11. redna seja – 13.12.2023

11. redna seja – 13.12.2023

Sklic 11. redne seje

DNEVNI RED:

 1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
 2. Obravnava in potrditev zapisnika 10. seje z dne, 22. 11. 2023 – priloga 1;
 3. Realizacija sklepov 10. seje z dne, 22. 11. 2023 – priloga 2;
 4. Obravnava in potrditev DIIP-a »Pediatrična ambulanta v objektu Center Ig, Banija  4« – priloga 3;
 5. Obravnava in potrditev cene PMD – pomoči na domu za leto 2024 – priloga 4; Priloga 4 Obrazložitev cena pomoči na domu2024, Priloga 4 DEOS Predlog izdaje soglasja k ceni 2024, Priloga 4 Sklep cena pomoči na domu 2024;
 6. Obravnava in potrditev vrednosti točke za izračun Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Ig za leto 2024 – Priloga 5;
 7. Obravnava in potrditev sprememb in dopolnitev Odloka o pokopališkem redu na območju občine Ig (skrajšani postopek) – priloga 6; Priloga 6 Obrazložitev spremembe Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Ig; Priloga 6 Sprememba Odloka o pokopališkem redu;
 8. Obravnava in potrditev dopolnitev Cenika najema grobnih mest in mrliških vežic v občini Ig – priloga 7;
 9. Obravnava in potrditev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ig (prvo branje) – priloga 8;
 10. Seznanitev z noveliranim Poslovnikom o delu Nadzornega odbora Občine Ig – priloga 9;
 11. Seznanitev s kandidaturama za delovno mesto Ravnatelj vrtca in podajo mnenj
 12. Obravnava in potrditev predloga Proračuna Občine Ig za leto 2024 in Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2024 – priloga 10; Priloga 10 – Zapisnik 4. seje Odbor za družb. dejavnosti; Priloga 10 – Zapisnik 2. redne seje Odbora za protipožarno; Priloga 10 – Zapisnik 4. redne seje Odbora za gospodarstvo, turizem in gostinstvoPriloga 10 – Zapisnik 4. redne seje Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo;
  Priloga 10 – Zapisnik 7.seje Odbora za komunalo;
 13. Pobude in vprašanja