Projekt na kolih

projekt na kolih

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada/ESRR, v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020, prednostne osi 6.4: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami.

V sklopu kohezijskega projekta »Na-kolih« se je gradnja Interpretacijskega centra Ig, ki obsega novogradnjo, rekonstrukcijo kašče, zunanjo in komunalno ureditev, začela. Najprej so izvajalci očistili lokacijo, izvedli zakoličbo objekta in postavili gradbiščno ograjo.
Interpretacijski center bo razstavni prostor, namenjen prezentaciji in interpretaciji biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju. V prenovljeni kašči bo prostor za delavnice in občasne razstave.
Izvajalec del je podjetje Resal d.o.o., ki bo dela končal do konca oktobra 2020.
Celoten Projekt “Na-kolih” je razdeljena na tri dele  – projekte:  Interpretacijski center, povezovalna pot in koliščarska naselbina.

INVESTICIJSKI PROJEKT Na kolih_30-10-2018_V3

Arhitekturni pogled

Gradbene-konstrukcije

Projekt na kolih

Projekt Na-kolih se nadaljuje

V letu 2017 je Občina Ig na povabilo Ministrstva za kulturo aktivno (posredniški organ) pristopila k projektu “Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju” (akronim Na-kolih) pri katerem je Občina Ig vodilni partner. Projekt se bo izvajal do leta 2021 in je v večini sofinanciran iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020-Evropski sklad za regionalni razvoj. Kot partnerji so še Krajinski park Ljubljansko barje in Inštitut za arheologijo ZRC SAZU. S projektom bomo dosegli večjo prepoznavnost občine, dodano vrednost že obstoječi ponudbi in spodbudili lokalno skupnost k sodelovanju oz. razvoju turizma.

Projekt kot celota je zasnovan tako, da bo v centru Iga postavljen nov objekt »Interpretacijski center«, ki se bo programsko navezal tudi na prenovljeno kaščo ter z njo in ostalimi urbanimi elementi (knjižnica, zdravstveni dom, pošta ..) in zelenimi površinami tvoril zaključeno celoto osrednjega trga s parkom. Od tu bo vodila učna pot do koliščarske naselbine, ki bo na prostoru, kjer ima Občina Ig v prostorskem načrtu že opredeljeno lokacijo za njeno izvedbo.

Idejno zasnovo projekta “Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju” je Občinski svet občine Ig – še v prejšnji sestavi – potrdil na 24. redni seji v decembru 2017, Investicijski program pa je bil potrjen na 32. redni seji v novembru 2018.
Občina Ig je tako konec novembra 2018 oddala Vlogo za neposredno potrditev operacije na posredniški organ Ministrstvo na kulturo.
Gradbeno dovoljenje za Interpretacijski center je že pridobljeno. Izdelan je tudi projekt za izvedbo s popisom del. V pripravi je Javni razpis za izbor izvajalca za gradnjo Interpretacijskega centra na Igu.
Za povezovalno-učno pot in koliščarsko naselbino je dokumentacija za gradbeno dovoljenje izdelana. Vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja bomo vložili na Upravno enoto Ljubljana.

 

Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju

Projekt “Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju” (akronim Na-kolih) vodi Občina Ig, vključena pa sta še dva partnerja: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Pred oddajo Vloge za neposredno potrditev operacije je v četrtek, 29.11.2018, v prostorih Občine Ig župan, Janez Cimperman, podpisal Sporazuma o partnerstvu z direktorjem JZ Krajinski park Ljubljansko barje Janezom Kastelicem in namestnico direktorja ZRC-SAZU Vando Baloh.

Infrastruktura celotnega projekta je razdeljena na tri dele: interpretacijski center, povezovalna pot in koliščarska naselbina in bo zaključen v letu 2021.