Katalog informacij javnega značaja 2023

 1. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva v Občini Ig v letu 2023; (Mostiščar št.1, Uradne objave št.1, februar 2023); objavljeno na spletni strani občine 10. 2. 2023;
 2. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kmetijstva in razvoj podeželja v Občini Ig za leto 2023; (Mostiščar št. 1, Uradne objave št.1, februar  2023); objavljeno na spletni strani občine 10. 2. 2023;
 3. POZIV OBČANOM Sterilizacija in kastracija mačk; (Mostiščar št.1, Uradne objave št.1, februar 2023); objavljeno na spletni strani občine 10. 2. 2023;
 4. Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Ig v svet Vrtca Ig; objavljeno na spletni strani občine 16. 2. 2023;
 5. Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Ig v svet OŠ Ig; objavljeno na spletni strani občine 16. 2. 2023;
 6. Sklep o imenovanju članov začasnega uredniškega odbora glasila Mostiščar; objavljeno na spletni strani občine 16. 2. 2023;
 7. SKLEP o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja TO-4/SS Tomišelj – del (v nadaljevanju OPPN); (Uradni list RS št. 25/2023);
 8. Zaključni račun proračuna 2022; Uradni list RS, št. 48/2023;
 9. Rebalans proračuna Občine Ig za leto 1-2023Uradni list RS, št. 48/2023;
 10. Javni razpis turizem 2023 v občini Ig; objavljeno na spletni strani občine, 22. 5. 2023;
 11. Javni razpis prireditve 2023 v občini Ig; objavljeno na spletni strani občine, 22. 5. 2023;
 12. DOPOLNITEV  SKLEPA o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja TO-4/SS Tomišelj – del (v nadaljevanju OPPN), (Uradni list RS, št. 63/9. 6. 2023);
 13. SKLEP o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena; (Uradni list RS, št. 69/23.6.2023);
 14. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2023; (Uradni list RS, št. 69/23.6.2023);
 15. ODLOK o porabi proračunske rezerve za leto 2023; (Uradni list RS, št. 82/28.7.2023);