Katalog informacij javnega značaja 2020

 1. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2019-1; za zemljišče k.o. Tomišelj; objavljeno na spletni strani Občine Ig dne, 09. 01. 2019;
 2. Javni razpis priznanja 2019; objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 09. 01. 2019;
 3. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi občine Ig – INTERNO; objavljeno na oglasni deski Občine Ig, 16. 01. 2019;
 4. Javni razpis za sofinanciranje programov turistične dejavnosti v Občini Ig za leto 2019; objavljeno v Mostiščar 1/2019, javne objave 1/2019 dne, 14. 02. 2019;
 5. Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Ig v letu 2019; objavljeno v Mostiščar 1/2019, javne objave 1/2019 dne, 14. 02. 2019;
 6. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2019-2; objavljeno na spletni strani Občine Ig dne,  11. 03. 2019;
 7. Javni razpis za sofinanciranje  delovanje društev in njihovih programov s področja kmetijstva v Občini Ig v letu 2019; objavljeno v Mostiščar 2/2019, javne objave 2/2019 dne, 14. 03. 2019
 8. Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig, v letu 2019; objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 22. 03. 2019;
 9. Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ig, v letu 2019; objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 25. 03. 2019;
 10.  ODLOK o glasilu Občine Ig – popravljeno in prečiščeno besedilo;  (Uradni list RS, št. 17/2019, z dne, 22. 03. 2019);
 11.  ODLOK o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Ig; (Uradni list RS, št. 17/2019, z dne, 22. 03. 2019);
 12.  SKLEP o  ceni pomoči na domu v Občini Ig; (Uradni list RS, št. 17/2019, z dne, 22. 03. 2019);
 13.  SKLEP o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 1/2019; (Uradni list RS, št. 17/2019, z dne, 22. 03. 2019);
 14.  Letni program športa v Občini Ig za leto 2019; (Uradni list RS, št. 17/2019, z dne, 22. 03. 2019);
 15. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2019-3; objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 26. 3.2019;
 16. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2019-4; objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 26. 3.2019;
 17. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Ig; (Uradni list RS, št. 24/2019, z dne, 12. 04. 2019);
 18. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ig; (Uradni list RS, št. 24/2019, z dne, 12. 04. 2019);
 19. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ig, (Uradni list RS, št.  24/2019, z dne, 12. 04. 2019);
 20. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ig, (Uradni list RS, št. 24/2019, z dne,  12. 04. 2019);
 21. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ig,  (Uradni list RS, št. 26/2019, z dne,  26. 04. 2019);
 22. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2019-5; objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 8.5.2019;
 23. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2019-6; objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 8.5.2019;
 24. Javni razpis za sofinanciranje upokojenskega društva Občine Ig v letu 2019; objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 15. 05. 2019;
 25. Javni razpis za sofinanciranje mladinskih organizacij v Občini Ig v letu 2019; objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 15. 05. 2019;
 26. Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih organizacij v Občini Ig v letu 2019; objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 15. 05. 2019;
 27. Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2018; (Uradni list RS, št. 34/2019, z dne,  24. 05. 2019);
 28. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2019; (Uradni list RS, št. 34/2019, z dne,  24. 05. 2019);
 29. Sklep o potrditvi Elaborata o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019; (Uradni list RS, št. 34/2019, z dne,  24. 05. 2019);
 30. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019; (Uradni list RS, št. 34/2019, z dne,  24. 05. 2019);
 31. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ig; (Uradni list RS, št. 38/2019, z dne 14. 06. 2019);
 32. Javni razpis za sofinanciranje kmetijstva in razvoja podeželja v občini Ig za leto 2019; objavljeno v Mostiščar 5/2019, javne objave 3/2019 dne, 14. 06. 2019;
 33. Pravilnik o sredstvih za delo svetniški skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/2019, z dne 21. 06. 2019);
 34. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra; (Uradni list RS, št. 39/2019, z dne 21. 06. 2019);
 35. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 2/2019, (Uradni list RS, št. 39/2019, z dne 21. 06. 2019);
 36. PRAVILNIK o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Ig; (Uradni list RS, št. 39/2019, z dne 21. 06. 2019);
 37. Ugotovitvena odločba; objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 26. 06. 2019;
 38. Javni razpis za najem športne dvorane 2019-2020; objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 01.07. 2019;
 39. Odlok o javni gasilski službi v Občini Ig, (Uradni list RS, št. 46/2019, z dne 19. 07. 2019);
 40. S K L E P  o  spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig;  (Uradni list RS, št. 46/2019, z dne 19. 07. 2019);
 41. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2019-7; objavljena na spletni strani Občine Ig,  dne 26. 08. 2019;
 42. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2019-8; objavljena na spletni strani Občine Ig,  dne 25. 10. 2019;
 43. Javna dražba zemljišča k.o. Tomišelj objavljena na spletni strani Občine Ig,  dne 15. 10. 2019;
 44. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe -2019-9; objavljena na spletni strani Občine Ig,  dne 27. 11. 2019;
 45. Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne  gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ig; (Uradni list RS, št. 70/2019, z dne 29. 11. 2019);
 46. Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ig; (Uradni list RS, št. 70/2019, z dne 29. 11. 2019);
 47. S K L E P  o ukinitvi statusa javnega dobra 4/2019; (Uradni list RS, št. 70/2019, z dne 29. 11. 2019);
 48. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2019-10; objavljena na spletni strani Občine Ig,  dne 02. 12. 2019;
 49. O D L O K o priznanjih Občine Ig; (Uradni list RS, št. 77/2019, z dne 20. 12. 2019);
 50. Preklic javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zagotavljanje zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ig, ki je bil objavljen v Uradnem listuRS,št.70/19 z dne 29. 11. 2019;(Uradni list RS, št. 76/2019, z dne 20. 12. 2019);
 51. Preklic javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ig, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS,št.70/19 z dne29. 11. 2019;(Uradni list RS, št. 76/2019, z dne 20. 12. 2019);
 52. Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2020; objavljeno v Mostiščar 9/2019, uradne objave 5/2019 dne, 20. 12. 2019;
 53. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 2020; (Uradni list RS, št. 77/2019, z dne 20. 12. 2019);
 54. S K L E P  o začasnem financiranju Občine Ig v obdobju januar–marec, (Uradni list RS, št. 81/2019, z dne 27. 12. 2019);

 

Sklep o ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, (Uradni list RS, št.  5/2020, z dne 28. 01. 2020);