Javne objave

JAVNI POZIV ZA STERILIZACIJO:
Javni poziv občanom za sterilizacijo in kastracijo mačk; trajanje akcije do 30. maja 2020;

Prijavni obrazec za sterilizacijo in kastracijo mačk-2020

JAVNI RAZPIS: 

Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig v letu 2020; rok za prijave: 25. marec 2020

Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig v letu 2020

Vloga na javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig za leto 2020

Letni program kulture 2020

Rok za oddajo vlog na JR za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig za leto 2020 ostaja 25. 3. 2020. Javnega odpiranja 26. 3. 2020 ne bo zaradi pandemije. K vlogi priložite parafiran vzorec pogodbe.

Pogodba o sofinanciranju izvedbe programov kulturne dejavnosti 2020

JAVNI RAZPIS: 

Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Ig v letu 2020; rok za prijave: 3. april 2020

Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Ig v letu 2020

VLOGA za sofinanciranje prireditev v Občini Ig v letu 2020


JAVNI RAZPIS:

Javni razpis za sofinanciranje programov turistične dejavnosti v Občini Ig za leto 2020; rok za prijave: 3. april 2020

Javni razpis za sofinanciranje programov turistične dejavnosti v Občini Ig za leto 2020

VLOGA za sofinanciranje programov turistične dejavnosti v Občini Ig v letu 2020


JAVNI RAZPIS:

Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva v občini Ig v letu 2020; rok za prijave: 10. april 2020 – Rok za prijavo je podaljšan do  30. aprila 2020!

Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva v občini Ig v letu 2020

Vloga na javni razpis za sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva v Občini Ig v letu 2020

JAVNI RAZPIS:
Javni razpis za sofinanciranje kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Ig za leto 2020;
rok za prijave: UKREP 1    do 30. aprila 2020;
                              UKREP 7    do 28. septembra 2020;
Javni razpis za sofinanciranje kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Ig za leto 2020

Vloga na javni razpis za sofinanciranje kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Ig za leto 2020
Vloga na javni razpis – gozdne vlake – UKREP 7

NAMERA

Občina Ig objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE; objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 19.02.2020

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

Občina Ig objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnih prostorov v Centru Ig za opravljanje bančne dejavnosti v najem.

Fotografije: 

Rok za oddajo ponudb je do dne 10.03.2020, do 9.ure.

Objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne 12. 02. 2020.

 

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE IG ZA LETO 2020, 
Javni razpis za podelitev priznanj 2020rok za pisne prijave na javni razpis, obvezno tudi v elektronski obliki je 10. februar 2020.
Prijavni obrazec za priznanja 2020

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja IG11-3/SC (Rastuka II)

Javna razgrnitev se prične 15. 11. 2019 in bo trajala 30 dni, do vključno 16. 12. 2019. Osnutek bo razgrnjen na sedežu Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava dne 11. 12. 2016 ob 16 h v sejni dvorani Centra Ig, Banija 4, Ig.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani posredujejo pripombe in predloge k razgrnjenemu osnutku v knjigo pripomb na mestu razgrnitve. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan razgrnitve

2019-11-15 OPPN 113 – dopolnjeni osnutek ZA JAVNO RAZGRNITEV (1)

 JAVNA DRAŽBA

 JAVNO NAROČILO 

Javno naročilo: Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju INTERPRETACIJSKI CENTER, Javna objava na portalu Javnih naročil

1_Arhitektura ; 2_Gradbene konstrukcije

3_Elektro ; 4_Strojne ; JN_INTERPRETACIJSKI CENTER IG popis GOI del – brez:

IG-oprema-OP.3-MINI KUHINJA; IG-oprema-OP.2-PULT; IG-oprema-OP.1-RECEPCIJA; IG-oprema-KLOP

7. NAMERA

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2019-10; objavljena na spletni strani Občine Ig,  dne 02. 12. 2019

8.Javno naročilo: Zavarovalne storitve, Javna objava na portalu Javnih naročil 

NAVODILA; OBR-Garancija za dobro izvedbo posla;  OBR-Izjava podizvajalca;  OBR-Partnerji;  OBR-Podizvajalci;  OBR-Ponudbeni predracun;  OBR-Referenčni posli gospodarskega subjekta;  
OBR-Specifikacije_Škodni rezultat 2015-2019;  OBR-Specifikacije_tabela PML;  OBR-Specifikacije_Tehnična dokumentacija 2019;  OBR-Udelezba OBR-Vzorec pogodbe

9.PROJEKTI CLLD 

PROJEKTI CLLD – LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM
V okviru izvajanja strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem je za sofinanciranje s sredstvi EU bil izbran in potrjen naveden projekt, ki je sofinanciran s sredstvi  CLLD iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
NAZIV PROJEKTA: Dvorana Ig-tehnična oprema

PROJEKTI CLLD – LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM
V okviru izvajanja strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem je za sofinanciranje s sredstvi EU bil izbran in potrjen naveden projekt, ki je sofinanciran s sredstvi  CLLD iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
NAZIV PROJEKTA: Zapotok (obnova doma borcev in mladine Zapotok – zamenjava oken, vhodnih vrat in ureditev zunanje terase).
Spletna stran: Program razvoja podeželja
Spletna stran: Evropske komisije, namenjene EKSRP.