2010

Katalog informacij javnega značaja – predpisi Občine Ig – 2010

 1. Sklep o določitvi cene enkratne uporabe večnamenske dvorane Centra Ig v lasti Občine Ig
 2. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Vrtec Ig; UL RS št. 4, 22.1.2010;
 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 14/2; UL RS št. 7, 29.1.2010;
 4. Javni razpis za zbiranje prijav za Športnika leta in Ekipo leta 2009; Mostiščar februar 2010, št. 1/2010;
 5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo petih stanovanjskih objektov v območju VS 17/4 Golo m.e. 2a; UL RS št. 13, 22.2.2010;
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o glasilu Občine Ig; UL RS št. 13, 22.2.2010;
 7. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov; UL RS št. 13, 22.2.2010;
 8. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2010; UL RS št. 13, 22.2.2010;
 9. Sklep o načinu izračuna cen storitev gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov; UL RS št. 13, 22.2.2010;
 10. Sklep o izvajanju obvezne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ig; UL RS št. 13, 22.2.2010;
 11. Sklep Občinski svet Občine Ig potrjuje Cenik oglasov in popuste ob naročilu več zaporednih oglasov v Mostiščarju; Mostiščar marec 2010, št. 2/2010;
 12. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ig: UL RS št. 23, .3.2010 in popravek sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ig; UL RS št. 29, 9.4.2010;
 13. Občina Škofljica Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN ŠKOFLJICA IN IG« ; UL RS št. 23, 22.3.2010;
 14. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2010; UL RS št. 25, 26.3.2010;
 15. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2805 k.o. Ig; UL RS št. 31, 16.4.2010;
 16. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2799/4 k.o. Ig; UL RS št. 31, 16.4.2010;
 17. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1495/4 k.o. Dobravica; UL RS št. 31, 16.4.2010;
 18. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1721/5 k.o. Dobravica; UL RS št. 31, 16.4.2010;
 19. Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig v letu 2010; Mostiščar april 2010, Uradne objave št. 1/2010;
 20. Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij v občini Ig v letu 2010; Uradne objave Mostiščar april 2010, št. 1/2010
 21. Javni razpis za zbiranje prijav za sofinanciranje programov na področju Športa v letu 2010; Uradne objave Mostiščar april 2010, št. 1/2010;
 22. Javni razpis za sofinanciranje letnih turističnih programov v Občini Ig za leto 2010; Uradne objave Mostiščar april 2010, št. 1/2010;
 23. Javni razpis za zbiranje prijav za organizacijo in izvedbo rednih in izrednih prireditev v letu 2010 v občini Ig; Uradne objave Mostiščar april 2010, št. 1/2010;
 24. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Ig za leto 2010; Uradne objave Mostiščar april 2010, št. 1/2010;
 25. Javni razpis za dodeljevanje sredstev za programe na področju kmetijstva v občini Ig v letu 2010; Uradne objave Mostiščar april 2010, št. 1/2010;
 26. Javna dražba za prodajo stavbnega zemljišča parcele št. 1642/49 – travnik – 602 m2, ki je vpisana pri vl. št. 948, k.o. Iška vas; UL RS št. 33, 23.4.2010;
 27. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2295/2 k.o. Golo; UL RS št. 38, 14.5.2010;
 28. Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v Občini Ig v letu 2010; Uradne objave Mostiščar maj 2010, št. 2/2010;
 29. Obvestilo o objavi na Portalu javnih naročil 17.5.2010, oznaka naročila je NMV198/2010 – dograditev kanalizacije v naselju Ig – Čevljarska ulica ;
 30. Pravilnik o prepovedi diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu; Obvestilo delavcem
 31. Javna dražba za prodajo nepozidanih stavbnih zemljišč parcele št. 618/2 – sadovnjak – 475 m2, p.št. 618/3 – sadovnjak – 838, p.št. 618/4 – sadovnjak – 1471 m2, m2, ki so vpisane pri vl. št. 681, k.o. Iška vas; UL RS št. 42, 28.5.2010;
 32. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2807/4 k.o. 1700 Ig; UL RS št. 49, 18.6.2010;
 33. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1783/3 in 1783/2 k.o. 1701 Iška Loka; Uradni list RS št. 49, 18.6.2010;
 34. Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva v občini Ig v letu 2010; Uradne objave Mostiščar junij 2010, št. 3/2010;
 35. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2009; UL RS št. 50, 24.6.2010;
 36. Odlok o Rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2010; UL RS št. 50, 24.6.2010;
 37. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za priključitev nove vrtine v vodovodni sistem Golo – Zapotok; UL RS št. 50, 24.6.2010;
 38. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ig; UL RS št. 50, 24.6.2010 ;
 39. Odlok o glasilu Občine Ig – popravljeno in prečiščeno besedilo; UL RS št. 50, 24.6.2010;
 40. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami; UL RS št. 50, 24.6.2010;
 41. Javni razpis o koriščenju Športne dvorane Ig v sezoni 2010/2011; Uradne objave Mostiščar junij 2010, št. 3/2010;
 42. Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Ig
 43. Razpis – Redne Volitve članov vaških skupnosti nas območju Občine Ig; UL RS št. 62, 30.7.2010;
 44. Javno naročilo – Novogradnja dovozne ceste mimo KZ (Gasilska cesta) s priključkom na državno cesto Škofljica – Ig R3 728/1148; Portal JN6537/2010;
 45. Javno naročilo – Izgradnja vodovoda Ledine v Škriljah; Portal JN6969/2010;
 46. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1331/11-pot, 1331/10-pot, 1331/9, 1331/8-pot, 1331/7-pot k.o. 1712 Zapotok; UL RS št. 71, 6.9.2010;
 47. Javni razpis za dodeljevanje socialnih pomoči v letu 2010; Uradne objave Mostiščar september 2010, št. 4/2010;
 48. Javni razpis o dodeljevanju sredstev za perspektivne posameznike na področju športa in kulture v Občini Ig v letu 2010; Uradne objave Mostiščar september 2010, št. 4/2010;
 49. Odlok o Rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2010-2; UL RS št. 81, 15.10.2010;
 50. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ig; UL RS št. 90, 12.11.2010;
 51. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Ig; UL RS št. 90, 12.11.2010;
 52. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1332/2-pot k.o. 1712 Zapotok; UL RS št. 94, 26.11.2010;
 53. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1462/4 in 1462/7-pot k.o. 1699 Dobravica; UL RS št. 94, 26.11.2010;
 54. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2278-pot k.o. 1708 Golo; UL RS št. 94, 26.11.2010;
 55. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1349/7-pot k.o. 1708 Zapotok; UL RS št. 97, 3.12.2010;
 56. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2011; UL RS št. 102, 17.12.2010;
 57. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Ig za leto 2011; UL RS št. 102, 17.12.2010;
 58. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2277/1-pot k.o. 1708 Golo; UL RS št. 107, 29.12.2010;
 59. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 2011; Uradne objave Mostiščar december 2010, št. 5/2010;
 60. Odlok o priznanjih Občine Ig; Uradne objave Mostiščar december 2010, št. 5/2010;
 61. Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ig v letu 2011; Uradne objave Mostiščar december 2010, št. 5/2010;
 62. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2011 Golo; UL RS št. 110, 31.12.2010;