Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Občine Ig, se je konstituiral na svoji konstitutivni seji v sredo, 27.01.2016.

Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Ig

Člani Nadzornega odbora:
Petra Krajzel, Predsednica Nadzornega odbora Občine Ig;
Anton Dvoršak, član;
Irena Kumše, članica;
Nataša Pangerc, članica;
Simon Starček, član.

Poslovnik Nadzornega odbora

Sklici sej Nadzornega odbora 2016 in 2017

Sklic 14. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 13. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 12. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 11. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 10. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 9. redne seje Nadzornega odbora

Sklic 8. seje Nadzornega odbora 15. 02. 2017

Sklic 7. seje Nadzornega odbora

Program dela Nadzornega odbora 2017

Sklic 6. seje Nadzornega odbora Občine Ig

Sklic 5. seje Nadzornega odbora 3.11.2016

Sklic 4. seje Nadzornega odbora 4. julij 2016

Sklic 3. seje Nadzornega odbora Občine Ig, ki bo v sredo, 04.05.2016 ob 18. uri v sejni sobi Centra Ig. Vabilo

Sklic 2. seje Nadzornega odbora  Občine Ig, ki bo v sredo, 30.03.2016 ob 18.00 uri v sejni sobi Centra Ig. Vabilo..

 

Zapisniki sej Nadzornega odbora in Poročila 2016 in 2017

Zapisnik 12. redne seje NO, četrtek, 23. 11. 2017

Zapisnik 11. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 10. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 9. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zaključno poročilo o opravljenem nadzoru nad poslovanjem javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtca Ig v letih 2014 in 2015

Zapisnik 8. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 7. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 6. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 1. izredne seje Nadzornega odbora

Zapisnik 5. seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 4. seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 3. seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 2. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Zapisnik 1. redne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Sklep o izvedbi nadzora

Program dela Nadzornega odbora Občine Ig za leto 2016

Poročila Nadzornega odbora 

Zaključno poročilo o opravljenem nadzoru gospodarnosti upravljanja s premoženjem v Občini Ig v letu 2015 in 2016

Zaključno poročilo o opravljenem nadzoru nad izvedbo socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v letu 2014 in 2015

Zaključno poročilo o opravljenem nadzoru nad upravljanjem sistema NUSZ v letu 2013 in 2014

Poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2016

Poročilo o pregledu in podaji mnenja k finančnim načrtom in zaključnim računom uporabnikov proračunskih sredstev Občine Ig

Poročilo o pregledu finančnega načrta ter zaključnega računa za leto 2015

Poročilo nadzornega odbora Občine Ig

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
  • nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Nadzorni odbor ima 5 članov. Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika nadzornega odbora.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine (vaških skupnosti), direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.

Delo nadzornega odbora je javno.

Leto 2015

Sklep o imenovanju 2015

Program dela nadzornega odbora Občine Ig za leto 2015

Poročilo o nadzoru 1-2015

Zapisnik konstitutivne seje Nadzornega odbora Občine Ig

Leto 2014

Dodatek – Nadzor ZR proračuna Občine Ig za 2012

Nadzor vsebine in izvajanja avtorskih in podjemnih pogodb

Nadzor ZR proračuna Občine Ig za 2013

Nadzor priporočil glede nadzora občinske uprave nad izvajanjem pogodbenih določil

Nadzor priporočil NO v mandatu 2010 – 2014

Končno poročilo 2014

Leto 2013

Nadzor tekočega in investicijskega vzdrževanja

Nadzor ZR proračuna Občine Ig za 2012

Nadzor bilance stanja 2012

Nadzor dohodkov od premoženja in kritje stroškov

Končno poročilo 2013

Leto 2012

Nadzor ZR proračuna Občine Ig za 2011

Nadzor izvajanja predpisov s področja predšolske vzgoje in varstva otrok

Nadzor gospodarjenja s stanovanji Občine Ig

Nadzor poslovanja Režijskega obrata

Končno poročilo 2012

Leto 2011

Nakup zemljišča Kmetijska zadruga IG

Nakup zemljišča – Center Ig

Zaključni račun 2010

Nadzor stroškov dodatne dejavnosti OŠ Ig

Končno poročilo 2011