2007

Katalog informacij javnega značaja – predpisi Občine Ig – 2007

 1. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig; UL RS Št. 124, 28.12.2007
 2. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Ig za leto 2008; UL RS Št. 124, 28.12.2007
 3. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2008; UL RS Št. 124, 28.12.2007
 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki; UL RS Št. 124, 28.12.2007
 5. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode; UL RS Št. 124, 28.12.2007
 6. Sprememba in dopolnitve Statuta Občine Ig; UL RS Št. 124, 28.12.2007
 7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2007; UL RS Št. 122, 28.12.2007
 8. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2008; UL RS Št. 120, 27.12.2007
 9. Obvestilo o najavi objave Javnega razpisa za podelitev koncesije; UL RS, Št. 118, 21.12.2007
 10. Spremembe Pravilnika za dodelitev sredstev zbranih na dobrodelnih akcijah v Občini Ig; Mostiščar december 2007, Št. 10, Uradne objave Št. 6/2007; z dne 8.12.2005
 11. Spremembe Pravilnika za dodelitev sredstev zbranih na dobrodelnih akcijah v Občini Ig; Mostiščar december 2007, Št. 10, Uradne objave Št. 6/2007
 12. Javni razpis za dodelitev sredstev zbranih na dobrodelnem koncertu v občini Ig; Mostiščar december 2007, Št. 10, Uradne objave Št. 6/2007
 13. Razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2008; Mostiščar december 2007, Št. 10, Uradne objave Št. 6/2007
 14. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ig za leto 2008; UL RS Št. 112, 07.12.2007
 15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča; UL RS Št. 112, 07.12.2007
 16. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja VS 16/4-1 Tomišelj, m.e. 2A; UL RS Št. 112, 07.12.2007
 17. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Ig; UL RS Št. 112, 07.12.2007
 18. Odlok o oskrbi s pitno vodo; UL RS Št. 112, 07.12.2007
 19. Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v Centru Ig za opravljanje gostinske in trgovinske dejavnosti v najem; Mostiščar november 2007, Št. 9, Uradne objave Št. 5/2007
 20. Sklep o ukinitvi javnega dobra Ig;UL RS Št. 99, 30.10.2007
 21. Javna objava seznama kandidatov in list kandidatov za svete vaških skupnosti; Mostiščar oktober 2007, Št. 8;
 22. Javni razpis za dodeljevanje sredstev za programe na področju kmetijstva v občini Ig v letu 2007; Mostiščar oktober 2007, Št. 8, Uradne objave Št. 4/2007
 23. Javni razpis za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja turizma in gostinstva v Občini Ig v letu 2007; UL RS, Št. 45, 19.10.2007
 24. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja turizma in gostinstva v Občini Ig; UL RS Št. 95, 19.10.2007
 25. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ig za programsko obdobje 2007-2013; UL RS Št. 89, 02.10.2007
 26. Javni razpis za dodelitev sredstev, zbranih na dobrodelnem koncertu v občini Ig; Mostiščar september 2007, Št. 7
 27. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2007; UL RS Št. 89, 02.10.2007
 28. Javna dražba za prodajo stavbnega zemljišča parc. Št. 618 k.o. Iška vas; UL RS, Št. 88, 28.9.2007
 29. Javna dražba za prodajo stavbnega zemljišča parc. Št. 1488/1 k.o. Golo; UL RS, Št. 88, 28.9.2007
 30. Popravek sklepa o ukinitvi javno dobro parc. Št. 1489/4, 1488/4 k.o. Dobravica; UL RS, Št. 80, 4.9.2007
 31. Odlok o programu opremljanja za gradnjo na območju občinskega lokacijskega načrta za poslovno obrtno cono v območju urejanja VP 14/2 Ig; UL RS Št. 79, 31.08.2007
 32. Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 14/2 Ig; UL RS Št. 79, 31.08.2007
 33. Razpis naknadne volitve članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig; Mostiščar avgust 2007, Št. 6;
 34. Javni razpis za dodeljevanje socialnih pomoči v letu 2007; Mostiščar avgust 2007, Št. 6
 35. Popravek sklepa o javni razgrnitvi Okoljskega poročila za Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig in Presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja za Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig in Prostorskega reda Občine Ig; UL RS, Št. 67, 27. 7. 2007
 36. Sklep o javni razgrnitvi Okoljskega poročila za Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig in Presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja za Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig in Prostorskega reda Občine Ig; UL RS Št. 66, 24.07.2007
 37. Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v občini Ig v letu 2007; Mostiščar junij 2007, Št. 5, Uradne objave Št. 3/2007
 38. Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij v občini Ig v letu 2007; Mostiščar junij 2007, Št. 5, Uradne objave Št. 3/2007
 39. Javni razpis za dodeljevanje sredstev za perspektivne posameznike na področju športa in kulture v občini Ig v letu 2007; Mostiščar junij 2007, Št. 5, Uradne objave Št. 3/2007
 40. Javni razpis za uporabo športne dvorane Ig v sezoni 2007/08; Mostiščar junij 2007, Št. 5, Uradne objave Št. 3/2007
 41. Javno naročilo Rekonstrukcija in gradnja prizidka k obstoječi podružnični šoli Golo; UL Evropske unije, UL RS, Št. 51, 8.6.2007
 42. Javni razpis za zbiranje prijav za organizacijo rednih in izrednih prireditev v letu 2007 v občini Ig; Mostiščar maj 2007, Št. 4, Uradne objave Št. 2/2007
 43. Pravilnik o sofinanciranju prireditev v občini Ig; Mostiščar maj 2007, Št. 4, Uradne objave Št. 2/2007
 44. Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ig v letu 2007; Mostiščar maj 2007, Št. 4, Uradne objave Št. 2/2007
 45. Spremembe pravilnika o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti; Mostiščar maj 2007, Št. 4, Uradne objave Št. 2/2007
 46. Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva v občini Ig v letu 2007; Mostiščar maj 2007, Št. 4, Uradne objave Št. 2/2007
 47. Javni razpis za sofinanciranje letnih turističnih programov v občini Ig za leto 2007; Mostiščar maj 2007, Št. 4, Uradne objave Št. 2/2007
 48. Pravilnik za sofinanciranje letnih turističnih programov v občini Ig; Mostiščar maj 2007, Št. 4, Uradne objave Št. 2/2007
 49. Javno naročilo šolski prevozi storitev prevoza otrok; UL Evropske unije; UL RS, Št. 45, 25.5.2007
 50. Sklep o sprejetju programa opremljanja zemljišč za gradnjo v območju urejanja VS 16/5 Vrbljene, stanovanjske hiše v m.e. 2D; UL RS Št. 43, 18.05.2007
 51. Sklep o sprejetju programa opremljanja zemljišč za gradnjo v območju urejanja VS 16/4-1 Verteh, m.e.2A/1; UL RS Št. 43, 18.05.2007
 52. Javno naročilo Izgradnja zdravstvene postaje z lekarno, knjižnico in lokali investitor Center Ig; UL Evropske unije in UL RS, Št. 43, 18.5.2007
 53. Sklep o javni razgrnitvi Okoljskega poročila za območje občinskega lokacijskega načrta VP 14/2 Ig z revizijo; UL RS Št. 38, 26.04.2007
 54. Javna dražba za prodajo stavbnega zemljišča parc. Št. 1857/2 k.o. Ig; UL RS, Št. 38, 26.4.2007
 55. Javna dražba za prodajo stavbnega zemljišča parc. Št. 302/2 k.o. Ig; UL RS, Št. 38, 26.4.2007
 56. Javna dražba za prodajo stavbnega zemljišča parc. Št. 659/1 k.o. Zapotok; UL RS, Št. 38, 26.4.2007
 57. Javna dražba za prodajo stavbnega zemljišča parc. Št. 1462/1 k.o. Golo; UL RS, Št. 38, 26.4.2007;
 58. Javna dražba za prodajo stavbnega zemljišča parc. Št. 1488/1 k.o. Golo; UL RS, Št. 38, 26.4.2007
 59. Sklep o ukinitvi javnega dobra; UL RS Št. 37, 23.04.2007
 60. Sklep o ukinitvi javnega dobra; UL RS Št. 37, 23.04.2007
 61. Sklep o ukinitvi javnega dobra; UL RS Št. 37, 23.04.2007
 62. Sklep o ukinitvi javnega dobra; UL RS Št. 37, 23.04.2007
 63. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2007 Ig; UL RS Št. 37, 23.04.2007
 64. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2006; UL RS Št. 37, 23.04.2007
 65. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov; Mostiščar April 2007, Št. 3 Uradne objave 1 2007
 66. Javni razpis za imenovanje odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika in uredniškega odbora Mostiščarja, glasila Občine Ig; Mostiščar april 2007, Št. 3, Uradne objave Št. 1/2007
 67. Popravek objave v Uradnem listu v Javnem razpisu za izgradnjo zdravstvene postaje z lekarno, knjižnico in lokali; UL RS, Št 29, 30.03.2007
 68. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2007; UL RS Št. 29, 30.03.2007
 69. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ig; UL RS Št. 27, 26.03.2007
 70. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ig; UL RS Št. 27, 26.03.2007
 71. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Ig; UL RS Št. 27, 26.03.2007
 72. Javni razpis za izgradnjo zdravstvene postaje z lekarno, knjižnico in lokali javno naročilo Center Ig; UL RS, Št 26, 23.3.2007
 73. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje VP 14/2 Ig (poslovna cona Ig); UL Št. 17, 26.02.2007
 74. Javni razpis za zbiranje prijav za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2007
 75. Razveljavitev javnega razpisa za izbiro izvajalca izdelave investicijsko tehnične dokumentacije, objavljen v UL RS, Št. 118 z dne 17.11.2006 pod Številko objave Ob-31675/06; UL RS, Št 3, 12.1.2007
 76. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora Občine Ig; UL RS Št. 3, 12.01.2007
 77. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v občini Ig za leto 2007; UL RS, Št 3, 12.1.2007 in Mostiščar Št. 1/2007;
 78. Javni razpis za zbiranje za športnika leta in ekipo leta 2006; Mostiščar Št. 1/2007
 79. Druga prostorska konferenca za pripravo SPRO in PRO Ig; Mostiščar Št. 1/2007
 80. Javna razgrnitev osnutka Strategije prostorskega razvoja (v nadaljevanju SPRO) občine Ig in osnutka Prostorskega reda občine Ig; Mostiščar 1/2007
 81. Javne razprave osnutka predloga Strategije prostorskega razvoja (v nadaljevanju SPRO) občine Ig in osnutka predloga Prostorskega reda občine Ig; Mostiščar Št. 1/2007
 82. Sklep o javni razgrnitvi osnutka predloga strategije prostorskega razvoja (v nadaljevanju SPRO) Občine Ig in osnutka predloga prostorskega reda Občine Ig; UL RS Št. 2, 09.01.2007