Katalog informacij javnega značaja 2023

 1. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva v Občini Ig v letu 2023; (Mostiščar št.1, Uradne objave št.1, februar 2023); objavljeno na spletni strani občine 10. 2. 2023;
 2. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kmetijstva in razvoj podeželja v Občini Ig za leto 2023; (Mostiščar št. 1, Uradne objave št.1, februar  2023); objavljeno na spletni strani občine 10. 2. 2023;
 3. POZIV OBČANOM Sterilizacija in kastracija mačk; (Mostiščar št.1, Uradne objave št.1, februar 2023); objavljeno na spletni strani občine 10. 2. 2023;
 4. Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Ig v svet Vrtca Ig; objavljeno na spletni strani občine 16. 2. 2023;
 5. Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Ig v svet OŠ Ig; objavljeno na spletni strani občine 16. 2. 2023;
 6. Sklep o imenovanju članov začasnega uredniškega odbora glasila Mostiščar; objavljeno na spletni strani občine 16. 2. 2023;
 7. SKLEP o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja TO-4/SS Tomišelj – del (v nadaljevanju OPPN); (Uradni list RS št. 25/2023);
 8. Zaključni račun proračuna 2022; Uradni list RS, št. 48/2023;
 9. Rebalans proračuna Občine Ig za leto 1-2023Uradni list RS, št. 48/2023;
 10. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ig; (Uradni list RS, št. 48/2023);
 11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 14/2 Ig; (Uradni list RS, št. 48/2023);
 12. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena; (Uradni list RS, št. 48/2023);
 13. Javni razpis turizem 2023 v občini Ig; objavljeno na spletni strani občine, 22. 5. 2023;
 14. Javni razpis prireditve 2023 v občini Ig; objavljeno na spletni strani občine, 22. 5. 2023;
 15. DOPOLNITEV  SKLEPA o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja TO-4/SS Tomišelj – del (v nadaljevanju OPPN), (Uradni list RS, št. 63/9. 6. 2023);
 16. SKLEP o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena; (Uradni list RS, št. 69/23.6.2023);
 17.  Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2023; (Uradni list RS, št. 69/23.6.2023); 
 18. ODLOK o porabi proračunske rezerve za leto 2023; (Uradni list RS, št. 82/28.7.2023);
 19. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem poslovnih prostorov; objavljeno na spletni strani občine, 12. 9. 2023;
 20. Cenik uporabe večnamenskega prostora in telovadnice v Vrtcu Ig: objavljeno na spletni strani občine, 25. 9. 2023;
 21. Odlok o Rebalansu -1 proračuna Občine Ig za leto 2023; (Uradni list RS, št 99/2023);
 22. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja IG 14-3/SC; (Uradni list RS, št. 99/2023);
 23. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2023; (Uradni list RS, št. 99/2023);
 24. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena; (Uradni list RS, št. 99/2023);
 25. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN za del območja IG 14-3/SC; (Uradni list RS, št. 103/2023);
 26.  Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig; (Uradni list RS, št. 103/2023);
 27. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju zdravstvene dejavnosti otroško šolskega dispanzerja na območju občin Ig in Škofljica; (Uradni list RS, št. 107/2023);
 28. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture; (Uradni list RS, št. 124/2023);
 29. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2024; (Uradni list RS, 128/2023);
 30. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Ig; (Uradni list RS, 128/2023);
 31. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 2024; (Uradni list RS, št. 128/2023);