2002

Katalog informacij javnega značaja – predpisi Občine Ig – 2002

 1. Javni razpis – izgradnja javnega vodovoda Visoko – Rogatec
 2. Javni razpis – notranja oprema v telovadnici z aneksom
 3. Najava – javni razpis – telovadnica
 4. Javni razpis – novogradnja telovadnice z aneksom in prenova stare telovadnice pri Osnovni šoli Ig
 5. Objava o oddaji naročila – notranja oprema v telovadnici z aneksom
 6. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s plinom v Občini Ig
 7. Odlok o načinu vračanja vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Ig
 8. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč
 9. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Ig
 10. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Ig za leto 2002
 11. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi območja ribnikov v dolini Drage pri Igu za naravno znamenitost
 12. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2001
 13. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
 14. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
 15. Pravilnik o subvencioniranju dela obrestne mere za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Ig
 16. Programska zasnova za zazidalni načrt za območje urejanja VS 14/3 Ig – Rastovka
 17. Programska zasnova za zazidalni načrt za območje urejanja VP 14/2 Ig – Dobravica
 18. Razpis – redne volitve članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig
 19. Razveljavitev odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi območja ribnikov Draga pri Igu za naravno znamenitost
 20. Razveljavitev odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi območja ribnikov Draga pri Igu za naravno znamenitost – 2
 21. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2002 in volitve predsednika države 2002
 22. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Iška vas
 23. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Zapotok
 24. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Ig
 25. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Ig v letu 2003
 26. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Ig
 27. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ig 2001
 28. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ig 2003