2001

Katalog informacij javnega značaja – predpisi Občine Ig – 2001

 1. Javni razpis – gradnja poslovilnega objekta na Golem
 2. Javni razpis – oddaja koncesije za izvajanje gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav
 3. Javni razpis – prevoz otrok osnovne šole (popravek)
 4. Javni razpis – prevoz otrok osnovne šole
 5. Javni razpis za sofinanciranje letnih turističnih programov v Občini Ig za leto 2002
 6. Javni razpis za zbiranje prijav za sofinanciranje programov na področju športa v letu 2001
 7. Javni razpis – rekonstrukcija in asfaltiranje oz. preplastitev lokalnih cest LC 404060 (Sarsko – občinska meja), LC 404070 (Kremenica – Sarsko), LC 454042 (Golo – Ig), LC 454041 (Zapotok – Osredek)
 8. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč
 9. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
 10. Odlok o načinu sofinanciranja protiprašne zaščite lokalnih cest in javnih poti
 11. Odlok o plačilu komunalnega prispevka
 12. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
 13. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2001
 14. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2002
 15. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Ig za leto 2001
 16. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2000
 17. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Ig
 18. Pravilnik za sofinanciranje letnih turističnih programov v Občini Ig
 19. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvedbi javnih naročil in javnih razpisov
 20. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
 21. Sklep o potrditvi razpisne dokumentacije – dokumenta identifikacije investicijskega projekta za gradnjo športne dvorane pri Osnovni šoli Ig
 22. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v vrtcu, stroška živil in določitvi višine zdravstvene rezervacije
 23. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Dobravica
 24. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001 na območju Občine Ig
 25. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2001