Javne objave

JAVNI RAZPIS

Javni razpis o koriščenju Športne dvorane Ig v letu 2020/21. Rok za oddajo 20. 7. 2020

JR Najem dvorane – 2020

Obrazec 1 – TERMINI 2020/21

NAMERA

Občina Ig objavlja Namero o sklenitvi neposredne pogodbe – 2020- 5 objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 08. 07. 2020

Občina Ig objavlja Namero o sklenitvi neposredne pogodbe – 2020-4 objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 08. 07. 2020

Občina Ig objavlja Namera o sklenitvi neposredne pogodbe-2020-2; objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 11.06.2020

Občina Ig objavlja Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2020-3; objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 11.06.2020

JAVNI POZIV:

Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva  »Dom starejših občanov Ig«.

Vsebina javnega poziva;
Rok za oddajo vloge: do vključno 18. 06. 2020 do 10. ure

Javni partner pričakuje vloge o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo do vključno 18. 6. 2020 do 10. ure na naslov Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig. Na ovojnici naj bo navedeno: »Vloga o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Dom starejših občanov Ig« – NE ODPIRAJ!«

JAVNI RAZPIS:

Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju – Gradnja koliščarske naselbine z ojezeritvijo in povezovalno potjo

Povezava do objave na portalu E-naročanje: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=353668

Oznaka naročila je JN002910/2020-B01.

Dokumentacija:

Kolišča_vodilna_DGD

Kolišča DGD

Kolišča_arhitektura_DGD

PGD ojezeritev

Kolišča_zasaditev_pregledni prikaz

Kolišče_hidrogeološko in geotehnično_poročilo

JAVNI POZIV ZA STERILIZACIJO:
Javni poziv občanom za sterilizacijo in kastracijo mačk; trajanje akcije do  30. septembra 2020; oz. do porabe sredstev

Prijavni obrazec za sterilizacijo in kastracijo mačk-2020

JAVNI RAZPIS:
Javni razpis za sofinanciranje kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Ig za leto 2020;
rok za prijave:   UKREP 7    do 28. septembra 2020;

Vloga na javni razpis za sofinanciranje kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Ig za leto 2020
Vloga na javni razpis – gozdne vlake – UKREP 7

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPPN) ZA OBMOČJI KU-8 IN KU-9 V OBČINI IG

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območji KU-8 in KU-9

Obvestilo o ID številki v zbirki prostorskih aktov

Izhodišča za pripravo OPPN KU-8 in KU-9

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPPN) ZA OBMOČJI IG 14-1 IN IG 14-5 V OBČINI IG

Sklep o začetku Ig 14-1 in Ig 14-5

Obvestilo o ID-številki v zbirki prostorskih aktov

Izhodišča za pripravo OPPN Ig 14-1 in Ig 14-5

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja IG11-3/SC (Rastuka II)

Javna razgrnitev se prične 15. 11. 2019 in bo trajala 30 dni, do vključno 16. 12. 2019. Osnutek bo razgrnjen na sedežu Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava dne 11. 12. 2016 ob 16 h v sejni dvorani Centra Ig, Banija 4, Ig.
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani posredujejo pripombe in predloge k razgrnjenemu osnutku v knjigo pripomb na mestu razgrnitve. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan razgrnitve

2019-11-15 OPPN 113 – dopolnjeni osnutek ZA JAVNO RAZGRNITEV (1)

 JAVNA DRAŽBA

 JAVNO NAROČILO 

Javno naročilo: Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju INTERPRETACIJSKI CENTER, Javna objava na portalu Javnih naročil

1_Arhitektura ; 2_Gradbene konstrukcije

3_Elektro ; 4_Strojne ; JN_INTERPRETACIJSKI CENTER IG popis GOI del – brez:

IG-oprema-OP.3-MINI KUHINJA; IG-oprema-OP.2-PULT; IG-oprema-OP.1-RECEPCIJA; IG-oprema-KLOP

NAMERA

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2019-10; objavljena na spletni strani Občine Ig,  dne 02. 12. 2019

Javno naročilo: Zavarovalne storitve, Javna objava na portalu Javnih naročil 

NAVODILA; OBR-Garancija za dobro izvedbo posla;  OBR-Izjava podizvajalca;  OBR-Partnerji;  OBR-Podizvajalci;  OBR-Ponudbeni predracun;  OBR-Referenčni posli gospodarskega subjekta;  
OBR-Specifikacije_Škodni rezultat 2015-2019;  OBR-Specifikacije_tabela PML;  OBR-Specifikacije_Tehnična dokumentacija 2019;  OBR-Udelezba OBR-Vzorec pogodbe

PROJEKTI CLLD: 

PROJEKTI CLLD – LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM
V okviru izvajanja strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem je za sofinanciranje s sredstvi EU bil izbran in potrjen naveden projekt, ki je sofinanciran s sredstvi  CLLD iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
NAZIV PROJEKTA: Dvorana Ig-tehnična oprema

PROJEKTI CLLD – LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM
V okviru izvajanja strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem je za sofinanciranje s sredstvi EU bil izbran in potrjen naveden projekt, ki je sofinanciran s sredstvi  CLLD iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
NAZIV PROJEKTA: Zapotok (obnova doma borcev in mladine Zapotok – zamenjava oken, vhodnih vrat in ureditev zunanje terase).
Spletna stran: Program razvoja podeželja
Spletna stran: Evropske komisije, namenjene EKSRP.