Energetska sanacija objektov

ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE IG

Občina Ig je v mesecu avgustu 2022 sklenila javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta »Pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ig«.

Postopek izbire koncesionarja se je pričel z javnim razpisom marca 2021. Končno ponudbo je v predpisanem roku oddal ponudnik Petrol, Slovenska energetska družba d. d. Na podlagi sprejetega Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ig, je občina družbi Petrol d. d. podelila koncesijo za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ig.

Koncesija je sklenjena za dobo 15 let. Dela se bodo začela izvajati v septembru 2022 in se predvidoma zaključila s primopredajo vseh objektov februarja 2023. Koncesionar  Petrol, Slovenska energetska družba d. d. bo izvedel celovito energetsko sanacijo petih javnih objektov, in sicer:

  • Podružnične osnovne šole Golo (energetsko upravljanje objekta, izolacija fasade – stari del, menjava stavbnega pohištva – stari del, vgradnja zunanjih senčil – stari del, prenova razdelilnika ter pripravo sanitarne vode, termostatski ventili, prezračevanje kuhinje, prenova ogrevalnega sistema tč geosonda/voda, prenova razsvetljave)
  • Podružnične osnovne šole Tomišelj (energetsko upravljanje objekta, izolacija fasade, menjava stavbnega pohištva, prenova razdelilnika ter pripravo sanitarne vode, termostatski ventili, prenova ogrevalnega sistema tč geosonda/voda,  prenova razsvetljave)
  • Podružnične osnovne šole Iška vas (energetsko upravljanje objekta, izolacija fasade, menjava stavbnega pohištva, Izolacija podstrešja in poševne strehe, menjava strešne kritine, prenova razdelilnika ter pripravo sanitarne vode, termostatski ventili, prenova ogrevalnega sistema TČ geosonda/voda, prenova razsvetljave)
  • Športne dvorane Ig (energetsko upravljanje objekta, izolacija fasade, menjava stavbnega pohištva, prenova razdelilnika ter pripravo sanitarne vode, prenova ogrevalnega sistema TČ geosonda/voda, prenova razsvetljave)
  • Občinske stavbe (energetsko upravljanje objekta, prenova razdelilnika ter pripravo sanitarne vode, termostatski ventili, prenova ogrevalnega sistema TČ geosonda/voda, prenova razsvetljave)
  • ter delno energetsko sanacijo Osnovne šole Ig (energetsko upravljanje objekta, prenova razdelilnika ter pripravo sanitarne vode, termostatski ventili, prenova ogrevalnega sistema kotel plin, prenova razsvetljave). Investicijska vrednost ukrepov delne energetske sanacije OŠ Ig je ocenjena na 271.643,79 brez DDV in je v celoti strošek zasebnega partnerja.

Občina Ig je v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023, in sicer v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020, prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe »Spodbujanje energetske učinkovitosti« ter specifičnega cilja »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«, upravičena do sofinanciranja v višini 49% upravičenih stroškov operacije in sicer, v višini 605.807,19 EUR z DDV (od tega 85% iz sredstev kohezijskega sklada in 15% slovenske udeležbe kohezijske politike). Skladno z določili javnega razpisa znašajo upravičeni stroški celotne operacije največ 1.236.341,21 EUR. Strošek zasebnega partnerja, Petrol d. d., predstavlja 51% celotnih stroškov.

Z izvedbo javno-zasebnega partnerstva bo občina Ig pridobila celovito in tehnološko energetsko sanirane javne objekte, energetsko upravljanje, nižje stroške energije in zmanjšane emisije ogljikovega dioksida.

Več o EU SKLADIH https: //www.eu-skladi.si/

November 2022

IZVAJA SE ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV 

Občina Ig je v mesecu avgustu 2022 sklenila javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta »Pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ig«.

Izbrani koncesionar Petrol d.d., Slovenska energetska družba je pogodbena dela začel izvajati v  mesecu septembru. Dela so se v mesecu oktobru nadaljevala v skladu s terminskim planom, po katerem je predviden zaključek del konec februarja 2023.

Z Ministrstvom za infrastrukturo je Občina Ig podpisala Pogodbo o sofinanciranju operacije za 5 javnih objektov, ki se celovito obnovijo (Občinska stavba, POŠ Golo, POŠ Iška vas, POŠ Tomišelj, Športna dvorana Ig.) V skladu s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju znaša ocenjena višina celotnih stroškov operacije 1.276.236,95 EUR (z DDV).  Zasebni partner Petrol d.d. bo sofinanciral 51% upravičenih stroškov operacije, s sredstvi Evropske kohezijske politike pa bo sofinanciranih 49% upravičenih stroškov operacije, v višini do 605.807,19 EUR in sicer:

  • 514.936,09 EUR iz Kohezijskega sklada- 85% in
  • 90.871,10 EUR iz Slovenske udeležbe kohezijske politike-15%

Dela, ki se izvajajo na objektih:
Podružnična osnovna šola Golo:
Izolacija fasade, menjava stavbnega pohištva, prenova razdelilnika ter pripravo sanitarne vode, menjava termostatskih ventilov, prezračevanje kuhinje, prenova ogrevalnega sistema tč geosonda/voda, prenova razsvetljave.

Podružnična osnovna šola Tomišelj:
Izolacija fasade, menjava stavbnega pohištva, prenova razdelilnika ter pripravo sanitarne vode, menjava termostatskih ventilov, prenova ogrevalnega sistema tč geosonda/voda,  prenova razsvetljave.

Podružnična osnovna šola Iška vas:
Izolacija fasade, menjava stavbnega pohištva, izolacija podstrešja in poševne strehe, menjava strešne kritine, prenova razdelilnika ter pripravo sanitarne vode, menjava termostatskih ventilov, prenova ogrevalnega sistema TČ geosonda/voda, prenova razsvetljave.

Občinska stavba (prenova razdelilnika ter priprava sanitarne vode, menjava termostatskih ventilov, prenova ogrevalnega sistema TČ geosonda/voda, prenova razsvetljave ter delna energetska sanacija Osnovne šole Ig,  katera ni predmet pogodbe o sofinanciranju operacije s strani Ministrstva za infrastrukturo in je v celoti strošek zasebnega partnerja, Petrol d. d., ki vključuje:
Prenovo razdelilnika ter pripravo sanitarne vode, menjavo termostatskih ventilov, prenovo ogrevalnega sistema – kotel plin, prenova razsvetljave.

Naložbo v celovito prenovo objektov sofinancirata RS in EU iz Kohezijskega sklada in sicer je operacija sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Več o EU SKLADIH https: //www.eu-skladi.si/

burst

 

April 2023

ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV  JE ZAKLJUČENA

Občina Ig je v javno-zasebnem partnerstvu »Pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ig«,  z izbranim koncesionarjem, družbo Petrol, v mesecu februarju uspešno izvedla primopredajo objektov. Vsa dela na objektih je koncesionar zaključil v skladu s  terminskim planom.

Z Ministrstvom za infrastrukturo je Občina Ig v letu 2022 podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije za pet javnih objektov, ki so se celovito energetsko prenovili (Občinska stavba, POŠ Golo, POŠ Iška vas, POŠ Tomišelj in Športna dvorana Ig.) V skladu s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju znaša ocenjena višina celotnih stroškov operacije 1.276.236,95 EUR (z DDV).  Zasebni partner Petrol d.d. je sofinanciral 51% upravičenih stroškov operacije, s sredstvi Evropske kohezijske politike pa je sofinanciranih 49% upravičenih stroškov operacije, v višini do 605.807,19 EUR in sicer:

  • 514.936,09 EUR iz Kohezijskega sklada – 85% in
  • 90.871,10 EUR iz Slovenske udeležbe kohezijske politike -15%.

Izvedena dela:

Športna dvorana Ig
Izolacija fasade, menjava stavbnega pohištva, prenova razdelilnika ter priprava sanitarne vode, prenova ogrevalnega sistema TČ geosonda/voda in prenova razsvetljave.

OŠ Ig
Izvedla se je tudi tehnološka energetska prenova Osnovne šole Ig,  katera je bila v celoti strošek koncesionarja,  družbe Petrol. Pri tehnološki prenovi je bila izvedena prenova razdelilnika ter priprava sanitarne vode, menjava termostatskih ventilov, prenova ogrevalnega sistema – kotel plin ter prenova razsvetljave.

Podružnična osnovna šola Golo
Izolacija fasade, menjava stavbnega pohištva, prenova razdelilnika ter priprava sanitarne vode, menjava termostatskih ventilov, prezračevanje kuhinje, prenova ogrevalnega sistema TČ geosonda/voda in prenova razsvetljave.

Izvedba projekta bo zmanjšala letno porabo toplote za 493.492 kWh ter letno porabo elektrike za 131.183 kWh. Skupni prihranek končne energije predstavlja letno zmanjšanje emisij CO2 v višini 200 ton, kar je količina, ki jo letno vsrka 10.000 dreves.

Podružnična osnovna šola Iška vas:
Izolacija fasade, menjava stavbnega pohištva, izolacija podstrešja in poševne strehe, menjava strešne kritine, prenova razdelilnika ter priprava sanitarne vode, menjava termostatskih ventilov, prenova ogrevalnega sistema TČ geosonda/voda in prenova razsvetljave.

Podružnična osnovna šola Tomišelj:
Izolacija fasade, menjava stavbnega pohištva, prenova razdelilnika ter priprava sanitarne vode, menjava termostatskih ventilov, prenova ogrevalnega sistema TČ geosonda/voda in  prenova razsvetljave.

Občinska stavba:
Izvedla se je menjava termostatskih ventilov, prenova ogrevalnega sistema TČ geosonda/voda, prenova razsvetljave.

Naložbo v celovito prenovo objektov sofinancirata RS in EU iz Kohezijskega sklada in sicer je operacija sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Več o EU SKLADIH https: //www.eu-skladi.si/

Širše družbeno ekonomske koristi, ki jih bo za Občino Ig imel projekt:

– znižanje emisij CO2 in tako zmanjšanje negativnih vplivov na lokalno okolje in tudi na globalno segrevanje;

– izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe in zmanjšanje porabe energije in stroškov;

– izboljšanje delovnih in bivalnih pogojev uporabnikov objekta;

– zagotovitev upravljanja in vzdrževanja predmetnega objekta na način, da bo izboljšana energetska učinkovitost;

– statična ojačitev objekta in izboljšanje njegove varnosti;

– višanje kakovosti življenja občanov in občank;

– izboljšanje podobe občine Ig in pozitiven vpliv na turizem;

– povečanje deleža obnovljivih virov energije in spoštovanje evropskih predpisov o učinkoviti rabi energije.

-zvišanje vrednosti obnovljenih nepremičnin;

– multiplikacijski učinek investicije na BDP družbe;