Javne objave

1. JAVNI RAZPIS

JAVNI RAZPIS ZAPUŠČENE ŽIVALI – V PRIPRAVI JE OBJAVA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL


Javni razpis za podelitev koncesije za OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE javne službe ZAGOTAVLJANJA zavetišča za zapuščene živali na območju občine IG;
Rok za oddajo prijav je 17. 12. 2019 do 12.00 ure. Prijave se sprejemajo na naslov: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
Javna objava javnega razpisa v Uradnem listu RS, dne, 29. 11. 2019;

Javni razpis za podelitev koncesije za zapuščene pse in mačke – razpisna dokumentacija;

 

JAVNI RAZPIS  – 24 URNA DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA – V  PRIPRAVI JE OBJAVA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe v Občni Ig;
Rok za oddajo prijav je 17. 12. 2019 do 12.00 ure. Prijave se sprejemajo na naslov: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
Javna objava javnega razpisa v Uradnem listu RS, dne, 29. 11. 2019;

Javni razpis in razpisna dokumentacija – 24 urna pogrebna služba;

Koncesijska pogodba-24 urna pogrebna služba;

Ovojnica – 24 urna služba

 

2.JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja IG11-3/SC (Rastuka II)

Javna razgrnitev se prične 15. 11. 2019 in bo trajala 30 dni, do vključno 16. 12. 2019. Osnutek bo razgrnjen na sedežu Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava dne 11. 12. 2016 ob 16 h v sejni dvorani Centra Ig, Banija 4, Ig.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani posredujejo pripombe in predloge k razgrnjenemu osnutku v knjigo pripomb na mestu razgrnitve. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan razgrnitve

2019-11-15 OPPN 113 – dopolnjeni osnutek ZA JAVNO RAZGRNITEV (1)

3.JAVNA DRAŽBA

Javna dražba zemljišča k.o. Tomišelj – rok 13.11.2019

Dodatek k javni dražbi

4. JAVNO NAROČILO 

Javno naročilo: Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju INTERPRETACIJSKI CENTER, Javna objava na portalu Javnih naročil

1_Arhitektura ; 2_Gradbene konstrukcije

3_Elektro ; 4_Strojne ; JN_INTERPRETACIJSKI CENTER IG popis GOI del – brez:

IG-oprema-OP.3-MINI KUHINJA; IG-oprema-OP.2-PULT; IG-oprema-OP.1-RECEPCIJA; IG-oprema-KLOP

4. NAMERA

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2019-10; objavljena na spletni strani Občine Ig,  dne 02. 12. 2019

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe -2019-9; objavljena na spletni strani Občine Ig,  dne 27. 11. 2019

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2019-8; objavljena na spletni strani Občine Ig,  dne 25. 10. 2019

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2019-7; objavljena na spletni strani Občine Ig,  dne 26. 08. 2019

Ugotovitvena odločba , objava na spletni strani Občine Ig, dne 26.6.2019

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe, objava na spletni strani Občine Ig, dne 21. 06. 2019

5.Javno naročilo: Zavarovalne storitve, Javna objava na portalu Javnih naročil 

NAVODILA; OBR-Garancija za dobro izvedbo posla;  OBR-Izjava podizvajalca;  OBR-Partnerji;  OBR-Podizvajalci;  OBR-Ponudbeni predracun;  OBR-Referenčni posli gospodarskega subjekta;  
OBR-Specifikacije_Škodni rezultat 2015-2019;  OBR-Specifikacije_tabela PML;  OBR-Specifikacije_Tehnična dokumentacija 2019;  OBR-Udelezba OBR-Vzorec pogodbe

 

6.PROJEKTI CLLD 

PROJEKTI CLLD – LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM
V okviru izvajanja strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem je za sofinanciranje s sredstvi EU bil izbran in potrjen naveden projekt, ki je sofinanciran s sredstvi  CLLD iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
NAZIV PROJEKTA: Dvorana Ig-tehnična oprema

PROJEKTI CLLD – LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM
V okviru izvajanja strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem je za sofinanciranje s sredstvi EU bil izbran in potrjen naveden projekt, ki je sofinanciran s sredstvi  CLLD iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
NAZIV PROJEKTA: Zapotok (obnova doma borcev in mladine Zapotok – zamenjava oken, vhodnih vrat in ureditev zunanje terase).
Spletna stran: Program razvoja podeželja
Spletna stran: Evropske komisije, namenjene EKSRP.