7. redna seja – 15. 6. 2023

7. redna seja – 15. 6. 2023

Sklic 7. redne seje

DNEVNI RED:

  1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
  2. Obravnava in potrditev zapisnika 6. seje
  3. Realizacija sklepov 6. seje
  4. Obravnava in potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2023PRILOGA 3_Gradivo
  5. Obravnava in potrditev Dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2023
  6. Obravnava in potrditev Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
  7. Seznanitev s predlogom projekta Energetske zadruge Sončni Ig in obravnava predloga soglasja k ustanovitvi Energetske zadruge Sončni Ig z.o.o. – PRILOGA 6_Gradivo
  8. Pobude in vprašanja

Zapisnik 7. redne seje