objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 11.06.2020

JAVNI POZIV:

Energetska sanacija objektov v lasti Občine Ig

Občina Ig, na podlagi 32. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu poziva vse potencialne promotorje, da v skladu z navodili iz nadaljevanja tega poziva oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta ”Energetska sanacija objektov v lasti Občine Ig”, in sicer po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov v obliki javno-zasebnega partnerstva.

Zainteresirani promotorji lahko prošnjo za dodelitev termina sestanka in ogleda posredujejo na elektronski naslov: Marjetka.Pintaric-Zupec@obcina-ig.si. Udeležba na sestanku ni pogoj za oddajo vloge o zainteresiranosti. Rok za oddajo vloge o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo je do vključno 10.09. 2020 na naslov Občina Ig, GOVEKARJEVA CESTA 6, 1292 IG. Na ovojnici naj bo navedeno: »Vloga o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva ” Energetska sanacija objektov v lasti Občine IG” – NE ODPIRAJ!!

JAVNI POZIV PROMOTORJEM – ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV V LASTI OBČINE IG 14.8.

POPRAVEK št. 2, 16.9.2020_Podaljšanje roka za prejem vlog – objavljeno na spletni strani, 16.09.2020 ob 10.14 uri.

Popravek 7. 9. 2020_Podaljšanje roka za prejem vlog;

Poraba energentov-javni poziv
Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva  »Dom starejših občanov Ig«.

Vsebina javnega poziva;
Rok za oddajo vloge: do vključno 18. 06. 2020 do 10. ure

Javni partner pričakuje vloge o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo do vključno 18. 6. 2020 do 10. ure na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig. Na ovojnici naj bo navedeno: »Vloga o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Dom starejših občanov Ig« – NE ODPIRAJ!«

JAVNI RAZPIS:

Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju – Gradnja koliščarske naselbine z ojezeritvijo in povezovalno potjo

Povezava do objave na portalu E-naročanje: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=353668

Oznaka naročila je JN002910/2020-B01.

Dokumentacija:

Kolišča_vodilna_DGD

Kolišča DGD

Kolišča_arhitektura_DGD

KOLIŠČA_kopije pridobljenih soglasij in mnenj

PGD ojezeritev

Kolišča_zasaditev_pregledni prikaz

Kolišče_hidrogeološko in geotehnično_poročilo

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPPN) ZA OBMOČJI KU-8 IN KU-9 V OBČINI IG

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območji KU-8 in KU-9

Obvestilo o ID številki v zbirki prostorskih aktov

Izhodišča za pripravo OPPN KU-8 in KU-9

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPPN) ZA OBMOČJI IG 14-1 IN IG 14-5 V OBČINI IG

Sklep o začetku Ig 14-1 in Ig 14-5

Obvestilo o ID-številki v zbirki prostorskih aktov

Izhodišča za pripravo OPPN Ig 14-1 in Ig 14-5

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja IG11-3/SC (Rastuka II)

Javna razgrnitev se prične 15. 11. 2019 in bo trajala 30 dni, do vključno 16. 12. 2019. Osnutek bo razgrnjen na sedežu Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava dne 11. 12. 2016 ob 16 h v sejni dvorani Centra Ig, Banija 4, Ig.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani posredujejo pripombe in predloge k razgrnjenemu osnutku v knjigo pripomb na mestu razgrnitve. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan razgrnitve

2019-11-15 OPPN 113 – dopolnjeni osnutek ZA JAVNO RAZGRNITEV (1)

 JAVNA DRAŽBA

 JAVNO NAROČILO 

Javno naročilo: Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju INTERPRETACIJSKI CENTER, Javna objava na portalu Javnih naročil

1_Arhitektura ; 2_Gradbene konstrukcije

3_Elektro ; 4_Strojne ; JN_INTERPRETACIJSKI CENTER IG popis GOI del – brez:

IG-oprema-OP.3-MINI KUHINJA; IG-oprema-OP.2-PULT; IG-oprema-OP.1-RECEPCIJA; IG-oprema-KLOP

NAMERA

 

Javno naročilo: Zavarovalne storitve, Javna objava na portalu Javnih naročil 

NAVODILA; OBR-Garancija za dobro izvedbo posla;  OBR-Izjava podizvajalca;  OBR-Partnerji;  OBR-Podizvajalci;  OBR-Ponudbeni predracun;  OBR-Referenčni posli gospodarskega subjekta;  
OBR-Specifikacije_Škodni rezultat 2015-2019;  OBR-Specifikacije_tabela PML;  OBR-Specifikacije_Tehnična dokumentacija 2019;  OBR-Udelezba OBR-Vzorec pogodbe

PROJEKTI CLLD: 

PROJEKTI CLLD – LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM
V okviru izvajanja strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem je za sofinanciranje s sredstvi EU bil izbran in potrjen naveden projekt, ki je sofinanciran s sredstvi  CLLD iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
NAZIV PROJEKTA: Dvorana Ig-tehnična oprema

PROJEKTI CLLD – LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM
V okviru izvajanja strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem je za sofinanciranje s sredstvi EU bil izbran in potrjen naveden projekt, ki je sofinanciran s sredstvi  CLLD iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
NAZIV PROJEKTA: Zapotok (obnova doma borcev in mladine Zapotok – zamenjava oken, vhodnih vrat in ureditev zunanje terase).
Spletna stran: Program razvoja podeželja
Spletna stran: Evropske komisije, namenjene EKSRP.