2009

Katalog informacij javnega značaja – predpisi Občine Ig – 2009

 1. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v občini Ig za leto 2009;(UL RS Št. 125, 30.12.2008);
 2. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2291/10 k.o. Golo; (Uradni list RS št. 16.1.2009) ;
 3. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1783/4 k.o. Iška Loka (Uradni list RS št. 3, 16.1.2009);
 4. Interno – Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Ig; Katalog delovnih mest – Interno – Seznam zaposlenih po nazivih; Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest Občinske uprave Občine Ig – Interno
 5. Javni razpis za zbiranje prijav za Športnika leta in Ekipo leta 2008 (Uradne objave Mostiščar februar 2009, št. 1/2009);
 6. Javni razpis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja turizma in gostinstva v občini Ig za leto 2009 ( Uradne objave Mostiščar februar 2009, št. 1/2009 );
 7. Javni razpis za sofinanciranje letnih turističnih programov v občini Ig za leto 2009 (Uradne objave Mostiščar februar 2009, št. 1/2009 ) ;
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Ig (Uradni list RS št. 22, 23.3.2009);
 9. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1333/13 k.o. Zapotok (Uradni list RS št. 22, 23.3.2009);
 10. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2009 (Uradni list RS št. 23, 27.3.2009) ;
 11. Javni razpis za dodeljevanje sredstev za programe na področju kmetijstva v občini Ig v letu 2009 ( Uradne objave Mostiščar marec 2009, št. 2/2009 );
 12. Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig v letu 2009 ( Uradne objave Mostiščar marec 2009, št. 2/2009 );
 13. Javni razpis za zbiranje prijav za sofinanciranje programov na področju Športa v letu 2009 ( Uradne objave Mostiščar marec 2009, št. 2/2009 );
 14. Spremembe pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti ( Uradne objave Mostiščar marec 2009, št. 2/2009 );
 15. Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva v občini Ig v letu 2009 ( Uradne objave Mostiščar april 2009, št. 3/2009 );
 16. Javni razpis za zbiranje prijav za organizacijo in izvedbo rednih in izrednih prireditev v letu 2009 v občini Ig ( Uradne objave Mostiščar april 2009, št. 3/2009 );
 17. Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij v občini Ig v letu 2009 ( Uradne objave Mostiščar april 2009, št. 3/2009 );
 18. Javni razpis za imenovanje odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika in uredniškega odbora Mostiščarja, glasila Občine Ig ( Uradne objave Mostiščar april 2009, št. 3/2009 );
 19. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2008 (Uradni list RS št. 34, 4.5.2009);
 20. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2009 (Uradni list RS št. 34, 4.5.2009);
 21. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ig (Uradni list RS št. 41, 1.6.2009);
 22. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ig (Uradni list RS št. 41, 1.6.2009); in Uradne objave Mostiščar junij 2009, št. 4/2009 );
 23. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora Občine Ig (Uradni list RS št. 41, 1.6.2009);
 24. Javna dražba za prodajo stavbnega zemljišča parcele št. 1488/4 – pašnik – 700 m2 k.o. Golo ( Uradni list RS št. 44, 12.6.2009) ;
 25. Javna dražba za prodajo lastnih poslovnih prostorov na naslovu Zagorica 13, Ig, pri čemer je nepremičnina vpisana v zemljiško knjigo kot parc. št. 1857/8 – stanovanjska stavba – 426 m2, s pod vložkom 2269/2 k.o. Ig, kjer so vpisani poslovni prostori v kleti: zdravstvena postaja izmere 196,45 m2, s kletnimi in pomožnimi prostori v izmeri 30,91 m2 ( – Bloki Zagorica 13 ) ( Uradni list RS št. 46, 19.6.2009);
 26. Javni razpis o koriščenju Športne dvorane Ig v sezoni 2009/10 ( Uradne objave Mostiščar junij 2009, št. 4/2009 );
 27. Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v Občini Ig v letu 2009 ( Uradne objave Mostiščar junij 2009, št. 4/2009 );
 28. Javni razpis za dodeljevanje sredstev za perspektivne posameznike na področju športa in kulture v občini Ig v letu 2009 ( Uradne objave Mostiščar junij 2009, št. 4/2009 );
 29. Obvestilo o objavi na Portalu javnih naročil 28.7.2009, oznaka naročila je JN6108/2009 – letno in zimsko vzdrževanje občinske ceste ;
 30. Javni razpis za dodeljevanje socialnih pomoči v letu 2009 (Mostiščar avgust 2009 – Vloge se oddajo na Centru za socialno delo Ljubljana);
 31. Javni razpis za dodeljevanje sredstev za programe na področju kmetijstva v občini Ig v letu 2009 – pomoč za plačilo zavarovalnih premij (Uradne objave Mostiščar september 2009, št. 5/2009);
 32. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2009-2 (Uradni list RS št. 79, 9.10.2009);
 33. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Ig (Uradni list RS št. 95, 24.11.2009);
 34. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2279/5 in 2279/4 k.o. Golo (Uradni list RS št. 104, 18.12.2009);
 35. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2787/4 k.o. Ig (Uradni list RS št. 104, 18.12.2009);
 36. Sklep o začasnem financiranju Občine Ig v obdobju januar – marec 2010 ( Uradni list RS št. 109, 28.12.2009) ;
 37. Spremembe pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradne objave Mostiščar december 2009, št. 6/2009 );
 38. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ig za leto 2010 – NUSZ (Uradne objave Mostiščar december 2009, št. 6/2009 );
 39. Razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2010 (Uradne objave Mostiščar december 2009, št. 6/2009 );