Katalog informacij javnega značaja 2018

 1. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva v občini Ig v letu 2018 ( Javni razpis kmetijstvo društva-2018);
 2. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kmetijstva in razvoja podeželja v občini Ig za leto 2018; Merila za prijavitelje na JR; Mostiščar št. 1, Uradne objave št. 1, februar 2018);
 3. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje prireditev v občini Ig v letu 2018 (Mostiščar št. 1, Uradne objave št. 1, februar 2018);
 4. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov turistične dejavnosti v občini Ig za leto 2018 (Mostiščar št. 1, Uradne objave št. 1, februar 2018);
 5. JAVNI RAZPIS za zbiranje prijav za športnika, športnico in ekipo leta 2017 (Mostiščar št. 1, Uradne objave št. 1, februar 2018);
 6. JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območij MA-4/SS in MA-1/SV – MATENA objavljeno na spletni spletni strani občine Ig, 1.3.2018 , 1.3.2018  in v Mostiščarju št. 2, marec 2018;
 7. NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe – 2018/1 za parc. št. 618/2, 123/18, 123/17, 191/78, 191/64, 123/13, 123/10, 123/20, 123/19 k.o. Iška vas; objavljeno na spletni strani občine Ig, 5. 3. 2018 ;
 8. NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe – 2018/2 za parc. št. 2274/10 k.o. Golo; objavljeno na spletni strani občine Ig, 7.3.2018 ;
 9. NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe – 2018/3 za parc. št. 1604/4 k.o. Iška vas; objavljeno na spletni strani občine Ig, 7.3.2018 ;
 10. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2018-4za parc. št. 1035/691 k.o. Golo, objavljeno na spletni strani Občin Ig, 4.4.2018;
 11. SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2018 parc. št. 2278/11, 2278/12, 2278/13, 2278/14, 2281/2 k.o. Golo in 2789/2, 2789/3 k.o. Ig (Uradni list RS, št. 17/2018, z dne 16. 3. 2018);
 12. SKLEP o imenovanje Občinske volilne komisije Občine Ig za obdobje 2018 – 2022 – OVK (Uradni list RS, št. 17/2018, z dne 16. 3. 2018 );
 13. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig , (Uradni list RS št. 19/2018);
 14. Pravilnost dela poslovanja Občine Ig- Revizijsko poročilo; (Računsko sodišče, 22. marec 2018);
 15. Končno poročilo o notranjem revidiranju Občine Ig, (marec 2018);
 16. Popravek odloka o priznanjih Občine Ig; (Mostiščar št. 3, Uradne objave št. 2,  april 2018);
 17. Popravek Sklepa o začetku priprave OPPN za del območja IG 01-9; (Mostiščar št. 3, Uradne objave št. 2,  april 2018);
 18. Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2018; ( objavljen na spletni strani Občine Ig dne, 26.04.2018);
 19. SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2018 parc. št. 2278/11, 2278/12, 2278/13, 2278/14, 2281/2 k.o. Golo in 2789/2, 2789/3 k.o. Ig (Uradni list RS, št. 17/2018, z dne 16.3.2018);
 20. ODLOK o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Ig; (Uradni list RS, št 31/2018 z dne, 4. 5. 2018);
 21. PRAVILNIK o sofinanciranju društev upokojencev v Občini Ig ; (Uradni list RS, št 31/2018 z dne, 4. 5. 2018);
 22. PRAVILNIK o sofinanciranju mladinskih in otroških programov v Občini Ig; (Uradni list RS, št 31/2018 z dne, 4. 5. 2018);
 23. Javni razpis o koriščenju Športne dvorane Ig v sezoni 2018/2019, (Mostiščar št. 5, Uradne objave št. 4, junij 2018);
 24. ODLOK o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2018, (Uradni list RS, št. 41/2018);
 25. ODLOK o določitvi volilnih enot za volitve članov v svete vaških skupnosti in o določitvi števila članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig  (Uradni list RS, št. 41/2018);
 26. Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe; objavljeno na spletni strani občine Ig, avgust 2018;
 27. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe-2018-6 za parc. št. 1311/11 k.o. Zapotok; objavljeno na spletni strani občine Ig, julija 2018
 28. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig; (Uradni list RS št. 51/2018);
 29. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Ig OPN Ig – 4 ( Uradni list RS št. 51/2018);
 30. Pravilnik o sprejemanju otrok v Vrtec Ig; (Uradni list RS, št. 65/2018);
 31. ODLOK o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2018 –2 (Uradni list RS, št. 65/2018, z dne 5.10.2018 );
 32. OBVESTILO o neizbranem kandidatu za delovno mesto strokovni sodelavec VII/1; objavljeno na spletni strani občine Ig, 2.10.2018;
 33. NAMERA o sklenitvi neposredne pogodbe – 2018/8 ; objavljeno na spletni strani občine Ig, 8.10.2018;
 34. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2018-9 za parc. št. 1857/20, 1857/21, 1857/13 k.o. Ig; objavljeno na spletni strani občine Ig, 10.10.2018;
 35. SKLEP o določitvi standardov hranjenja oz. varovanje volilnega materiala pri predčasnem glasovanju; objavljeno na spletni strani občine Ig, 5.11.2018;
 36. SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra 3/2018; 2272/38 k.o. 1708 Golo; (Uradni list RS, št. 74/2018, z dne 23.11.2018 );
 37. ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja IG01-9; (Uradni list RS, št. 74/2018, z dne 23.11.2018 );
 38. Javna dražba za prodajo nepremičnine ID znak parcela 1699 1286/7, Dobravica,  št. parcele (Uradni list  RS št. 66/2017 z dne, 24.11.2018);
 39. STRATEGIJA razvoja turizma v Občini Ig 2018 – 2027; objavljeno na spletni strani občine Ig, 6.11.2018;
 40.  NAMERA o oddaji stvarnega premoženja Občine Ig; objavljeno na spletni strani Občine Ig, december 2018;
 41. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2019 ( Uradni list RS, št. 79/2018);
 42. Javni razpis priznanja 2019; objavljeno na spletni strani Občine Ig, 20. 12. 2018;