2012

Katalog informacij javnega značaja – predpisi Občine Ig – 2012

 1. INTERNO – Pravilnik o notranjih kontrolah
 2. Register tveganj
 3. Revizijska sled občine Ig za postopek načrtovanj
 4. Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
 5. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2272/21, 2294/2, vse k.o. Golo,(Uradni list RS št. 10, 10.2.2012)
 6. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Ig za leto 2012, (Mostiščar februar 2012, št. 1/2012)
 7. Javni razpis za zbiranje prijav za športnika, športnico in ekipo leta 2011, (Mostiščar februar 2012, št. 1/2012)
 8. Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Ig, (Mostiščar februar 2012, št. 1/2012)
 9. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe ( Vrbljene, Zapotok )
 10. Javni razpis za zbiranje prijav za Športnika, športnico in ekipo leta 2011 (Mostiščar februar 2012, st. 1/2012, Uradne objave st. 1/2012)
 11. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2011
 12. Javna dražba za prodajo stanovanjske hiše in gospodarskega poslopja na zemljišču s parc. št. 718/2, 718/1, 718/4, 718/3 k.o. Tomišelj na naslovu Brest 18, Ig; (Uradni list RS, št. 12/17.2.2012, str. 318 in 319)
 13. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1672/8, 1693/5, 1693/4, 1693/6 k.o. Vrbljene ( Uradni list RS, št. 12/17.2.2012 )
 14. Obvestilo o zaključenem javnem natečaju, objavljeno na spletni strani Občine Ig, www.obcina-ig.si, dne 20.2.2012
 15. Javni razpis za sofinanciranje letnih turističnih programov v Občini Ig za leto 2012 (Mostiščar marec 2012, št. 2/2012, Uradne objave št. 2/2012)
 16. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2012 (Uradni list RS, št. 21/19.3.2012)
 17. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ig (Uradni list RS, št. 24/30.3.2012 );
 18. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Ig (Uradni list RS, št. 24/30.3.2012
 19. Odlok o načinu upravljanja Športne dvorane Ig (Mostiščar april 2012, št. 3/2012, Uradne objave št. 3/2012) ;
 20. Pravilnik o uporabi Športne dvorane Ig (Mostiščar april 2012, št. 3/2012, Uradne objave št. 3/2012) ;
 21. Ceniki za koriščenje za Športno dvorano Ig: (Mostiščar april 2012, št. 3/2012, Uradne objave št. 3/2012)
 1. Ceniki za uporabo dvoran v občini Ig: (Mostiščar april 2012, št. 3/2012, Uradne objave št. 3/2012)
 1. Pravilnik za koriščenje prostorov v Dvorani Golo (Mostiščar april 2012, št. 3/2012, Uradne objave št. 3/2012)
 2. Merila za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Ig (Mostiščar april 2012, št. 3/2012, Uradne objave št. 3/2012)
 3. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti (Mostiščar april 2012, št. 3/2012, Uradne objave št. 3/2012)
 4. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Ig (Mostiščar april 2012, št. 3/2012, Uradne objave št. 3/2012)
 5. Javna dražba za prodajo stanovanjske hiše in gospodarskega poslopja na zemljišču s parc. št. 718/2, 718/1, 718/4, 718/3 k.o. Tomišelj na naslovu Brest 18, Ig (Uradni list RS, št. 26/6.4.2012), hkrati objavljeno na spletni strani občine Ig www.obcina-ig.si dne, 23.4.2012
 6. Javna dražba za prodajo stanovanja na naslovu Zagorica 5, Ig, številka stanovanja 16/II nadstropje, ID znak nepremičnine 1700-1261-31, posamezni del št. 31 v stavbi št. 1261 k.o. Ig (Uradni list RS, št. 26/6.4.2012); hkrati objavljeno na spletni strani občine Ig www.obcina-ig.si dne, 23.4.2012
 7. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 2272/21 k.o-Golo, Objavljeno na spletni strani Občine Ig, www.obcina-ig.si, dne 19.4.2012
 8. Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva v občini Ig v letu 2012 (Mostiščar april 2012, št. 3/2012 )
 9. Javni razpis o koriščenju Športne dvorane Ig v sezoni 2012/2013 (Mostiščar april 2012, št. 3/2012, Uradne objave št. 3/2012)
 10. Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig v letu 2012 (Mostiščar april 2012, št. 3/2012, Uradne objave št. 3/2012)
 11. Javni razpis za zbiranje prijav za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2012 (Mostiščar april 2012, št. 3/2012, Uradne objave št. 3/2012)
 12. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 31/30.4.2012)
 13. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2011 (Uradni list RS, št. 31/30.4.2012 )
 14. Odlok o Strategiji prostorskega razvoja občine Ig (Uradni list RS, št. 35/14.5.2012)
 15. Odlok o prostorskem redu občine Ig (Uradni list RS, št. 35/14.5.2012 )
 16. Načrt integritete; interni dokument Občine Ig, sprejet maj 2012
 17. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1755/1, 1755/4, 1755/5, 1755/6, 1755/7, 1755/8 k.o. Iška Loka ( Uradni list RS, št. 32/4.5.2012 )
 18. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi parc. št. 27/1, 27/2 k.o. Iška vas ( Uradni list RS, št. 32/4.5.2012 )
 19. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2012-1 (Uradni list RS, št. 32/4.5.2012)
 20. Odlok za podelitev koncesije za opravljanje obvezne GJS gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig (Uradni list RS, št. 35/14.5.2012 )
 21. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe ( Golo ), Objavljeno na spletni strani Občine Ig, www.obcina-ig.si, dne 21.6.2012
 22. Odlok o o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Ig (Uradni list RS , št 77/2012)
 23. Odlok  o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Ig (Uradni list RS , št 77/2012)
 24. Lokalni energetski koncept Občine Ig LEK