Lokalne volitve

Lokalne volitve 2014

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07 in 18/08), je Občinski svet Občine Ig na 23. redni seji dne 12.3.2014 sprejel Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo.

V Občinsko volilno komisijo Občine Ig za obdobje 2014 – 2018 se imenuje:

za predsednika:                              Kovačič Igor
za namestnika predsednika:         Dvoršek Anton
za članico:                                        Močan Barbara
za namestnika članice:                   Jakopin Boris
za člana:                                           Toni Gregor
za namestnika člana:                      Strle Franc
za člana:                                           Tancek Janez
za namestnika člana:                      Čuden Uroš