2000

Katalog informacij javnega značaja – predpisi Občine Ig – 2000

 1. Javni razpis – izdelava projektne dokumentacije za prenovo osnovne šole
 2. Javni razpis – za izvajanje zimske službe
 3. Javni razpis – opravljanje prevozov otrok v OŠ (popravek)
 4. Javni razpis – opravljanje prevozov otrok v OŠ (popravek) – 2
 5. Razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva odraslih na območju Občine Ig – za nedoločen čas
 6. Javni razpis – protipotresna sanacija OŠ Ig
 7. Javni razpis za izbiro koncesionarja za redno vzdrževanje, varstvo in obnavljanje lokalnih cest in javnih poti ter opravljanja zimske službe na lokalnih cestah na območju Občine Ig
 8. Navodilo o ravnanju z dokumentarnim gradivom v občinski upravi občine Ig
 9. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Ig
 10. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2000
 11. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi območja ribnikov Drage pri Igu za naravno znamenitost
 12. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 1999
 13. Popravek Sklepa o ukinitvi javnega dobra v k.o. Iška vas
 14. Poslovnik Občinskega sveta občine Ig
 15. Pravilnik o izvedbi javnih naročil in javnih razpisov
 16. Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim gradivom v občinski upravi občine
 17. Pravilnik o varovanju dokumentarnega gradiva z oznakami tajnosti ter informacijske tehniške opreme v občinski upravi občine Ig
 18. Sklep o cenah za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda
 19. Sklep o odobritvi dodatno sistematiziranih delovnih mest na OŠ Ig
 20. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu, stroška živil in določitvi višine zdravstvene rezervacije
 21. Sklep o izvajanju javne službe oskrbe z vodo – JP VO – KA
 22. Sklep o povišanju cen najema grobnih mest in mrliških vežic
 23. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Iška vas in k.o. Dobravica
 24. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Iška vas
 25. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000 v Občini Ig
 26. Sklep o zagotovitvi sredstev za naložbo – vzdrževanje kulturne dediščine na podeželju – Prenova mežnarije ob cerkvi sv. Jakoba
 27. Sklep o zagotovitvi sredstev za protipotresno sanacijo javnega zavoda OŠ Ig
 28. Statut Občine Ig
 29. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Ig
Skip to content