Urbanizem

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja TO-4/SS Tomišelj- del

Javna razgrnitev se prične 15. 12. 2023 in bo trajala do vključno 15. 1. 2024. Osnutek bo razgrnjen na sedežu Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava dne 10. 1. 2024 ob 16.30 v sejni dvorani Centra Ig, Banija 4, Ig.

Javno naznanilo_Odlok OPPN Tomišelj-4

Odlok o OPPN Tomišelj 4_SS-del_dopolnjen osnutek za JR
Povzetek za javnost

Grafične priloge: 
LIST 4_prikaz ureditvene situacije
LIST 5_Prikaz višinske regulacije
LIST 6_Prikaz parcel
LIST 7_Prikaz cestnega omrežja
LIST 8_Zbirna situacija energetske in kom. infrastrukture
LIST 9_Načrt parcelacije

Več na: urbanizem