2004

Katalog informacij javnega značaja – predpisi Občine Ig – 2004

 1. Javni natečaj za delovno mesto višji referent za komunalo in JGS
 2. Javni razpis za koncesijo gradnje
 3. Javno naročilo – redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v Občini Ig
 4. Javno zbiranje ponudb za prodajo nezazidalnega stavbnega zemljišča
 5. Odločba o razveljavitvi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Ig, kolikor se nanaša na zazidana stavbna zemljišča za počitniški namen.
 6. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2004
 7. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
 8. Odlok o spremembah Odloka o plačilu komunalnega prispevka
 9. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Ig za leto 2004
 10. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Ig
 11. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta VS 236 Ig
 12. Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Ig
 13. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2003
 14. Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov občinske uprave Občine Ig
 15. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta VS 236 Ig (1)
 16. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta VS 236 Ig
 17. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Ig
 18. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta VS 236-Ig za zazidalne otoke S9-1, S9-2, s 10-1, S11 in P2
 19. Sklep o pooblastilu za izvajanje gospodarske javne službe
 20. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
 21. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ig za leto 2005
 22. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Ig v letu 2005
 23. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Ig
 24. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ig
 25. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ig