2006

Katalog informacij javnega značaja – predpisi Občine Ig – 2006

 1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljiščih
 2. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2006
 3. Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij v Občini Ig v letu 2006
 4. Razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Ig za leto 2006
 5. Javni razpis za zbiranje prijav za Športnika leta in Ekipo leta 2005
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o glasilu Občine Ig
 7. Javni razpis za zbiranje prijav za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2006
 8. Javni razpis za imenovanje odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika in uredniškega odbora Mostiščarja, glasila Občine Ig
 9. Spremembe meril za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Ig
 10. Javni razpis za zbiranje prijav za Športnika leta in Ekipo leta 2005
 11. Program priprave Občinskega lokacijskega načrta za območje VP 14/2 Ig
 12. Javna dražba za prodajo kompleksa zemljišč za poslovno obrtno dejavnost v prostorsko ureditvenem območju VP 14/2 k.o. Dobravica
 13. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Ig za leto 2006
 14. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2006
 15. Javni razpis sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Ig v letu 2006
 16. Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov s področja kmetijstva v občini Ig v letu 2006
 17. Javni razpis za dodelitev sredstev za programe kmetijstva v Občini Ig v letu 2006
 18. Sklep o določitvi višine subvencije za osemenjevanje živine za leto 2006
 19. Sklep o določitvi subvencij za analize na somatske celice v mleku za leto 2006
 20. Sklep o določitvi subvencij za zavarovanje živali za leto 2006
 21. Javni razpis za dodelitev sredstev zbranih na dobrodelnem koncertu v Občini Ig
 22. Javni razpis o dodeljevanju sredstev za perspektivne posameznike na področju športa in kulture v Občini Ig v letu 2006
 23. Javni razpis za imenovanje odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika in uredniškega odbora Mostiščarja, glasila Občine Ig
 24. Odlok o načinu izvajanja oskrbe s pitno vodo v občini Ig
 25. Odlok o načinu izvajanja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Ig
 26. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Ig
 27. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Ig
 28. Statut Občine Ig, Uradni list RS, št. 129/2006