Katalog informacij javnega značaja 2016

 1. INTERNO – PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Ig – INTERNO;
 2. SKLEP o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Ig (Mostiščar št. 1, Uradne objave št. 1, februar 2016);
 3. SKLEP o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 2016 (Mostiščar št. 1, Uradne objave št. 1, februar 2016);
 4.  SKLEP o začetku priprave OPPN za del območja SA/SS SARSKO parc. št. 1545/3 k.o. Dobravica (Mostiščar št. 1, Uradne objave št. 1, februar 2016);
 5. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov turistične dejavnosti v Občini Ig za leto 2016 (Mostiščar št. 1, Uradne objave št. 1, februar 2016));
 6. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje prireditev v Občini Ig v letu 2016 (Mostiščar št. 1, Uradne objave št. 1, februar 2016);
 7. NAJAVA Načrta razpolaganja z zemljišči za leto 2016 (OBVESTILO v Mostiščar št. 1, februar 2016);
 8. CENIK oglasnega prostora v MOSTIŠČAR-ju ( OBVESTILO v Mostiščar št. 1, februar 2016);
 9. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ig za programsko obdobje 2015–2020; (Uradni list RS št. 14/2016);
 10. Sklep o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer bolezni; (Uradni list RS št. 14/2016)
 11. JAVNI RAZPIS športnik-ekipa leta 2015 leta 2015; objavljen na spletni strani občine Ig, 22.02.2016
 12. Namera o ustanovitvi neposredne pogodbe in služnosti, 2016 objavljeno na spletni strani občine Ig, 15.03.2016 ;
 13. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kmetijstva in razvoj podeželja v občini Ig za leto 2016 (Mostiščar št. 2, Uradne objave št. 2, marec 2016);
 14. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig v letu 2016 (Mostiščar št. 2, Uradne objave št. 2, marec 2016)
 15. JAVNA DRAŽBA za prodajo nepremičnine parcele št. 2432/25 k.o. 1700 Ig (ID 1812295), ID znak 1700-2432/25-0 (Uradni list RS, št. 24/2016, z dne 1.4.2016 );
 16. NAČRT zaščite in reševanje ob potresu 2016 verzija 2.0, objavljeno na spletni strani, 15.04.2016;
 17. JAVNI RAZPIS za zbiranje prijav za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2016 (Mostiščar št. 3, Uradne objave št. 3 april 2016);
 18. SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2016 (Uradni list RS, št. 32/2016, z dne 6.5.2016 );
 19. SKLEP o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta za območje IG 16-2 koliščarska naselbina (Mostiščar št. 3, UO št. 3, april 2016);
 20. Poslovnik Občinskega sveta Občine Ig, (Uradni list RS, št. 36/2016);
 21. Statut Občine Ig, (Uradni list RS, št. 36/2016);
 22. Cenik parkirnina Iški Vintgar objavljeno na spletni strani Občine Ig;
 23. ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2015 (Uradni list RS, št. 32/2016, z dne 6.5.2016 );
 24. ODLOK o Rebalansu proračuna Občina Ig za leto 2016-1 (Uradni list RS, št. 32/2016, z dne 6.5.2016 );
 25. DOPOLNITEV PRAVILNIKA o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ig za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 32/2016, z dne 6.5.2016 );
 26. Namera o sklenitvi pogodbe Gržinić – objavljeno 12.05.2016
 27. Namera o sklenitvi pogodbe Smole –  objavljeno 12.05.2016
 28. Namera o sklenitvi pogodbe Kumše – objavljeno 12.05.2016
 29. Namera o sklenitvi pogodbe cesta Draga – objavljeno 18.05.2016
 30. Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva v občini Ig v letu 2016 (Mostiščar št. 4, UO št. 4, maj 2016);
 31. Javni razpis o koriščenju Športne dvorane Ig v sezoni 2016/2017 (Mostiščar št. 4, UO št. 4, maj 2016);
 32. Namera o ustanovitvi služnosti Purkat, -objavljeno 04.07.2016;
 33. Poslovnik Nadzornega odbora; 04.07.2016; objavljen na spletni strani Občine Ig 06.07.2016; ((Mostiščar, UO št. 6 , november 2016);
 34. Sklep o začetku priprave OPPN za del območja IG 11-3/SC RASTUKA II (Mostiščar, UO 5, september 2016);
 35. Načrt zaščite in reševanja ob potresu; (objavljeno na spletni strani september 2016);
 36. Namera o ustanovitvi neposredne pogodbe kz-2016-6, objavljeno na spletni strani Občine Ig  12.10.2016;
 37. Namera o ustanovitvi neposredne pogodbe kz-2016-7, objavljeno na spletni strani Občine Ig  12.10.2016;
 38. Namera o ustanovitvi neposredne pogodbe kz-2016-8, objavljeno na spletni strani Občine Ig  19.10.2016;
 39. Namera o ustanovitvi neposredne pogodbe kz-2016-9, objavljeno na spletni strani Občine Ig  10.11.2016;
 40. INTERNO – Sklep o določitvi višine plačila študentskega dela; – INTERNO;
 41. JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje SA-4/SS Sarsko – delPovzetek za javnostGrafika; objavljeno na spletni strani 18.11.2016; (Mostiščar, UO št. 6, november 2016);
 42. Sklep o začetku priprave OPPN za del območja IG01-9, (Mostiščar, UO št. 6, november 2016);
 43. Rebalans Občine Ig 2-2016, (Uradni list RS, št 74/2016);
 44. Sklep o začetku priprave OPPN za del območij Matena MA-4/SS in MA-1/SV,  (Mostiščar, UO št. 7, december 2016);
 45. Javni razpis za podelitev priznanj za leto 2017, (Mostiščar , UO št. 7, december 2016);
 46. Javni razpis za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe patronažnega varstva v Občini Ig – objavljeno na spletni strani Občine Ig 16.12.2016 in (Mostiščar, UO št. 7, december 2016);
 47. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2016, (Uradni list RS, št. 85/2016);
 48. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2017; (Uradni list RS, št. 85/2016);
 49. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2017; (Uradni list RS, št. 86/2016);