Katalog informacij javnega značaja 2024

  1. Sklep o določitvi cen najema občinskih prostorov-2024; objavljeno na spletni strani 25. 1. 2024;
  2. SKLEP  o ceni pomoči na domu v Občini Ig za leto 2024; Uradni list RS, št. 4/2024;
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ig; Uradni list št. 9/2024;
  4. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena; Uradni list št. 9/2024;
  5. Sklep o določitvi cen programov vrtca v Javnem zavodu Vrtec Ig; Uradni list št. 9/2024;
  6. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobrega 1/2024; Uradni list RS, št. 22/2024;
  7. Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2023; Uradni list RS, št. 35/2024;
  8. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja TO-4/SS Tomišelj; Uradni list RS, št. 35/2024;
  9. Sklep o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta Občine Ig; Uradni list, RS, št. 35/2024;