13. redna seja – 6. 3. 2024

13. redna seja – 6. 3. 2024

Sklic 13. redne seje OS

DNEVNI RED:

 1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
 2. Obravnava in potrditev zapisnika 12. seje z dne 24.1.2024
 3. Realizacija sklepov 12. seje z dne 24.1.2024 
 4. Obravnava in potrditev predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja TO-4/SS Tomišelj (prvo in drugo branje)  , PRILOGA 3_Obrazložitev, PRILOGA 3_Zazidalna situacija OPPN TO-4_SS Tomišelj, PRILOGA 3_Gradivo_povzetek za javnost in zazidalna situacija
 5. Obravnava in potrditev predloga DIIP-a fekalna kanalizacija in čistilna naprava Zapotok, PRILOGA 4_Obrazlozitev
 6. Obravnava in potrditev predloga Letnega programa športa Občine Ig za leto 2024  PRILOGA 5_Letni program športa_merila, PRILOGA 5_Letni program športa-tabele, PRILOGA 5_Obrazložitev
 7. Obravnava in potrditev predloga Letnega programa kulture Občine Ig za leto 2024 , PRILOGA 6_Obrazložitev
 8. Obravnava in potrditev Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2024 PRILOGA 7_Obrazložitev, PRILOGA 7_skica
 9. Seznanitev s Poročilom o delu Nazornega odbora Občine Ig za leto 2023
 10. Obravnava in potrditev Sklepa o imenovanju člana Uredniškega odbora Mostiščar, glasila Občine Ig PRILOGA 9_Obrazložitev_Predlog za imenovanje člana uredniškega odbora Mostiščarja, glasila Občine Ig, PRILOGA-9_Prijava-za-imenovanje-clana-uredniskega-odbora-Mostiscar-glasila-Obcine-Ig
 11. Obravnava in potrditev predlogov za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2024 PRILOGA 10_Gradivo_Predlogi za podelitev priznanj Obcine Ig za leto 2024
 12. Pobude in vprašanja