Katalog informacij javnega značaja 2022

 1. NAMERA o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe – 2022/1; objavljeno na spletni strani občine 11. 1.2022;
 2. NAMERA o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe – 2022/2; objavljeno na spletni strani občine 26. 1.2022;
 3. SKLEP o spremembi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture; (Uradni list RS, št. 15/2022)
 4. SKLEP o ceni pomoči na domu v Občini Ig za leto 2022; (Uradni list  RS, št. 15/2022)
 5. SKLEP o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ig;  (Uradni list RS, št. 35/2022)
 6. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva v Občini Ig v letu 2022; (Mostiščar št.2, Uradne objave št.1, marec 2022); objavljeno na spletni strani občine 25. 3. 2022;
 7. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kmetijstva in razvoj podeželja v Občini Ig za leto 2022; (Mostiščar št.2, Uradne objave št.1, marec 2022); objavljeno na spletni strani občine 25. 3. 2022;
 8. POZIV OBČANOM Sterilizacija in kastracija mačk; (Mostiščar št.2, Uradne objave št.1, marec 2022); objavljeno na spletni strani občine 17. 3. 2022;
 9. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva v Občini Ig v letu 2022; (Mostiščar št. 2, Uradne objave št. 1, marec 2022); objavljeno na spletni strani občine 25. 3. 2022;
 10. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig v letu 2022 (Mostiščar št. 2, Uradne objave št. 1, marec 2022); objavljeno na spletni strani občine 8. 3. 2022;
 11. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ig za leto 2022; objavljeno na spletni strani občine 21. 3. 2022;
 12. NAMERA o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe – 2022/3; objavljeno na spletni strani občine 20. 4. 2022;
 13. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje prireditev v občini Ig v letu 2022; objavljeno na spletni strani občine 21. 4. 2022;
 14. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje turistične dejavnosti v Občini Ig za leto 2022; objavljeno na spletni strani občine 21.  4. 2022;
 15. NAMERA o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe – 2022/4; objavljeno na spletni strani občine 31. 5. 2022;
 16. JAVNI RAZPIS o sofinanciranju društev upokojencev v Občini Ig v letu 2022; objavljeno na spletni strani Občine 6. 6. 2022;
 17. JAVNI RAZPIS o sofinanciranju mladinskih in otroških programov v Občini Ig v letu 2022; objavljeno na spletni strani občine 6. 6. 2022;
 18. JAVNI RAZPIS o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Ig v letu 2022; objavljeno na spletni strani občine 9. 6. 2022;
 19. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Ig; (Uradni list RS, št. 82/2022 z dne 15. 6. 2022);
 20. ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Ig za leto 2022; (Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022);
 21. JAVNI RAZPIS o koriščenju Športne dvorane Ig v sezoni 2022/23; objavljeno na spletni strani občine 23. 6. 2022;
 22. SKLEP o cenah storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, stran; (Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022);
 23. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2022; (Uradni list RS, št. 92/2022 z dne, 8. 7. 2022);
 24. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra; (Uradni list RS, št. 92/2022 z dne, 8. 7. 2022);
 25. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena;  (Uradni list RS, št. 92/2022 z dne, 8. 7. 2022);
 26. O D L O K  o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ig; (Uradni list RS, št. 96/2022 z dne, 15.7. 2022)
 27. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig; (Uradni list RS, št. 100/2022 z dne, 25. 7. 2022);
 28. O D L O K  o parkiranju v Občini Ig; (Uradni list RS št, št. 120/2022 z dne, 16. 9. 2022);
 29. S K L E P  o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena; (Uradni list RS, št, 120/2022 z dne, 16.9.2022);
 30. Kodeks ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Občine Ig; spletna stran 16. 9. 2022 in 5. 10. 2022;
 31. Poročilo skupne občinske uprave 5G za leto 2020; predstavljeno 27. redni seji OS, na seji 14. 9. 2022;
 32. ODLOK o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2022; (Uradni list RS, št. 122/2022);
 33. ODLOK o porabi proračunske rezerve; (Uradni list RS, št. 128/2022);
 34. ODLOK o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2022; (Uradni list RS, št. 151/2022);
 35. ODLOK o proračunu Občine Ig za leto 2023; (Uradni list RS, št. 151/2022);
 36. SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 2023; (Uradni list RS, št. 151/2022);
 37. ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območji IG 09-1-del in IG 09-2-del; (Uradni list RS, št.  155/2022);
 38. SKLEP o imenovanju podžupanje Občine Ig; (Uradni list RS, št. 161/2022);
 39. SKLEP o imenovanju podžupanje Občine Ig,; (Uradni list RS, št. 161/2022);