Energetska sanacija objektov

ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE IG

Občina Ig je v mesecu avgustu 2022 sklenila javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta »Pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ig«.

Postopek izbire koncesionarja se je pričel z javnim razpisom marca 2021. Končno ponudbo je v predpisanem roku oddal ponudnik Petrol, Slovenska energetska družba d. d. Na podlagi sprejetega Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ig, je občina družbi Petrol d. d. podelila koncesijo za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ig.

Koncesija je sklenjena za dobo 15 let. Dela se bodo začela izvajati v septembru 2022 in se predvidoma zaključila s primopredajo vseh objektov februarja 2023. Koncesionar  Petrol, Slovenska energetska družba d. d. bo izvedel celovito energetsko sanacijo petih javnih objektov, in sicer:

  • Podružnične osnovne šole Golo (energetsko upravljanje objekta, izolacija fasade – stari del, menjava stavbnega pohištva – stari del, vgradnja zunanjih senčil – stari del, prenova razdelilnika ter pripravo sanitarne vode, termostatski ventili, prezračevanje kuhinje, prenova ogrevalnega sistema tč geosonda/voda, prenova razsvetljave)
  • Podružnične osnovne šole Tomišelj (energetsko upravljanje objekta, izolacija fasade, menjava stavbnega pohištva, prenova razdelilnika ter pripravo sanitarne vode, termostatski ventili, prenova ogrevalnega sistema tč geosonda/voda,  prenova razsvetljave)
  • Podružnične osnovne šole Iška vas (energetsko upravljanje objekta, izolacija fasade, menjava stavbnega pohištva, Izolacija podstrešja in poševne strehe, menjava strešne kritine, prenova razdelilnika ter pripravo sanitarne vode, termostatski ventili, prenova ogrevalnega sistema TČ geosonda/voda, prenova razsvetljave)
  • Športne dvorane Ig (energetsko upravljanje objekta, izolacija fasade, menjava stavbnega pohištva, prenova razdelilnika ter pripravo sanitarne vode, prenova ogrevalnega sistema TČ geosonda/voda, prenova razsvetljave)
  • Občinske stavbe (energetsko upravljanje objekta, prenova razdelilnika ter pripravo sanitarne vode, termostatski ventili, prenova ogrevalnega sistema TČ geosonda/voda, prenova razsvetljave)
  • ter delno energetsko sanacijo Osnovne šole Ig (energetsko upravljanje objekta, prenova razdelilnika ter pripravo sanitarne vode, termostatski ventili, prenova ogrevalnega sistema kotel plin, prenova razsvetljave, povezava sistema ogrevanja šole in telovadnice). Investicijska vrednost ukrepov delne energetske sanacije OŠ Ig je ocenjena na 271.643,79 brez DDV in je v celoti strošek zasebnega partnerja.

Občina Ig je v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023, in sicer v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020, prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe »Spodbujanje energetske učinkovitosti« ter specifičnega cilja »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«, upravičena do sofinanciranja v višini 49% upravičenih stroškov operacije in sicer, v višini 605.807,19 EUR z DDV (od tega 85% iz sredstev kohezijskega sklada in 15% slovenske udeležbe kohezijske politike). Skladno z določili javnega razpisa znašajo upravičeni stroški celotne operacije največ 1.236.341,21 EUR. Strošek zasebnega partnerja, Petrol d. d., predstavlja 51% celotnih stroškov.

Z izvedbo javno-zasebnega partnerstva bo občina Ig pridobila celovito in tehnološko energetsko sanirane javne objekte, energetsko upravljanje, nižje stroške energije in zmanjšane emisije ogljikovega dioksida.

Več o EU SKLADIH https: //www.eu-skladi.si/

Skip to content