2014

Objave 2014

1. INTERNO – Sklep o določitvi cene najema doma v Zapotoku

2. SKLEP o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. 478/001/2014-013 za parcele v k.o. Ig, Dobravica, Zapotok, Iška Loka, Golo (Uradni list RS, št. 6/24. 1. 2014);

Ugotovitvena ODLOČBA 478/001/2014-021 za parcele št. 410/14, 410/2, 410/5, 2312/2, 177/3, 368/15, 2314/2, 2289/5, 2315/1, 2326/3, 2300/5, 491/4, 491/10, 2482/2, 346/14, 1818/5, 491/7, 490/5, 323/3, 323/5, 323/6, 323/8, 323/9 k.o. IG (objavljeno na spletni strani Občine Ig, www.obcina-ig.si , januar 2014);

Ugotovitvena ODLOČBA št. 478/001/2014-022 za parcele št. 467/6, 470/5 v k.o. DOBRAVICA (objavljeno na spletni strani Občine Ig, www.obcina-ig.si , januar 2014);

Ugotovitvena ODLOČBA št. 478/001/2014-023 za parcele št. 438/12, 753/8, 839/2, 438/13, 71, 753/5, 831/2, 831/9, 32/72, 32/73, 438/18, 438/19, 669/9, 647/1 v k.o. ZAPOTOK (objavljeno na spletni strani Občine Ig, www.obcina-ig.si , januar 2014);

Ugotovitvena ODLOČBA št. 478/001/2014-0124 za parcele št. 1405/1, 257, 1397/3, 191/2, 83/1, 81/4, 74/2 v k.o. TOMIŠELJ (objavljeno naspletni strani Občine Ig, www.obcina-ig.si , januar 2014);

Ugotovitvena ODLOČBA št. 478/001/2014-025 za parcele št. 1035/233, 450/1, 419/27, 419/14, 2254/110, 2105/18, 1444/46, 1447/81, 1809/5, 1447/82, , 1345/40, 1373/2, 185/3, 1444/48, 1447/84, 461/2, 1035/258, 453/1, 452/8, 1430/35, 2254/41 v k.o. GOLO (objavljeno na spletni strani Občine Ig, www.obcina-ig.si , januar 2014);

Ugotovitvena ODLOČBA št. 478/001/2014-026 za parcelo št. 345/3 v k.o. IŠKA LOKA (objavljeno na spletni strani Občine Ig, www.obcina-ig.si , januar 2014);

3.  SKLEP o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. 478/001/2014-014 za parcele v k.o. Ig, Iška Loka, Iška vas, Tomišelj, Golo, Zapotok (Uradni list RS, št. 6/24.1.2014 );

Ugotovitvena ODLOČBA št. 478/001/2014-027 za parcele št. 13, 15/2, 29/2, 22/4, 1815/2, 1815/1, 1832, 1826, 1858/1, 352/8, 474/2, 473/2, 474/4, 472/2, 680/2 v k.o. IG (objavljeno na spletni strani Občine Ig, www.obcina-ig.si, januar 2014);

Ugotovitvena ODLOČBA št. 478/001/2014-028 za parcele št. 1262/1, 1262/3, 1501/1 v k.o. IŠKA LOKA (objavljeno na spletni strani Občine Ig, www.obcina-ig.si , december 2013);

Ugotovitvena ODLOČBA št. 478/001/2014-029 za parcele št. 76/3, 967/33 v k.o. TOMIŠELJ (objavljeno na spletni strani Občine Ig, www.obcina-ig.si, januar 2014);

Ugotovitvena ODLOČBA št. 478/001/2014-030 za parcele št. 2254/88, 2105/13 v k.o. GOLO (objavljeno na spletni strani Občine Ig, www.obcina-ig.si, januar 2014);

Ugotovitvena ODLOČBA št. 478/001/2014-031 za parcele št. 725/2, 53, 757/24, 736/2, 56, 101/2, 837/49, 732/12, 725/2, 759/57, 759/74, 759/76 v k.o. ZAPOTOK (objavljeno na spletni strani Občine Ig, www.obcina-ig.si, januar 2014);

Ugotovitvena ODLOČBA št. 478/001/2014-032 za parcelo št. 136/8 k.o. IŠKA VAS (objavljeno na spletni strani Občine Ig, www.obcina-ig.si, januar 2014);

4.  JAVNO NAZNILO O javni razgrnitvi osnutka Odloka o podrobnih merilih in pogojih za območje IV-6/MP Iška vas po skrajšanem postopku (PMP), (Mostiščar št. 1, februar 2014, Uradne objave št. 01/2014);

5.   JAVNO NAZNANILO o ponovni javni razgrnitvi osnutka Odloka o podrobnih merilih in pogojih za območje IG-08-2/PP po skrajšanem postopku (PMP), (Mostiščar št. 1, februar 2014, Uradne objave št. 01/2014);

6.    JAVNI RAZPIS za zbiranje prijav za ŠPORTNIKA, ŠPORTNICO in EKIPO leta 2013  (Mostiščar št. 1, februar 2014, Uradne objave št. 01/2014);

7.   POPRAVEK PRAVILNIKA o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Ig (Mostiščar št. 1, februar 2014, Uradne objave št. 01/2014);

8.  JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov turistične dejavnosti v Občini Ig za leto 2014 (Mostiščar št. 1, februar 2014, Uradne objave št. 01/2014);

9.  JAVNI RAZPIS za sofinanciranje prireditev v letu 2014 (Mostiščar št. 1, februar 2014, Uradne objave št. 01/2014);

10.  SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 2014 (Mostiščar št. 1, februar 2014, Uradne objave št. 01/2014);

11. JAVNI RAZPIS za zbiranje prijav za sofinanciranje programov na področju ŠPORTA v letu 2014 (Mostiščar št. 2, marec 2014, Uradne objave št. 02/2014);

12. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig v letu 2014 (Mostiščar št. 2, marec 2014, Uradne objave št. 02/2014);

13. Javno NAROČILO za izbiro izvajalca za gradnjo “Večnamenskega igrišča Brest”, objavljeno na portalu dne, 04.03.2014 pod številko JN2510/2014;

14.  PRAVILNIK o oddajanju zemljišč v lasti Občine Ig v najem ali zakup ( Uradni list RS, št. 21/28.3.2014 );

15. SKLEP o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ig (Uradni list RS, št. 21/28.3.2014 );

16. ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda VRTEC IG – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 22/31.3.2014);

17. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje za projekt “Celovita ureditev območja centra naselja Ig, P+R parkirišče”, 04.03.2014 pod številko: JN2511/2014

18. SKLEP – Občina Ig je na svoji 23. Redni seji Občinskega sveta Občine Ig z dne 12.3.2014 sprejela SKLEP o potrditvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda VRTEC IG – uradno prečiščeno besedilo ;

19. O D L O K  o spremembah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ig (Uradni list RS, št. 24/2015)

20. SKLEP o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 24/4.4.2014 );

21. CENIK storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za redni odvoz odpadkov za Občino Ig (Uradni list RS, št. 24/4.4.2014 );

PRILOGA K CENIKU storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za redni odvoz odpadkov za Občino Ig (Uradni list RS, št. 24/4.4.2014);

IZVLEČEK CENIKA za obdelavo in odlaganje določenih vrst komunalnih odpadkov za Občino Ig (Uradni list RS, št. 24/4.4.2014);

22. SKLEP o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2014 (Uradni list RS, št. );

23. O D L O K  o podrobnih merilih in pogojih za območje urejanja IG 08-2/PP z dostopno cesto (Uradni list RS, št 27/2014)

24. Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva v občini Ig v letu 2014 (Mostiščar, april 2014)

25. Javni razpis za najem dvorane 2014 (Mostiščar, aprila 2014)

26. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe-nakup zemljišča za parcelno št.  1857/18 in  parc. št. 1857/22, k.o. Ig, (objavljeno na spletni strani Občine Ig, 30.05.2014);

27. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – nakup zemljišča za parcelno št.  1710/6 in parc. št. 1710/5, k.o. Golo (objavljeno na spletni strani Občine Ig, 30.05.2014);

28. Javni razpis: Most čez Iško v Iškem Vintgarju, objavljeno na Portalu javnih naročil pod zaporedno št. NMV 3966/2015;

29. Sklep o določitvi volišč in njihovih območij; objavljeno na spletni strani julija 2014;

29. Odlok o Proračunu Občine Ig za leto 2015 (Uradni list RS št. 94/2014);