8. redna seja – 20. 9. 2023

8. redna seja – 20. 9. 2023

SKLIC 8. redne seje

DNEVNI RED:

 1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
 2. Obravnava in potrditev zapisnika 7. seje z dne 15. 6. 2023
 3. Realizacija sklepov 7. seje
 4. Seznanitev s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Ig v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023
 5. Obravnava in potrditev Rebalansa 2 Proračuna Občine Ig za leto 2023 (hitri postopek)
 6. Obravnava in potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja IG 14-3/SC (skrajšan postopek)  PRILOGA 5_Obrazložitev , PRILOGA 5_Gradivo
 7. Obravnava in potrditev Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka OPPN za del območja IG 14-3/SC (2. branje)  PRILOGA 6_Obrazložitev
 8. Obravnava in potrditev Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju zdravstvene dejavnosti otroško šolskega dispanzerja na območju Občin Ig in Škofljica (hitri postopek) PRILOGA 7_Obrazložitev
 9. Obravnava in potrditev Sprememb Odloka o ustanovitvi javno vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig (skrajšan postopek)  PRILOGA 8_Obrazložitev , PRILOGA 8_Gradivo (2)
 10. Obravnava in potrditev cenika za oddajo prostorov v Vrtcu Ig  PRILOGA 9_Obrazložitev
 11. Obravnava in potrditev predloga Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna Občinska uprava 5G« (hitri postopek)  PRILOGA 10_Obrazložitev
 12. Obravnava in potrditev Sklepa o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena   PRILOGA 11_Obrazložitev
 13. Obravnava in potrditev Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra  PRILOGA 12_Obrazložitev
 14. Pobude in vprašanja