Projekt na kolih

projekt na kolih

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada/ESRR, v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020, prednostne osi 6.4: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami.

V sklopu kohezijskega projekta »Na-kolih« se je gradnja Interpretacijskega centra Ig, ki obsega novogradnjo, rekonstrukcijo kašče, zunanjo in komunalno ureditev, začela. Najprej so izvajalci očistili lokacijo, izvedli zakoličbo objekta in postavili gradbiščno ograjo.
Interpretacijski center bo razstavni prostor, namenjen prezentaciji in interpretaciji biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju. V prenovljeni kašči bo prostor za delavnice in občasne razstave.
Izvajalec del je podjetje Resal d.o.o., ki bo dela končal do konca oktobra 2020.
Celoten Projekt “Na-kolih” je razdeljena na tri dele  – projekte:  Interpretacijski center, povezovalna pot in koliščarska naselbina.
Natalija Skok
Občinska uprava