Dvorana Ig – Tehnična oprema

Dvorana Ig – Tehnična oprema

V okviru izvajanja strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem je za sofinanciranje s sredstvi EU bil izbran in potrjen naveden projekt, ki je sofinanciran s sredstvi  CLLD iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 NAZIV PROJEKTA: Dvorana Ig – Tehnična oprema
ODPRTJE DOMA KULTURE IG

 CILJI PROJEKTA:

Izvedba projekta prispeva k tematskemu področju Strategije lokalnega razvoja: Razvoj osnovnih storitev na podeželju in uresničuje cilj Zmanjšati razvojne razlike med urbanimi in podeželskimi naselji, ustvariti privlačno bivalno okolje in dvigniti kvaliteto bivanja na podeželju v okviru ukrepa: Investicijska vlaganja v lokalno javno infrastrukturo.

OPIS PROJEKTA:

V Občini Ig delujejo številna društva, vendar pa je v občini občutno pomanjkanje prostorov za potrebe kulturnih, izobraževalnih, socialnih in podobnih prireditev na občinski in medobčinski ravni. Zato se je Občina Ig odločila, da s prizidanimi površinami in z ureditvijo obstoječih površin nad gasilskim domom Ig zagotovi primerne prostore. Za enkrat se kulturne, družabne, izobraževalne in druge prireditve v občini izvajajo v športni dvorani Ig, domovih krajanov, kulturnih dvoranah  Golo in Iška vas, ter v gasilskih domovih. Občina Ig je v letu 2016 začela fazno graditi prizidek h gasilskemu domu, gradbeno obrtniška dela so se izvajala tudi v letu 2017 in tudi v letu 2018. Za tehnično opremo, ki zajema svetlobno, tonsko in video tehniko smo pridobili  sredstva tudi iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja .

 PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA

Z izgradnjo  Dvorane Ig in z izvedbo tehnične opreme v Dvorani Ig (predmet sofinanciranja) bodo pridobljeni novi tehnično opremljeni prostori v občini za delovanje kulturnih, izobraževalnih, socialnih dejavnosti ter za izvedbo prireditev in drugih aktivnosti na občinski in regijski ravni.   Projekt z implementacijo prispeva k ciljem po dvigu kulturne, izobraževalne ravni prebivalcev ter socialne vključenosti prebivalcev občine in regije. S tem bo ohranjena tudi identiteta podeželja in zmanjšana razlika med glavnim mestom Ljubljana in Občino Ig in njenimi naselji.

Z novo lokalno infrastrukturo (tehnično opremljena Dvorana Ig) bodo posredno zagotovljena tudi nova delovna mesta oz. bodo izboljšane zaposlitvene možnosti.

Odobreni znesek sofinanciranja ter stopnja sofinanciranja: do 99.952,31 € oz. v višini 85 % skupnih upravičenih stroškov operacije.

POVEZAVE:

Spletna stran: Program razvoja podeželja
Spletna stran: Evropske komisije, namenjene EKSRP.