Katalog informacij javnega značaja 2020

 1. Javna dražba za zemljišče št. 9/1 k.o. Vrbljene, objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 17.01.2020
 2. Sklep o ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu,  (Uradni list RS, št. 5/2020, z dne 28.01.2020);
 3. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2020-1; objavljeno na spletni strani občine 19.2.2020;
 4. ODLOK o proračunu Občine Ig za leto 2020 ; (Uradni list RS št. 12/2020 z dne 28.2.2020).
 5. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kmetijstva in razvoja podeželja v občini Ig za leto 2020; objavljeno na spletni strani občine 12.3.2020; (Mostiščar št. 2, Uradne objave št. 2, marec 2020).
 6. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje delovanja DRUŠTEV in njihovih programov s področja KMETIJSTVA v občini Ig v letu 2020; objavljeno na spletni strani občine 12.3.2020; (Mostiščar št. 2, Uradne objave št. 2, marec 2020).
 7. SKLEP o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območji KU-8 in KU-9 v Občini Ig; objavljeno na spletni strani občine marec 2020;  (Mostiščar št. 3, Uradne objave št. 3, april 2020).
 8. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig v letu 2020 ; objavljeno na spletni strani občine 12.3.2020;
 9. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov TURISTIČNE dejavnosti v Občini Ig za leto 2020; objavljeno na spletni strani občine 12.3.2020; (Mostiščar št. 2, Uradne objave št. 2, marec 2020).
 10. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje PRIREDITEV v Občini Ig v letu 2020; objavljeno na spletni strani občine 12.3.2020; (Mostiščar št. 2, Uradne objave št. 2, marec 2020).
 11. POZIV občanom sterilizacija in kastracija MAČK; objavljeno na spletni strani občine 12.3.2020; (Mostiščar št. 2, Uradne objave št. 2, marec 2020).
 12. SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2020 (Uradni list RS št. 15/2020 z dne 7.3.2020).
 13. SKLEP o sprejemu Odloka o koriščenju sredstev proračunske rezerve v letu 2020 po hitrem postopku – INTERNO.
 14. ODLOK o porabi proračunske rezerve za leto 2020 (Uradni list RS št. 29/2020 z dne 18.3.2020).
 15. SKLEP o zapori cest in parkirišč objavljeno na spletni strani občine 29.3.2020;
 16. JAVNI RAZPIS o sofinanciranju mladinskih in otroških programov v Občini Ig v letu 2020 objavljeno na spletni strani občine 15.4.2020;
 17. JAVNI RAZPIS o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Ig v letu 2020; objavljeno na spletni strani občine 15.4.2020;
 18. JAVNI RAZPIS o sofinanciranju društev upokojencev v Občini Ig v letu 2020; objavljeno na spletni strani občine 15.4.2020;
 19. JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnih prostorov v Centru Ig za opravljanje bančne dejavnosti v najem; objavljeno na spletni strani občine 12.2.2020;
 20. Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Ig za leto 2020; objavljeno na spletni strani občine 9.4.2020;
 21. NAVODILA ob vstopu v upravno stavbo Občine Ig; objavljeno na spletni strani občine 18.5.2020;
 22. ODLOK o prometnem režimu in varovanju narave in okolja na območju naravne vrednote Iški vintgar (Uradni list RS št. 82/2020 z dne 5.6.2020);
 23. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe-2020-2; objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne, 11.06.2020;
 24. Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2019; (Uradni list RS št. 91/2020 z dne 26.6.2020);
 25. SKLEP 1 o seznanitvi z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020 (Uradni list RS, št. 91/2020, z dne 26.6.2020 );
 26. SKLEP 2 o potrditvi Elaborata o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2019 (Uradni list RS, št. 91/2020, z dne 26.6.2020 );
 27. SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2020 (Uradni list RS št. 91/2020 z dne 26.6.2020).
 28. NAMERA o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe – 2020/2, parcela 732/20 k. o. Zapotok; objavljeno na spletni strani občine 11.6.2020.
 29. JAVNI POZIV PROMOTORJEM k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno – zasebnega partnerstva »Dom starejših občanov Ig«; objavljeno na spletni strani občine 4.6.2020; objavljeno na Portalu javnih naročil 4. 6. 2020;
 30. NAMERA o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe – 2020/4, parcela 2272/4, 2272/43 k.o. Golo; objavljeno na spletni strani občine 8.7.2020.
 31. NAMERA o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe – 2020/5, parcela 1035/704, 1035/702 k.o. Golo; objavljeno na spletni strani občine 8.7.2020.
 32. JAVNI RAZPIS o koriščenju Športne dvorane Ig v sezoni 2020/21; objavljeno na spletni strani občine 7.7.2020.
 33. ODLOK o javno – zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »DOM STAREJŠIH OBČANOV IN DNEVNI CENTER V OBČINI IG« (Uradni list RS, št. 108/2020, z dne 7.8.2020 );
 34. INTERNO –  INTERNI AKT o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov – INTERNO – ( PARKOMAT v Iškem vintgarju);
 35. POPRAVEK ODLOKA o Občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 14/2 Ig (Uradni list RS, št. 110/2020, z dne 14.8.2020 );
 36. OBVEZNA RAZLAGA ODLOKA o lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 14/2 Ig (Uradni list RS, št. 123/2020, z dne 18.9.2020 );
 37. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2020, (Uradni list RS, št. 123/2020);
 38. SKLEP o spremembah sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig (Uradni list RS, št.123/2020, z dne 18.9.2020 );
 39. SKLEP o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja IG 14-3/SC objavljeno na spletni strani občine 13. 10. 2020; (Mostiščar št. 7, Uradne objave št. 4, oktober 2020);
 40. NAMERA o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe – 2020/9, parcela 1612/5 k.o. Iška vas; objavljeno na spletni strani občine 20. 10. 2020;
 41. INTERNO – SKLEP o določitvi del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela ter časovnega obdobja opravljanja del in nalog v nevarnih pogojih dela – v obdobju razglašene epidemije COVID-19 od 19.10.2020 do 17.11.2020 – INTERNO in NAVODILA za izplačilo dodatka za nevarnost in obremenitve na podlagi 11. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor in Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (Ur. l. RS, št. 175/20);
 42. INTERNO –  SKLEP o določitvi del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela ter časovnega obdobja opravljanja del in nalog v nevarnih pogojih dela – v obdobju razglašene epidemije COVID-19 od 18.11.2020 do 18.12.2020 – INTERNO;
 43. NAMERA o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe – 2020/11, parcela 1773/8 k.o. Ig; objavljeno na spletni strani občine 24. 11. 2020;
 44. INTERNO – DRUŠTVA – SKLEP o spremembah pri izplačilu dotacij nevladnim organizacijam iz sredstev občine v letu 2020 – INTERNO;
 45. SKLEP o potrditvi cene POMOČ NA DOMU v Občini Ig za leto 2021 (Uradni list RS, št.195/2020, z dne 23.12.2020 );
 46. ODLOK o sofinanciranju letnega programa ŠPORTA v občini Ig (Uradni list RS, št.195/2020, z dne 23.12.2020 );
 47. ODLOK o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja OPPN IG 01-9 (Uradni list RS, št.195/2020, z dne 23.12.2020 );
 48. ODLOK o zbiranju komunalnih odpadkov v občini Ig (Uradni list RS, št.195/2020, z dne 23.12.2020 );
 49. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2021; (Uradni list RS, št. 200/2020);