Projekt Na-kolih

projekt na kolih

INTERPRETACIJA BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI IN DEDIŠČINE KOLIŠČ NA LJUBLJANSKEM BARJU (akronim: NA-KOLIH)

Vodilni partner: Občina Ig 

Partnerja: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Posredniški organ: Ministrstvo za kulturo

Operacija Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju (akronim Na-kolih) obravnava prezentacijo in interpretacijo biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na območju UNESCO svetovne dediščine Prazgodovinskih kolišč okoli Alp.
Operacija Na-kolih je v tabeli prednostnih projektov Programa upravljanja območij NATURA 2000 za obdobje 2015–2020 izboljšanja stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov in s tem povezane interpretacije ohranjanja narave (in kulturne dediščine) naveden v sinergiji s projektom PoLJUBA , ki ga vodi JZ Krajinski park Ljubljansko barje.

Cilj operacije Na-kolih je predstavitev in interpretacija ohranjanja biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na način dostopen najširšemu krogu ciljnih skupin. V ta namen bodo zgrajeni in z interpretativnimi orodji opremljeni: interpretacijski center, povezovalna (učna) pot in rekonstrukcija koliščarske naselbine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada (ESRR), v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, prednostne osi 6.4: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami.

https://www.eu-skladi.si/

Financiranje operacije Na-kolih:

ESRR 61 % 1.752.000,00
Proračun RS 15 % 438.000,00
MGRT – 23. člen, nepovratna sredstva 8 % 235.405,00
MGRT – 23. člen, povratna sredstva 4 % 117.703,00
CLLD 2 % 71.000,00
Lastna sredstva 10 % 277.803,27
SKUPAJ 2.891.911,27

Zaključek operacije je 31. december 2022.

Krovni dokumenti:

NIIP št. 3 (november 2021)

INTERPRETACIJSKI CENTER

Septembra 2019 se je v središču Iga pričela gradnja interpretacijskega centra, ki obsega novogradnjo, rekonstrukcijo kašče, zunanjo in komunalno ureditev. Izvajalec gradbenih del je podjetje Resal, načrt arhitekture je izdelal Atelje Ostan Pavlin. Stavba je pridobila uporabno dovoljenje avgusta 2021.

Interpretacijski center bo namenjen razstavnemu prostoru, kjer bo predstavljena biotska raznovrstnost Ljubljanskega barja ter dediščina kolišč na Ljubljanskem barju. Vsebine za razstavni prostor pripravljata partnerja JZ Krajinski park Ljubljansko barje in ZRC SAZU (Inštitut za arheologijo in Geografski inštitut Antona Melika). V prenovljeni kašči bo v nadstropju prostor za delavnice in občasne razstave, pritličje bo namenjeno prodaji vstopnic, trgovini in TIC-u.

Povezani dokumenti:

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – VODILNA MAPA (interpretacijski center)

 

 

POVEZOVALNA (UČNA) POT in KOLIŠČARSKA NASELBINA

Obiskovalci se bodo od interpretacijskega centra do koliščarske naselbine sprehodili po povezovalni (učni) poti, ki bo opremljena z interpretativnimi orodji, ki bodo obiskovalce usmerjala k ogledu naravovarstveno urejenih površin in območjem kolišč. Predstavljeno bo sobivanje človeka in narave, krajina današnjega Ljubljanskega barja v preteklosti in pomen ohranitve naravnega okolje za sodobnega človeka. Poudarjen bo pomen naravnih vrednot, varovanja habitatnih tipov in ciljnih vrst NATURA 2000. Z zagotavljanjem ohranjanja ekstenzivnih mokrotnih travišč se namreč ohranja tudi arheološka kulturna plast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koliščarsko naselbino bo sestavljalo pet samostojnih objektov, od katerih bodo trije namenjeni ogledu. Posamezne objekte bo povezovala lesena pot na kolih, ki se nadaljuje v krožno pot okoli ojezerjenega območja. Rekonstrukcija bo predstavljala koliščarsko naselbino iz tretjega tisočletja pr. n. št. z značilnim ambientom prazgodovinskih kolišč ob robu vodne površine.

Gradnja se je začela jeseni 2021.

Povezani dokumenti:

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – VODILNA MAPA (Koliščarska naselbina in povezovalna pot)

 

 

 

Začetki operacije

V letu 2017 je Občina Ig na povabilo Ministrstva za kulturo aktivno pristopila k operaciji Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju (akronim Na-kolih), ki se bo izvajala do leta 2021 in je sofinanciran iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014–2020 (Evropski sklad za regionalni razvoj).

Kot partnerja pri operaciji sodelujeta še JZ Krajinski park Ljubljansko barje in ZRC SAZU. Z operacijo Na-kolih bomo dosegli večjo prepoznavnost območja, dodano vrednost že obstoječi ponudbi in spodbudili lokalno skupnost k sodelovanju oz. razvoju turizma.

Projekt kot celota je zasnovan tako, da bo v središču Iga postavljen nov objekt interpretacijski center, ki se bo programsko navezal na prenovljeno kaščo ter z njo in ostalimi urbanimi elementi ter zelenimi površinami tvoril zaključeno celoto osrednjega trga s parkom. Od tu bo vodila povezovalna (učna) pot do rekonstrukcije koliščarske naselbine, ki bo postavljena na zemljišču, kjer ima Občina Ig v prostorskem načrtu že opredeljeno lokacijo za njeno izvedbo.

Idejno zasnovo operacije Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju je Občinski svet Občine Ig potrdil na 24. redni seji decembra 2017, Investicijski program pa je bil potrjen na 32. redni seji novembra 2018.

Pred oddajo vloge za neposredno potrditev operacije je v četrtek, 29. 11. 2018, v prostorih Občine Ig župan, Janez Cimperman, podpisal sporazuma o partnerstvu z direktorjem JZ Krajinski park Ljubljansko barje Janezom Kastelicem in namestnico direktorja ZRC SAZU Vando Baloh. Občina Ig je tako konec novembra 2018 oddala na posredniški organ Ministrstvo na kulturo vlogo za neposredno potrditev operacije.

Časovnica aktivnosti:

November 2018 – Podpis partnerske pogodbe (Občina Ig, ZRC SAZU, JZ KPLB)

Februar 2019 – Izdano gradbeno dovoljenje za interpretacijski center

Avgust 2019 – Podpis pogodbe med Ministrstvom za kulturo in Občino Ig

September 2019 – Začetek gradbenih del (interpretacijski center)

April 2020 – Izdano gradbeno dovoljenje za povezovalno pot in koliščarsko naselbino

April 2021 – Zaključek gradbenih del (interpretacijski center)

Avgust 2021 – Izdano uporabno dovoljenje za interpretacijski center

Marec 2022 – Podpis pogodbe za izdelavo opreme v interpretacijskem centru

 

Zaključek operacije Na-kolih

Spoštovani,

ob zaključku operacije Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju (Na-kolih) vas v četrtek, 1. decembra 2022, ob 15. uri vabimo v Športno dvorano Ig na zaključno prireditev s katero napovedujemo odprtje razstave in koliščarske naselbine z imenom Morostig – hiša narave in kolišč.

Ogled koliščarske naselbine in učne poti bo možen med 12.30 in 14.30, ogled razstave pa po prerezu traku ob 15. uri (Govekarjeva cesta 5, Ig). Parkiranje je možno na parkiriščih v središču Občine, od koder vas talne oznake vodijo do 20 minut hoje oddaljenega kolišča.