17. redna seja – 19. 6. 2024

17. redna seja – 19. 6. 2024

Sklic 17. redne seje OS_19.6.2024

Dnevni red:

  1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
  2. Obravnava in potrditev zapisnika 16. seje z dne 29.5.2024
  3. Realizacija sklepov 16. seje z dne 29.5.2024
  4. Obravnava in potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024 PRILOGA 3_obrazložitev in elaborat
  5. Obravnava in potrditev dopolnitve Sklepa o določitvi cen najema občinskih prostorov PRILOGA 4_obrazložitev
  6. Obravnava in potrditev dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2024 PRILOGA 5_Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem
  7. Obravnava in potrditev Sklepa o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
  8. Obravnava in potrditev Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2024
  9. Predstavitev idejne urbanistične zasnove ureditve centra Iga (Govekarjeva cesta z avtobusno postajo)
  10. Pobude in vprašanja