Arhiv Občinski svet

Mandat 20182022

Člani občinskega sveta

 1. ANTON MODIC, Kot 8, Ig, SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA; podžupan
 2. FRANC TONI, Ljubljanska cesta 45, Ig, 21. marec – Neodvisna lista in volivci; podžupan
 3. ZLATKO USENIK, Zapotok 10b, Ig, Lista Zlatka Usenika za napredek Občine Ig;
 4. MIRA ŽAGAR, Banija 5, Ig, Lista Zlatka Usenika za napredek Občine Ig;
 5. ZDRAVKO GRMEK, Iška vas 4a, Ig, Lista Zlatka Usenika za napredek Občine Ig;
 6. MARIJA KUČIČ, Iška 144, Ig, Lista Zlatka Usenika za napredek Občine Ig;
 7. JOŽE VIRANT, Golo 2, Ig, SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA;
 8. MARIJA ŽUPEC, Ljubljanska cesta 78, Ig, SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA;
 9. JOŽICA DROBNIČ, Brest 48a, Ig, SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA;
 10. ANDREJ ŽNIDARŠIČ, Iška Loka 40, Ig, SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA;
 11. MIRKO MERZEL, Zagorica 10, Ig, SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA;
 12. ALENKA JERAJ, Na Pungart 11, Ig, SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA;
 13. ANTON KRNCSarsko 1a, Ig, SDS- SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA;
 14. SUZANA BRATKOVIČ ZAVODNIK, Tomišelj 85, Ig, Lista za napredek Tomišlja in Podkraja;

Gradiva in zapisniki sej

30. redna seja – 16. 11. 2022; prestavljena na 23. 11. 2022

Sklic 30. redne seje

 DNEVNI RED:

 1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
 2. Obravnava in potrditev zapisnika 29. redne seje
 3. Realizacija sklepov 28. in 29. redne seje
 4. Obravnava in potrditev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območji IG 09-1-del in IG 09-2-del / druga obravnava (PRILOGA 3_Obrazložitev, PRILOGA 3_Tekstualni del, PRILOGA 3_Grafični del)
 5. Obravnava in potrditev Rebalansa 3 Proračuna Občine Ig za leto 2022
 6. Obravnava in potrditev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Ig za leto 2023 (PRILOGA 5_Gradivo)
 7. Obravnava in potrditev cen najema grobnih mest in mrliških vežic v občini Ig 
 8. Obravnava in potrditev predloga Proračuna Občine Ig za leto 2023 in Odloka o proračuna Občine Ig za leto 2023 (PRILOGA 7_Zapisniki odborov)
 9. Obravnava in potrditev predloga cenika vstopnic v interpretacijski center in na koliščarsko naselbino
 10. Pobude in vprašanja

29. redna seja – 26. 10. 2022

Sklic 29. redne seje OS

DNEVNI RED:

 1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
 2. Predstavitev predloga Proračuna Občine Ig za leto 2023 in splošna razprava

28. redna seja – 5. 10. 2022

Sklic 28. redne seje

DNEVNI RED:

 1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
 2. Obravnava in potrditev Zapisnika 27. redne seje
 3. Pregled realizacije sklepov 27. redne seje
 4. Obravnava in potrditev osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območji IG 09-1-del in IG 09-2-del  (prva obravnava) PRILOGA 3_Obrazložitev, PRILOGA 3_Zapisnik javne razprave, PRILOGA 3_Stališča do pripomb, PRILOGA 3_Osnutek umestitve objektov v prostor, PRILOGA 3_Obrazložitev za javnost
 5. Predstavitev celostne prometne strategije Občine Ig (že posredovano)
 6. Seznanitev s potekom priprav za spremembo in dopolnitev OPN Ig (poroča predstavnica LUZ-a)
 7. Obravnava in potrditev predlogov za imenovanje dveh elektorjev Občine Ig (PRILOGA 4 Obrazložitev)
 8. Pobude in vprašanja

Zapisnik 28. redne seje

27. redna seja – 14. 9. 2022

Sklic 27. redne seje

DNEVNI RED:

 1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
 2. Obravnava in potrditev Zapisnika 26. redne seje
 3. Pregled realizacije sklepov 26. seje
 4. Predstavitev Rebalansa 2 proračuna občine Ig za leto 2022 (prva obravnava)
 5. Obravnava in potrditev Sklepa o ukinitvi javnega dobra lokalnega pomena (PRILOGA 4_Obrazložitev)
 6. Obravnava in potrditev dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2022 (PRILOGA 5_Obrazložitev)
 7. Seznanitev s  poročilom Skupne občinske uprave 5G za leto 2021
 8. Seznanitev s  Končnim poročilom o opravljenem izrednem nadzoru nad finančnim poslovanjem Vrtca Ig
 9. Obravnava in sprejem predloga Kodeksa izvoljenih in imenovanih predstavnikov občine Ig
 10. Pobude in vprašanja

Zapisnik 27. redne seje

26. redna seja – 29. 6. 2022

Sklic 26. redne seje

DNEVNI RED:

 1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
 2. Zapisnik 25. redne seje– priloga 1
 3. Pregled realizacije sklepov 25. seje – priloga 2
 4. Obravnava in potrditev Rebalansa proračuna občine za leto 2022 / druga obravnava – priloga 3 (Zapisnik odbora za gospodarstvo, Zapisnik odbora za protipožarno)
 5. Obravnava in potrditev Cenika najema Doma kulture Ig – priloga 4
 6. Obravnava in potrditev Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Ig– priloga 5
 7. Obravnava in potrditev dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2022 – priloga 6
 8. Obravnava in potrditev Sklepa o ukinitvi javnega dobra– priloga 7
 9. Obravnava in potrditev Sklepa o ukinitvi javnega dobra lokalnega pomena – priloga 8
 10. Obravnava  osnutka Odloka o parkiranju v Občini Ig/ druga obravnava – priloga 9
 11. Predstavitev celostne prometne strategije Občine Ig – priloga 10
 12. Predstavitev natečajnih rešitev za »Dom starejših Ig« – (obrazložitev) –  priloga 11
 13. Pobude in vprašanja

Zapisnik 26. redne seje

25. redna seja – 8. 6. 2022

Sklic 25. redne seje

DNEVNI RED:

 1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
 2. Obravnava in potrditev zapisnika 24. redne seje
 3. Pregled realizacije sklepov 24. seje
 4. Obravnava in potrditev Zaključnega računa
 5. Obravnava in potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2022  (PRILOGA 3_Obrazložitev)
 6. Predstavitev Rebalansa proračuna občine za leto 2022
 7. Obravnava in potrditev Investicijskega programa za projekt Vodovod Iška vas-Iška (PRILOGA 5_Obrazložitev, PRILOGA 5_Sklep, PRILOGA 5_IP Kanalizacija Iška vas – Iška, PRILOGA 5_sklep 2)
 8. Seznanitev s poročilom o izvajanju Lokalnega energetskega načrta v občini Ig za leto 2021 (PRILOGA 6_ Obrazložitev)
 9. Obravnava in potrditev Spremembe in dopolnitev Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov občinskih organov ter o povračilih stroškov (PRILOGA 7_Obrazložitev, PRILOGA 7_Pravilnik 2007)
 10. Obravnava osnutka Odloka o parkiranju v občini Ig / prva obravnava (PRILOGA 8_Obrazložitev)
 11. Obravnava in potrditev cenika Vrtca Ig (PRILOGA 9_Obrazložitev)
 12. Obravnava in potrditev Cenika najema Doma kulture Ig (PRILOGA 10_Obrazložitev)
 13. Obravnava in potrditev dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Ig za leto 2022 (PRILOGA 11_Obrazložitev)
 14. Obravnava in potrditev Sklepa o ukinitvi javnega dobra (PRILOGA 12_Obrazložitev)
 15. Obravnava in potrditev Sklepa o ukinitvi javnega dobra lokalnega pomena (PRILOGA 13_Obrazložitev)
 16. Obravnava in potrditev predloga za imenovanje v Svet javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje (PRILOGA 14_Obrazložitev)
 17. Pobude in vprašanja

Zapisnik 25. redne seje

24. redna seja – 2. 3. 2022

Sklic 24. redne seje

DNEVNI RED:
1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 23. redne seje in 9. izredne seje
3. Pregled realizacije sklepov (PRILOGA 2)
4. Obravnava in potrditev predloga imenovanja Občinske volilne komisije (PRILOGA 3)
5. Obravnava in potrditev Letnega programa kulture v občini Ig za leto 2022 (PRILOGA 4 Obrazložitev)
6. Obravnava in potrditev Letnega programa športa v občini Ig za leto 2022  (PRILOGA 5 Obrazložitev)
7. Obravnava in potrditev predloga za poimenovanje kulturne dvorane Ig (PRILOGA 6 ObrazložitevOznačitev imena dvorane)
8. Obravnava in potrditev predloga za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2022 (PRILOGA 7 Obrazložitev , Predlogi za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2022)
9. Seznanitev s potekom realizacije postavitve brvi čez Ižico v Rastukah
10. Seznanitev s potekom del izgradnje in predstavitev poslovnega načrta za delovanje in odprtje Interpretacijskega centra Ig in koliščarske naselbine s povezovalno potjo
11. Pobude in vprašanja

Zapisnik 24. redne seje

9. izredna seja – 16. 2. 2022

Sklic 9. izredne seje

DNEVNI RED:
1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev Izhodišč za začetek postopka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP IG09-1-del in IG09-2 (PRILOGA 1)

ZAPISNIK 9. IZREDNE SEJE

23. redna seja – 26. 1. 2022

Sklic 23. redne seje

DNEVNI RED:
1. Obravnava in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 22. redne seje (PRILOGA 1)
3. Pregled realizacije sklepov prejšnje seje (PRILOGA 2)
4. Obravnava in potrditev novelacije Investicijskega programa za projekt energetske sanacije javnih stavb v lasti Občine Ig (PRILOGA 3)
5. Seznanitev z vzorcem Koncesijske pogodbe za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ig – seznam objektov A in Koncesijske pogodbe za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ig – seznam objektov B (Priloga 4)
Koncesijska pogodba – obrazložitev
Koncesijska pogodba seznam A
Koncesijska pogodba seznam B
6. Obravnava in potrditev predloga Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (PRILOGA 5)
7. Obravnava in potrditev nove cene socialnovarstvene storitve »Pomoč na domu« (Priloga 6)
Potrditev cene pomoči na domu v Občini Ig za leto 2022
Ponovna vloga za izdajo soglasja
8. Seznanitev z nalogami in delom občinskih redarjev
9. Pobude in vprašanja

ZAPISNIK 23. REDNE SEJE

22. redna seja – 15. 12. 2021

Sklic_22. redna seja

Priloge_22. redna seja

Proračun 2022

Zapisnik 22. redne seje

21. redna seja – 24. 11. 2021

Sklic_21. Redna seja

Priloge 1,2, 10-13, 15

Priloga 3_PRORAČUN OBČINE IG ZA LETO 2022

Priloga 4_NIP2 _Na-kolih

Priloga 5_NIP3_Na-kolih

Priloga 6_NOVELACIJA DIIP IGRIŠČE GOLO

Priloga 7_DIIP_dograditev omrežja JR-novelacija

Priloga 8_DIIP_pločnik golo – NOVELACIJA

Priloga 9_DIIP GRADNJA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PLOČNIKOV

Priloga 14_Končno poročilo Knjižnica

Zapisnik 21. Redne seje

8. izredna seja – 5. 10. 2021
Sklic 8. izredne seje

REBALANS 2-2021

Zapisnik 8. Izredne seje

7. izredna seja – 20. 9. 2021

Sklic 7. izredna seja

Zapisnik 7. Izredne seje

6. izredna seja – 9. 8. 2021

6. izredna seja_sklic in gradivo

REBALANS 2-2021

Zapisnik 6. Izredne seje

9. dopisna seja občinskega sveta – 15. 7. 2021

Sklic 9. dopisna seja

Zapisnik 9. dopisne seje

20. redna seja občinskega sveta – 3. 6. 2021

Sklic in Priloga 1-2

Priloga 3

Priloga 4_Rebalans 1-2021

Priloga 5

Priloga 6

Priloge 7-10

Zapisnik 20. redne seje

19. redna seja občinskega sveta – 12. 5. 2021

Gradivo priloge 1-4

Gradivo priloge 5-8

Gradivo priloge 9-11

Gradivo priloga 12

Zapisnik 19. redne seje

8. dopisna seja občinskega sveta – 10. 5. 2021

Sklic 8. dopisne seje

Gradivo IP- Smart Life-pametna mesta final  
Zapisnik 8. dopisne seje

7. dopisna seja občinskega sveta – 6. 5. 2021

Sklic 7. dopisne seje

Gradivo

Zapisnik 7. dopisne seje

18. seja občinskega sveta – 10. 3. 2021

Gradivo 18. redna seja

Dodatna točka_obrazložitev

Dodatna točka_priloga

Zapisnik 18. redne seje

17. seja občinskega sveta – 3. 3. 2021

Gradivo_Priloge 1-3

Priloga 3

Priloga 4

Priloga 5

Priloga 6

Zapisnik 17. redne seje

5. izredna seja občinskega sveta – 24. 2. 2021

Gradivo_5. izredna seja

Zapisnik 5. izredne seje

16. seja občinskega sveta – 16. 12. 2020

Sklic in gradivo do 4. tč

Gradivo od 5 do 7 tč.

Gradivo od 8 do 11 tč.

Gradivo 12 tč.

Gradivo od 13 do 16 tč.

Zapisnik 16. redne seje

15. seja občinskega sveta – 12. 11. 2020

Gradivo 15. redna seja

Predlog Proračuna OBČINE IG za leto 2021;

Zapisnik 15. redne seje_18. 11. 2020_

5. izredna seja občinskega sveta – 29. 10. 2020 – PRESTAVLJENA

5. izredna seja OS_sklic

Gradivo 5. izredna seja

grafika

6. dopisna seja občinskega sveta – 28. 10. 2020

6. dopisna seja_SKLIC, 6. dopisna seja_PRILOGA 1, Zapisnik 8. seje KVIAZ

Zapisnik 6. dopisne seje

6. dopisna seja občinskega sveta – 12. 10. 2020 – ODPOVEDANA

6. dopisna seja_12.10. 2020

4. izredna seja občinskega sveta – 24. 9. 2020

Sklic 4. izredne seje;

Zapisnik 4. izredne seje

14. seja občinskega sveta – 16. 9. 2020

Gradivo 14. redna seja; REBALANS 1- 2020

Zapisnik 14. redne seje_16. 9. 2020._

3. izredna seja občinskega sveta – 2. 9. 2020

Sklic 3. izredna seja; Gradivo 3. izredna seja

Zapisnik 3. izredne seje

13. seja občinskega sveta – 3. 8. 2020

Gradivo 13. redna seja, Priloga 4-1_DIIP, Priloga 4-2_PIZ, Priloga 4-3_IP, Priloga 4-4_Študija, Priloga 5

Zapisnik 13. redne seje_5. 8. 2020

12. seja občinskega sveta – 10. 6. 2020

Sklic 12. seja 10. 6. 2020–  Gradivo ; Priloga -5 točka, Zapisnik 12. redne seje 10.6.2020

2. izredna seja občinskega sveta – 27. 5. 2020

SKLIC 2. izredne seje ; PRILOGA 1 ; PRILOGA 2 ; PRILOGA 3; Zapisnik 2. izredne seje 27. 5. 2020

3. dopisna seja občinskega sveta – 30. 3. 2020

Sklic 3. dopisne seje;   Zapisnik 3. dopisne seje 30. 3. 2020

4. dopisna seja občinskega sveta – 26. 3. 2020

Sklic 4. dopisne seje OS 26.03.2020; Zapisnik 4. dopisne seje 26. 3. 2020;

1. izredna dopisne seje OS – 17. 3. 2020

Sklic 1. izredne dopisne seje OS;  Zapisnik 1. izredne dopisne seje 17. 03. 2020

11. seja občinskega sveta – 26. 2. 2020

Sklic 11. seje OS – 26. 2. 2020; Gradivo; Predlog proračuna Občine Ig za leto 2020;

Zapisnik 11. redne seje_26.2.2020

10. seja občinskega sveta – 22. 1. 2020
Sklic 10. seja OS – 22. 01. 20202Gradivo; Predlog  proračuna Občine Ig za leto 2020; Zapisnik 10. redne seje 22.1.2020

9. seja občinskega sveta – 11. 12. 2019;
Sklic 9. seje OS – 11. 12. 2019; Gradivo; Zapisnik 9. redne seje 11. 12. 2019;

2.dopisna seja občinskega sveta – 18. 11. 2019; 
Sklic 2. dopisne seje – 18. 11. 2019Glasovanje 2. dopisna seja 18.11.2019;

1.dopisna seja občinskega sveta – 2. 8. 2019;

Sklic 1. dopisne seje- 02.08.2019Zapisnik 1. dopisna seja;

8. seja občinskega sveta – 6. 11. 2019
Sklic 8. seje OS – 06. 11. 2019; Gradivo 8. seja OS;   Priloga 5, 6 in 7; Zapisnik 8. redne seje 6.11.2019 in 13.11.2019

1.izredna seja občinskega sveta – 28. 10. 2019
Sklic 1. izredne seje OS; Gradivo; Zapisnik 1. izredne seje 28.10.2019;

7. seja občinskega sveta – 3. 7. 2019
Sklic 7. seja OS- 3. 7. 2019 – z gradivom; K točki 7 priloga 6 Predlog ekonomske cene 2019; Zapisnik 7. redne seje 3. 7. 2019;

6. seja občinskega sveta – 12. 6. 2019
Sklic 6. redne seje;  Gradivo 6. seja OS 12. 06. 2019; Zapisnik 6. redne seje 12. 6. 2019

5. seja občinskega sveta – 22. 5. 2019
Sklic 5. redne seja OS-2019;  Gradivo 5. seja OS 22.5.2019Elaborat o cenah_2019_predlog-3 točkaTočka 3 priloga VIŠINA SUBVENCIJE 20Zaključni račun proračuna 2018 – 4 točkaREBALANS 1-2019 – s popravki 13.5.2019 – 5 točka; Zapisnik 5. redne seje 22.5.2019

4. seja občinskega sveta – 03. 4. 2019

Sklic 4. seje OS;  Gradivo 4- seja OS 03. 04. 2019;  Zapisnik 4 redne seje 3.4.2019

3. seja občinskega sveta – 13. 3. 2019

3. redna seja OS-2019; Gradivo – 3 redna seja – OS6 točka Cene pomoči na domu;   11 točka Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Ig;  11 točka Pregled sprememb; 11 točka Predlog čistopisa spremembe Odloka; 11 točka Seznam izvzetih odsekov ; 12 točka Analiza TPT13 točka Predlogi športne zveze; Zapisnik 3. redne seje 13.3.2019

2. seja občinskega sveta – 13. 2. 2019;  nadaljevanje druge seje občinskega sveta – 20. 2. 2019
Sklic in gradivo;  Sklic nadaljevanja seje;  Zapisnik 2. redne seje 13.2.2019Zapisnik 2. redne seje nadaljevanje 20.3.2019

1. Konstitutivna seja – 5. 12. 2018

Sklic 1. konstitutivne seje ;   Zapisnik konstitutivne seje 5.12.2018

Mandat 2014–2018

Člani

 1. JOŽE VIRANT, Golo 2, Ig, SLS
 2. MARIJA ŽUPEC, Ljubljanska cesta 78, Ig, SLS
 3. ANTON MODIC, Kot 8, Ig, SLS
 4. JOŽICA DROBNIČ Brest 48a, Ig, SLS
 5. KLEMEN GLAVAN Vrbljene 53a, Ig, SLS
 6. FRANC TONI Ljubljanska cesta 45, Ig, Neodvisna lista 21. marec
 7. RADO SIMIĆ, Zapotok 153, Ig, SD
 8. MARTINA KOVAČIČ, Ljubljanska cesta 40, Ig, SMC
 9. ZLATKO USENIK, Zapotok 10b, Ig, SMC
 10. ZUHRA JOVANOVIČ, Zapotok 63, Ig, SMC
 11. BOJAN KRAŠEVEC, Tomišelj 1, Ig, Neodvisna lista za napredek Tomišlja in Podkraja
 12. TONE KRNC Sarsko 1a, Ig, SDS
 13. ALENKA JERAJ, Na Pungart 11, Ig, SDS
 14. SLAVKO PAVLIČ, Brest 4, Ig, SDS

Gradiva in zapisniki sej

32. seja – 07. 11. 2018
GradivoOPPN Ig 2 odlok-UP AKTAIP_Na kolih_30-10-2018_V3PRORAČUN OBČINE IG ZA LETO 2019 s popravkiStrategija_Ig_29.10;     Zapisnik 32. redne seje 7.11.2018

31. seja – 17. 10. 2018

GradivoStrategija razvoja turizma;  Predlog Proračuna Občine Ig za leto 2019,  Zapisnik 31. redne seje 17.10.2018

30. seja – 26. 09. 2018

Sklic 30. redne seje 26.9.2018 -gradivoRebalans proračuna Občine Ig za leto 2-2018Zapisnik 30. redne seje 26.9.2018

5. izredna seja – 18. 07. 2018

Sklic 5. izredne seje 18. 7. 2018Obrazložitev za sprejem_ OS_OPN-4;  Gradivo – OdlokZapisnik 5. Izredne seje 18.7.2018

29. seja – 20. 06. 2018

29. redna seja OS 20. 06. 2019 – GRADIVO;   Točka 5 priloga 4 – IP Novelacija 2

Zapisnik 29. redne seje 20.6.2018

28. seja – 06. 06. 2018

28. redna seja OS 06.06. 2018 – GRADIVO    3. točka – priloga 2-1,  3. točka priloga 2-2,  3. točka priloga 2-3,     6. točka priloga 5;   REBALANS 1 – 2018;  Zapisnik 28. redne seje 6 .6. 2018

7. dopisna seja – 24.5.2018

Sklic 7. dopisna seja 24.5.2018

7. dopisna seja – gradivo

Glasovanje 7. dopisna seja 24.5.2018

27. seja – 18. 04. 2018

Sklic 27. redne seje 18. 4. 2018 ;  Gradivo;  Zaključni račun proračuna Občine Ig 2017;   Zapisnik 27. redne seje

4. izredna seja – 21. 03. 2018

Sklic 4. izredna seja 21.3.2018;  Odlok o spremembah-pojasnila za OSPovzetek za javnostPriloga – ODLOK;   Zapisnik 4. izredne seje

26. seja – 07. 03. 2018

Sklic 26. redne seje 7. 3. 2018; GradivoK točki 4 priloga OPN 4 Ig Povzetek za javnostK točki 4 priloga – ODLOK,  K točki 5 priloga OPPN Matena Povzetek za javnostK točki 5 priloga OPPN Matena zloženkaTočka 10 Poročilo Gasilska zveza IG;    Zapisnik 26. redne seje

6. dopisna seja – 24. 01. 2018

Sklic 6. dopisne seje, 24. 01 2018,  Zapisnik glasovanja pomoč na domu,  Zapisnik glasovanja uredništvo Mostiščarja

25. seja – 27. 12. 2017
Sklic 25. redne seja 27.12.2017GradivoZapisnik 25. redne seje 27. 12. 2017

24. seja – 06. 12.2017

Sklic 24. redne seje 06.12.2017;     Odlok NUSZ obrazložitev Locus-priloga 4  ;  Grafika_gradivo za sejoPRORAČUN OBČINE IG ZA LETO 2018Zapisnik 24. redne seje 6. 12. 2017;

23. seja  – 22. 11. 2017
Sklic 23. redne seje 22. 11. 2017; Rebalans -2
Zapisnik 23. redne seje 22. 11. 2017

5. dopisna seja – 27.10. 2017
Sklic 5. dopisne seje  27. 10. 2017 ;
Zapisnik 5. dopisne seje 27. 10. 2017

22. redna seja – 18. 10. 2017
Sklic 22. redne seje Občinskega sveta 18.10.2017;  EKONOMSKA CENA_POJASNILA_2017-PRILOGA 3;  Oskrbnine 17-PRILOGA 3037_pobude_vrednotenje_OS-PRILOGA-5;  Sklep-UO mostiščar_št 6_2015-PRILOGA 5;
Zapisnik 22 redne seje 18. 10. 2017;

21. redna seja – 27. 9. 2017
Sklic 21. redne seje Občinskega sveta 27. 9.2017 Priloga 3 –EKONOMSKA CENA_2017;     Predlagane cene;   Obrazložitev ekonomska cena;  Poročilo Nadzornega odbora;
Zapisnik 21. redne seje 27. 9. 2017

4. dopisna seje – 06.07.2017
Sklic 4. dopisne seje 06. 07. 2017;
Zapisnik 4. dopisne seje 06.07. 2017

20. redna seja – 24. 05. 2017

Gradivo za sejo OSRebalans 1-2017Projekt širitve OŠ Ig;
 Zapisnik 20. redne seje 24. 5. 2017

19. redna seja – 12. 04. 2017

18. redna seja – 08. 03. 2017

3. izredna seja – 11. 01. 2017

17. redna seja – 21. 12. 2016

16. redna seja – 30. 11. 2016

15. redna seja – 09. 11. 2016

14. redna seja – 19. 10. 2016

3. dopisna seja – 28. 9. 2016

2. izredna seja  – 3. 8. 2016

13. redna seja – 15. 6. 2016

12. redna seja – 18. 5. 2016

11. redna seja – 20. 4. 2016

10. redna seja – 9. 3. 2016

9. redna seja – 27. 1. 2016

8. redna seja – 23. 12. 2015

7. redna seja – 2. 12. 2015

2. dopisna seja – 13. 8. 2015

6. redna seja – 23. 6. 2015

5. redna seja – 6. 5. 2015

4. redna seja – 11. 3. 2015

1. dopisna seja – 29. 1. 2015

3. redna seja – 18. 12. 2014

2. redna seja – 26. 11. 2014

1. izredna seja – 12. 11. 2014

1. konstitutivna seja – 22. 10. 2014

 

Mandat 2010 – 2014

Gradiva in zapisniki sej

 

Mandat 2006 – 2010

Gradiva in zapisniki sej