2011

Katalog informacij javnega značaja – predpisi Občine Ig – 2011

 1. INTERNO – Pravilnik  o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom v Občinski upravi Občine Ig;
 2. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2787/3 k.o. Ig; UL RS št. 9, 11.2.2011
 3. Javni razpis za zbiranje prijav za Športnika leta in ekipo leta 2010; Mostiščar februar 2011, št. 1/2011
 4. Javni razpis za sofinanciranje letnih turističnih programov v Občini Ig za leto 2011; Mostiščar marec 2011, št. 2/2011
 5. Razpis naknadnih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig; Mostiščar marec 2011, št. 2/2011
 6. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ig; UL RS št. 22, 25.3.2011
 7. Javni razpis za zbiranje prijav za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2011; Mostiščar april 2011, št. 3/2011
 8. Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig v letu 2011; Mostiščar april 2011, št. 3/2011
 9. Pravilnik o sofinanciranju prireditev v Občini Ig; Mostiščar april 2011, št. 3/2011
 10. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ig Krnc Tone (Uradni list RS št. 33, 3.5.2011);
 11. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ig Toni Franc (Uradni list RS št. 33, 3.5.2011)
 12. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2010 (Uradni list RS št. 34, 6.5.2011)
 13. Javni razpis o koriščenju Športne dvorane Ig v sezoni 2011/2012 (Mostiščar maj 2011, št. 4/2011, Uradne objave št. 2/2011)
 14. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2105/23, 2105/24, 2272/13, 2272/14 k.o. Golo (Uradni list RS št. 40, 27.5.2011)
 15. Razveljavitev odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo petih stanovanjskih objektov v območju VS 17/4 Golo m.e. 2a (Uradni list RS št. 40, 27.5.2011)
 16. Sklep v Občinski upravi Občine Ig se za posredovanje Informacij javnega značaja določijo najvišje cene materialnih stroškov
 17. Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva v občini Ig v letu 2011 (Mostiščar junij 2011, št. 5/2011, Uradne objave št. 3/2011)
 18. Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Ig; Mostiščar april 2011, št. 3/2011
 19. Odlok o turistični taksi v Občini Ig; (Mostiščar september 2011, št. 6/2011, Uradne objave št. 4/2011)
 20. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 1-2011 (Uradni list RS št. 47, 17.6.2011)
 21. Sklep o določitvi cene najema prostora za gostinski vrt – Interno (v občinskem arhivu)
 22. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2-2011 (Uradni list RS št. 63, 8.8.2011)
 23. Popravek odloka o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2011 (Uradni list RS št. 68, 31.8.2011)
 24. Javni razpis za dodeljevanje socialnih pomoči v letu 2011; (Mostiščar oktober 2011, št. 7/2011)
 25. Javna dražba za prodajo nepozidanega stavbnega zemljišča parc. št. 618//3 v izmeri 838 m2 k.o. Iška vas (Uradni list RS št. 76, 30.9.2011)
 26. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1331/16, 1331/10, 1331/11 k.o. Zapotok (Uradni list RS št. 94, 25.11.2011)
 27. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2011-3 (Uradni list RS št. 97, 2.12.2011)
 28. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 2012; (Mostiščar december 2011, št. 9/2011, Uradne objave št. 00/2011)
 29. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Ig; (Mostiščar december 2011, št. 9/2011, Uradne objave št. 5/2011)
 30. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica (Uradni list RS št. 103, 16.12.2011)
 31. Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2012; (Mostiščar december 2011, št. 9/2011, Uradne objave 5/2011)
 32. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2012 (Uradni list RS št. 106, 27.12.2011)
 33. Pravilnik o notranjih kontrolah z Registrom tveganj in Revizijsko sledjo – Interno
 34. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – Ristič – objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne 22.12.2011
 35. Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – Tomišelj, Zapotok, Ig – objavljeno na spletni strani Občine Ig, dne 22.12.2011