2008

Katalog informacij javnega značaja – predpisi Občine Ig – 2008

 1. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Ig za leto 2009; UL RS Št. 125, 30.12.2008
 2. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2009; UL RS Št. 125, 30.12.2008
 3. Sklep o ukinitvi javnega dobra;UL RS Št. 119, 19.12.2008
 4. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ig za leto 2009; Uradne objave Mostiščar Št. 7/2009, december 2008
 5. Razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2009; Uradne objave Mostiščar Št. 7/2009
 6. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2008; UL RS Št. 116, 09.12.2008
 7. Javna dražba za prodajo parc. Št. 1488/3 in 1488/4 k.o. Golo; UL RS, Št. 112, 28.11.2008
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat; UL RS, Št. 105, 7.11.2008
 9. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig; UL RS Št. 103, 30.10.2008
 10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ig; UL RS Št. 103, 30.10.2008
 11. Sklep o ukinitvi javnega dobra;UL RS Št. 91, 26.09.2008
 12. Javni razpis za dodeljevanje socialnih pomoči v letu 2008; Uradne objave Mostiščar Št. 6/2008, september 2008
 13. Javni razpis za dodeljevanje sredstev za programe na področju kmetijstva v občini Ig v letu 2008 pomoč za plačilo zavarovalnih premij; Uradne objave Mostiščar Št. 6/2008, september 2008
 14. Javni razpis o dodeljevanju sredstev za perspektivne posameznike na področju športa in kulture v občini Ig v letu 2008; Mostiščar avgust 2008, Št. 6
 15. Sklep o ukinitvi javnega dobra; UL RS Št. 85, 29.08.2008
 16. Sklep o ukinitvi javnega dobra;UL RS Št. 82, 14.08.2008
 17. Javni razpis o koriščenju športne dvorane Ig v sezoni 2008/09; Uradne objave Mostiščar Št. 5/2008
 18. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2008; UL RS Št. 61, 16.06.2008
 19. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ig; UL RS Št. 61, 16.06.2008
 20. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig; UL RS Št. 61, 16.06.2008
 21. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2007; UL RS Št. 61, 16.06.2008
 22. Javna dražba za prodajo stavbnega zemljišča parc. Št. 618 k.o. Iška vas (Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb); UL RS, Št. 59, 13.6.2008
 23. Javno naročilo Po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ZJN 2 Javni razpis Gradnja Rekonstrukcija cest na območju Občine Ig za leto 2008 Obvestilo – Portal javnih naročil z dne 12.6.2008, Št. objave JN4798/2008
 24. Javni razpis sofinanciranja socialnih in humanitarnih programov v občini Ig v letu 2008; Uradne objave Mostiščar Št. 4/2008, maj 2008
 25. Obvestilo: Izbor za Najlepši kraj in najlepšo hišo, kmetijo v občini Ig v letu 2008; Uradne objave Mostiščar Št. 4/2008, maj 2008
 26. Obvestilo-javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in mladine v Občini Ig; UL RS, Št. 47, 16.5.2008
 27. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ig; UL RS Št. 32, 31.03.2008
 28. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ig; UL RS Št. 32, 31.03.2008
 29. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata; UL RS Št. 32, 31.03.2008
 30. Obvestilo o popravku X. člena Javnega razpis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja turizma in gostinstva v občini Ig v letu 2008
 31. Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig v letu 2008; Uradna objava Mostiščar Št. 3/2008, april 2008
 32. Javni razpis za zbiranje prijav za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2008 Uradna objava Mostiščar Št. 3/2008, april 2008
 33. Javno zbiranje ponudb za prodajo parc. Št. 1112/4 k.o. Iška vas; UL RS, Št. 25, 14.3.2008
 34. Obvestilo kmetovalcem o zaprtju javnega razpisa za dodeljevanje sredstev za programe na področju kmetijstva v občini Ig v letu 2008; Uradne objave Mostiščar Št. 2/2008, marec 2008
 35. Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij v občini Ig v letu 2008; Uradne objave Mostiščar Št. 2 /2008, marec 2008
 36. Javni razpis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja turizma in gostinstva v občini Ig v letu 2008; Uradne objave Mostiščar Št. 2 /2008, marec 2008
 37. Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva v občini Ig v letu 2008; Uradne objave Mostiščar Št. 2/2008, marec 2008
 38. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2008; UL RS Št. 18, 22.02.2008
 39. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ig; UL RS Št. 18, 22.02.2008
 40. Javni razpis za zbiranje prijav za organizacijo in izvedbo rednih in izrednih prireditev v letu 2008 v občini Ig; Uradne objave Mostiščar Št. 1 /2008, februar 2008
 41. Javni razpis za zbiranje prijav za Športnika leta in Ekipo 2007; Uradne objave Mostiščar Št. 1/2008, februar 2008
 42. Javni razpis: Dobava in montaža tehnološke opreme za razdeljevalno kuhinjo javno naročilo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ZJN-2 (Portal javnih naročil z dne 25.1.2008, Št. objave JN518/2008);
 43. Javni razpis za dodeljevanje sredstev za programe na področju kmetijstva v občini Ig v letu 2008; Uradne objave Mostiščar Št. 1 /2008, februar 2008
 44. Javni razpis za sofinanciranje letnih turističnih programov v Občini Ig za leto 2008; Uradne objave Mostiščar Št. 1/2008, februar 2008;
 45. Načrt zaščite in reševanja ob poplavi-2008; (objavljen na oglasni deski Občine Ig in na spletni strani; januar 2008);
 46. Odlok o razglasitvi Žage domačije Iška 14 ter jezu in mlinščice potoka Iška za kulturni spomenik lokalnega pomena; UL RS Št. 1, 04.01.2008