5. redna seja – 19. 4. 2023

5. redna seja – 19. 4. 2023

Sklic 5. redne seje

DNEVNI RED:

 1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
 2. Obravnava in potrditev zapisnika 3. seje in 4. seje
 3. Realizacija sklepov 4. seje 
 4. Obravnava in potrditev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 14/2 (2. branje) – PRILOGA 3_Obrazložitev, PRILOGA 3_1_Predlog OLN za obmocje urejanja VP 14-2 Ig, PRILOGA 3_2_spr OLN_NOVO STANJE-3, PRILOGA 3_3_spr OLN_NOVO STANJE-4, PRILOGA 3_5_spr OLN_NOVO STANJE-6, PRILOGA 3_6_spr OLN_NOVO STANJE-7
 5. Obravnava in potrditev Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka OPPN za del območja IG 14-3/SC (1. branje) – PRILOGA 4_Obrazložitev, PRILOGA 4_Gradivo
 6. Obravnava in potrditev IP-a in novelacijo DIIP-a za gradnjo 4-oddelčnega prizidka k Vrtcu Ig – PRILOGA 5_Obrazložitev
 7. Obravnava in potrditev predloga nove ekonomske cene za programe v Vrtcu IgPRILOGA 6_Obrazložitev
 8. Obravnava in potrditev Letnega programa športa v Občini Ig za leto 2023PRILOGA 7_Obrazložitev, PRILOGA 7_LPŠ-merila, PRILOGA 7_LPŠ-tabele
 9. Obravnava in potrditev Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne Šole IgPRILOGA 8_Obrazložitev
 10. Obravnava in potrditev dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2023PRILOGA 9_Obrazložitev
 11. Obravnava in potrditev Sklepa ukinitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomenaPRILOGA 10_Obrazložitev
 12. Obravnava in potrditev dopolnitve Kadrovskega načrta Občine Ig za leto 2023PRILOGA 11_Obrazložitev
 13. Obravnava in potrditev Zaključnega računa Občine Ig za leto 2022
 14. Obravnava in potrditev Rebalansa 1 Proračuna Občine Ig za leto 2023
 15. Pobude in vprašanja

Zapisnik 5. redne seje