2015

 1. SKLEP o imenovanju podžupana Občine Ig KRNC TONE ( Uradni list RS, št. 3/2015, z dne 16.1.2015 );
 2. SKLEP o imenovanju podžupana Občine Ig TONI FRANC ( Uradni list RS, št. 3/2015, z dne 16.1.2015 );
 3. SKLEP o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem redu Občine Ig po kratkem postopku ( Uradni list RS, št. 2/2015, z dne 9.1.2015 );
 4. SKLEP o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2015 ( Uradni list RS, št. 5/2015, z dne 23.1.2015 );
 5. ODLOK o Spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu občine Ig – 2 ( Uradni list RS, št. 8/2015, z dne 6.2.2015 );
 6. JAVNO NAROČILO izvajanje storitev rednega obratovanja in tekočega vzdrževanja vodovodnih in kanalizacijskega sistema v Občini Ig, JN, 05.02.2015: JN775/2015;
 7. Javni razpis za zbiranje prijav za športnika, športnico in ekipo leta 2014, (Mostiščar št. 1, februar 2015, Uradne objave št. 01/2015);
 8. Javni razpis za sofinanciranje programov turistične dejavnosti v Občini Ig za leto 2015, (Mostiščar št. 1, februar 2015, Uradne objave št. 01/2015);
 9. Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Ig v letu 2015, (Mostiščar št. 1, februar 2015, Uradne objave št. 01/2015);
 10. Javno naročilo – Javno naročilo za izbiro izvajalca letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest na območju občine Ig, JN, 20.02.2015, številka objave: JN1172/2015;
 11. SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 2015 (Mostiščar št. 2, marec 2015, Uradne objave št. 02/2015) ;
 12. Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2015, ( Mostiščar št. 3, april 2015, Uradne objave št. 03/2015);
 13. Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa 2015, (Mostiščar št. 3, april 2015, Uradne objave št. 03/2015);
 14. SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2015 za parc. št. 2272/23, 2288/4 k.o. Golo in 2797/12 k.o. IG ( Uradni list RS, št. 21/2015, z dne 27.3.2015 );
 15. INTERNO – SKLEP o imenovanju članov izdajateljskega sveta občinskega glasila MOSTIŠČAR – INTERNO;
 16. INTERNO – SKLEP potrditev cene pomoči na domu v Občini Ig za leto 2015 – INTERNO;
 17. ODLOK o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju občine Ig ( Uradni list RS, št. 24/2015, z dne 10.4.2015);
 18. Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva v občini Ig v letu 2015 (Mostiščar št. 4, maj 2015, Uradne objave št. 4/2015) ;
 19. Javno naročilo – Avtobusni prevozi šolskih otrok v Občini Ig, objavljeno na portalu JN,  10.06.2015, številka objave: JN3852/2015;
 20. Javno naročilo – Vzdrževanje vodovodnih in kanalizacijskega sistema v občini Ig, objavljeno na portalu JN, 28.07.2015, številka objave: JN5090/2015;
 21. ODLOK o Podrobnih merilih in pogojih za območje IV-6/PM Iška vas po skrajšanem postopku ( Uradni list RS, št. 35/2015, z dne 22.5.2015 );
 22. SKLEP o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (Mostiščar št. 4, maj 2015, Uradne objave št. 4/2015) ;       Cenik Snaga;
 23. JAVNI RAZPIS o koriščenju Športne dvorane Ig v sezoni 2015/2016 (Mostiščar št. 4, maj 2015, Uradne objave št. 4/2015) ;
 24. ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2014 ( Uradni list RS, št. 35/2015, z dne 22.5.2015 );
 25. JAVNO NAROČILO prevozi šolskih otrok v Občini Ig, JN, 10.06.2015 3852/2015;
 26. ODLOK o Rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2015-1 ( Uradni list RS, št. 48/2015, z dne 3.7.2015 );
 27. ODLOK o grbu in zastavi Občine Ig (Uradni list RS, št. 48/2015, z dne 3.7.2015); (Mostiščar št. 6, september 2015, Uradne objave št. 5/2015) ;
 28. SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2015 (parcele po seznamu) (Uradni list RS, št. 49/2015, z dne 6.7.2015 );
 29. JAVNO NAROČILO vzdrževanje vodovodnih in kanalizacijskega sistema v Občini Ig, JN, 28.07.2015, JN5090/2015;
 30. OBJAVA – Razpis za prosto strokovno-tehnično delovno mesto za nedoločen s polnim (deljenim) delovnim časom in trimesečno poskusno dobo Vzdrževalec IV v Režijskem obratu občinske uprave Občine Ig (Mostiščar št. 4, maj 2015, Uradne objave št. 4/2015) ;
 31. Seznam uradnih oseb pooblaščene za odločanje v upravnih postopkih Občine Ig-2015 – INTERNO
 32. INTERNO – Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Ig – INTERNO ;
 33. INTERNO – Navodila za opravljanje dela preko polnega delovnega časa zaposlenih v občinski upravi Občine Ig -INTERNO;
 34. JAVNO NAROČILO za nakup električne energije, objavljeno na portalu JN, 28.10.2015, številka objave: JN7578/2015);
 35. ODLOK o Rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2015 – 2 (Uradni list RS, št. 98/2015, z dne 18.12.2015);
 36. SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra 3/2015 parcelna št. 2291/11 in 2291/12 k.o. Golo, 1487/21 in 1487/24 k.o. Dobravica (Uradni list RS, št. 98/2015, z dne 18.12.2015);
 37. SKLEP o ukinitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena parc. št. 1783/6 k.o. Iška Loka (Uradni list RS, št. 98/2015, z dne 18.12.2015);
 38. JAVNI razpis za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2016 (Mostiščar št. 9, december 2015, Uradne objave št. 6/2015);
 39. SKLEP o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem redu Občine Ig – OPN-3, (Mostiščar št. 9, december 2015, Uradne objave št. 6/2015);
 40. Odlok o sodelovanju in skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Ig, Velike Lašče in Vodice; Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesij za gospodarsko javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občin Cerklje na Gorenjskem, Ig, Velike Lašče in Vodice; Sklep o tarifnem sistemu obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki in CENIK SNAGA (Mostiščar št. 9, december 2015, Uradne objave št. 6/2015) ;
 41. Javna objava – ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, parcela št. 1783/6 k.o. Iška Loka;
 42. Namera o ustanovitvi neposredne pogodbe in služnosti-2016,več zemljišč;
 43. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2016, Proračun Občine Ig 2016, (Uradni list RS, št. 105/2015 z dne, 30.12.2015);
 44. Sklep o imenovanju nadzornega odbora Občine Ig – člani NO;
 45. Odlok o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Ig, (Uradni list RS, št. 106/2015 z dne, 30.12.2015);
 46. Pravilnik o spremembah Pravilnika o povračilu stroškov šolskega prevoza otrok s posebnimi potrebami, (Uradni list RS, št. 106/2015 z dne, 30.12.2015);
 47. Sklep o ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, (Uradni list RS, št. 106/2015 z dne, 30.12.2015);
 48. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2016, (Uradni list RS, št. 106/2015 z dne, 30.12.2015);
 49. Sklep o sofinanciranju varuha v Občini Ig, (Uradni list RS, št. 106/2015 z dne, 30.12.2015);
 50. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig, (Uradni list RS, št. 106/2015 z dne, 30.12.2015);