2013

Katalog informacij javnega značaja – predpisi Občine Ig – 2013

 1. ODLOK o proračunu Občine Ig za leto 2013 (Uradni list RS št. 01/2013,04.01.2013);
 2. JAVNI RAZPIS za zbiranje prijav za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2013 (Mostiščar februar 2013, Uradne objave št. 1/2013);
 3. Spremembe Meril za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Ig(Mostiščar februar 2013, Uradne objave št. 1/2013);
 4. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig v letu 2013 (Mostiščar februar 2013, Uradne objave št. 1/2013) ;
 5. SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 2013 (Mostiščar februar 2013, Uradne objave št. 1/2013) ;
 6. SKLEP o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic (Mostiščar februar 2013, Uradne objave št. 1/2013) ;
 7. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje prireditev v občini Ig v letu 2013 (Mostiščar februar 2013, Uradne objave št. 1/2013) ;
 8. UGOTOVITVENI SKLEP, da je Jože Ciber dne 13.12.2012 pisno sporočil, da odstopa s funkcije Občinskega sveta Občine Ig in, da je naslednji kandidat na listi kandidatov neodvisne liste Izziv 2010 Zlatko Usenik (Mostiščar februar 2013, Uradne objave št. 1/2013) ;
 9. JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi osnutka Odloka o podrobnih merilih in pogojih za območje TO-4/SS Tomišelj po skrajšanem postopku (PMP) (Mostiščar februar 2013) ;
 10. SKLEP o začetku priprave Podrobnih meril in pogojev za območje IG-08-2 po skrajšanem postopku (Uradni list RS št. 12/2013, 7. 2. 2013);
 11. SKLEP o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2013 (Uradni list RS št. 15/2013, 18.02.2013);
 12. Javni razpis: Izgradnja kanalizacije, komunalnih priključkov in pločnik na Cesti na Kurešček. JN1813/2013,  Popis del
 13. Javna obravnava predloga Odloka o razglasitvi Kolišč na Igu za kulturni spomenik državnega pomena – Kolišča na Igu, EŠD 190 (Mostiščar februar 2013)
 14. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ig (Uradni list RS, št. 25/2013)
 15. Pravilnik o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Ig za leto 2013 ((Mostiščar, marec 2013)
 16. Javni razpis za sofinanciranje programov turistične dejavnosti v Občini Ig (Mostiščar, marec 2013)
 17. Sklep o začetku priprave Podrobnih meril in pogojev za območje IV-6/MP Iška vas po skrajšanem postopku (Uradni list RS, št. 25/2013)
 18. Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva v Občini Ig v letu 2013  (Mostiščar, april 2013)
 19. Javni razpis o koriščenju Športne dvorane Ig v sezoni 2013/2014, objavljeno na spletni strani Občine Ig, maj 2013
 20. Sklep o spremembah in dopolnitvah  Sklepa o začetku priprave Podrobnih meril in pogojev za območje IG-08-2 po skrajšanem postopku (Uradni list RS, št. 51/2013)
 21. Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka Odloka o podrobnih merilih in pogojih za območje IG-08-2/PP po skrajšanem postopku (PMP)
 22. Odlok o zaključnem računu proračunu Občine Ig za leto 2013 (Uradni list RS, št. 51/2013)
 23. Odlok o Rebalansu -1 proračuna Občine Ig za leto 2013 (Uradni list RS, št, 51/2013)
 24. SKLEP o ukinitvi javno dobro, parcelna št. 2790/12, 2790/13, 2790/15 k.o. Ig  (Uradni list RS, št. 70/2013)
 25. SKLEP o ukinitvi javno dobro, parcelna št. 1642/97 k.o.  Iška vas  ( Uradni list RS, št. 88/2013)
 26. ODLOK o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2013-2 (Uradni list RS, št. 95/2013)
 27. Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2014-2020 (Mostiščar november 2013, Uradne objave 5/2013)
 28. JAVNI RAZPIS za imenovanje odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika in uredniškega odbora Mostiščarja, glasila Občine Ig (Mostiščar november 2013, Uradne objave št. 5/2013)
 29. JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2014 (Mostiščar december 2013, Uradne objave št. 6/2013)
 30. Namera o sklenitvi 2013 G.S, (objavljeno na spletni strani Občine Ig 05.12.2013)
 31. Namera o sklenitvi 2013 Ž, (objavljeno na spletni strani Občine Ig 05.12.2013)
 32. POPRAVEK Odloka o prostorskem redu Občine Ig (Uradni list RS, št. 101/2013)
 33. ODLOK o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Ig,  (Uradni list RS, št. 104/2013)
 34. ODLOK o podrobnih merilih in pogojih za območje urejanja TO-4/SS Tomišelj, (Uradni list RS, št. 104/2013)
 35. SKLEP o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena  (Uradni list RS, št. 104/2013)
  Odločba grajeno javno dobro Ig 2013, objavljeno na spletni strani Občine Ig, 17.12.2013
  Odločba grajeno javno dobro Dobravico 2013, objavljeno na spletni strani Občine Ig, 17.12.2013
  Odločba grajeno javno dobro Golo 2013objavljeno na spletni strani Občine Ig, 17.12.2013
  Odločba grajeno javno dobro Iška Loka-Tomišelj -2013objavljeno na spletni strani Občine Ig, 17.12.2013
  Odločba grajeno javno dobro Zapotok -2013objavljeno na spletni strani Občine Ig, 17.12.2013
 36. SPREMEMBE Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig (Uradni list RS, št. 105/2013)
 37. SKLEP o ukinitvi javnega dobra parcelna številka 1606/5 – pot k.o. Iška vas (Uradni list RS, št.  /2013)
 38. JAVNO NAROČILO za izbiro izvajalca gradnje za “Sanacijo vodovoda v naseljih Brest, Matena Tomišelj, Strahomer – odsek Strahomer, rekonstrukcija javne razsvetljave Vrbljene”, razpis objavljen na Portalu e-naročanje dne, 24.12.2013, pod številko JN 16278/2013;
 39. ODLOK o proračunu Občine Ig za leto 2014  (Uradni list RS, št. 111/2013)