Katalog informacij javnega značaja 2021

 1. Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskem redu Občine Ig – OPN-3 ; objavljeno na portalu JN;
 2. ODLOK o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Vrtec Ig (Uradni list RS, št.36/2021, z dne 12.3.2021 );
 3. ODLOK o javno–zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih stavb v lasti Občine Ig (Uradni list RS, št. 36/2021, z dne 12.3.2021 );
 4. SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2021 (Uradni list RS, št. 38/2021, z dne 16.3.2021 );
 5. SKLEP o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 1/2021 (Uradni list RS, št. 38/2021, z dne 16.3.2021 );
 6. NAMERA o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe – 2021/2 ; objavljeno na spletni strani občine 12.3.2021;
 7. NAMERA o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe – 2021/3; objavljeno na spletni strani občine 12.3.2021;
 8. NAMERA o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe – 2021/4 ; objavljeno na spletni strani občine 12.3.2021;
 9. NAMERA o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe – 2021/5; objavljeno na spletni strani občine 12.3.2021;
 10. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva v Občini Ig v letu 2021; (Mostiščar št.2, Uradne objave št.1, marec 2021); objavljeno na spletni strani občine 12.3.2021;
 11. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kmetijstva in razvoj podeželja v Občini Ig za leto 2021; (Mostiščar št.2, Uradne objave št.1, marec 2021); objavljeno na spletni strani občine 12.3.2021;
 12. POZIV OBČANOM Sterilizacija in kastracija mačk; (Mostiščar št.2, Uradne objave št.1, marec 2021); objavljeno na spletni strani občine 12.3.2021;
 13. UGOTOVITVENA ODLOČBA parc. št. 406/7 k.o. Ig se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena; objavljeno na oglasni deski in na spletni strani občine 18.3.2021;
 14. JAVNI POZIV k oddaji predlogov za poimenovanje trga pred novogradnjo interpretacijskega centra na Igu (Mostiščar št. 3, april 2021).
 15. SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2021 parcele 1461/1, 1875, 1821 k. o. Dobravica (Uradni list RS, št. 80/2021, z dne 21.5.2021 );
 16. SKLEP o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 2/2021 parcela 352/14 k. o. Ig (Uradni list RS, št.80/2021, z dne 21.5.2021 );
 17. NAMERA o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe – 2021/6 parcele 1489/9, 48/5 k. o. Dobravica; objavljeno na spletni strani občine 21.5.2021;
 18. NAMERA o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe – 2021/7 parcele 1740/10 k. o. Iška Loka; objavljeno na spletni strani občine 21.5.2021;
 19. NAMERA o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe – 2021/8 parcele 407, 408/4 k. o. Ig; objavljeno na spletni strani občine 21.5.2021;
 20. UGOTOVITVENA ODLOČBA parc. št. 352/14 k. o. Ig se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena; objavljeno na oglasni deski in na spletni strani občine 24.5.2021;
 21. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje PRIREDITEV v občini Ig v letu 2021; objavljeno na spletni strani občine 28.5.2021;
 22. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje TURIZMA v občini Ig v letu 2021; objavljeno na spletni strani občine 31.5.2021;
 23. ZAKLJUČNI RAČUN proračuna Občine Ig za leto 2020 ; (Uradni list RS, št. 94/2021, z dne 11.6.2021 );
 24. ODLOK o REBALANSU proračuna Občine Ig za leto 1-2021 ; (Uradni list RS, št. 94/2021, z dne 11.6.2021 );
 25. SKLEP 1 o seznanitvi z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2021 (Uradni list RS, št. 94/2021, z dne 11.6.2021 );
 26. SKLEP 2 o potrditvi Elaborata o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2021 (Uradni list RS, št. 94/2021, z dne 11.6.2021 ); objavljeno v Mostiščar št. 04-05, maj junij 2021;
 27. SKLEP o potrditvi OPERATIVNEGA PROGRAMA odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Ig (Uradni list RS, št. 94/2021, z dne 11.6.2021 );
 28. ODLOK o poimenovanju Obrtniške ulice in Ulice Josipa Palmeta na območju naselja Ig (Uradni list RS, št. 94/2021, z dne 11.6.2021 );
 29. ODLOK o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Ig (Uradni list RS, št. 94/2021, z dne 11.6.2021 );
 30. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa ŠPORTA v občini Ig za leto 2021 ; objavljeno na spletni strani občine 15.6.2021;
 31. JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja IG 14-3/SC ; objavljeno na spletni strani občine 15.6.2021; objavljeno v Mostiščar št. 04-05, maj junij 2021;
 32. RAZPIS za prosto strokovno – tehnično delovno mesto VZDRŽEVALEC IV ; objavljeno v Mostiščar št. 04-05, maj junij 2021;
 33. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig v letu 2021 objavljeno na spletni strani občine 26.5.2021;
 34. JAVNI RAZPIS o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Ig v letu 2021 objavljeno na spletni strani občine 2.7.2021;
 35. NAMERA o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe – 2021/9 parcele 352/14, 353/5 k. o. Ig; objavljeno na spletni strani občine 27.7.2021;
 36. ODLOK o porabi proračunske rezerve Občine Ig za leto 2021 (Uradni list RS, št. 115/2021, z dne 16.7.2021 );
 37. JAVNI RAZPIS o koriščenju Športne dvorane Ig v sezoni 2021/2022; objavljeno na spletni strani občine 12.8.2021;
 38.  INTERNO – SKLEP o delitvi stroškov v objektu CENTER IG, BANIJA 4 ;
 39. O D L O K  o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2021 (Uradni list RS, št. 161/2021, z dne 6. 10. 2021);
  40. SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 2022;(Uradni list RS, št. 199/2021, z dne 22. 12. 2021 );
  41. ODLOK o proračunu Občine Ig za leto 2022; (Uradni list RS, št. 199/2021, z dne 22. 12. 2021 );
  42. SKLEP  o določitvi cen programov vrtca v Javnem zavodu Vrtec Ig; (Uradni list RS, št. 199/2021, z dne 22. 12. 2021);
Skip to content