2003

Katalog informacij javnega značaja – predpisi Občine Ig – 2003

 1. Javni razpis – nadomestni most čez Iščico
 2. Javni razpis – rekonstrukcija ceste Ig – Rakitna
 3. Javno naročilo – redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v Občini Ig
 4. Odlok o cestnoprometni ureditvi
 5. Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe »Urejanje in vzdrževanje občinskih cest«
 6. Odlok o predkupni pravici Občine Ig (1)
 7. Odlok o predkupni pravici Občine Ig
 8. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2003
 9. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Nikolaja na Visokem za kulturni spomenik lokalnega pomena
 10. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
 11. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Ig za leto 2003
 12. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2002
 13. Podatki o glasilu Občine Ig Mostiščar
 14. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Ig
 15. Pravilnik za sofinanciranje letnih turističnih programov v Občini Ig
 16. Preklic predkupne pravice Občine Ig
 17. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Ig
 18. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu in stroška živil
 19. Sklep o določitvi poletnih rezervacij in rezervacij za primer bolezni v letu 2003
 20. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2003
 21. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Ig
 22. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Ig
 23. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ig za leto 2004
 24. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Ig v letu 2004
 25. Sklep o zagotavljanju prevozov vode na ogrožena območja
 26. Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom v občinski upravi občine Ig